Kiểm Tra Trước Khi Cài Đặt

Phần này giải thích cách xác nhận thủ công để cài đặt trình điều khiển phù hợp.