Cài Đặt Bằng Chỉ Định Một File inf

Phần này giải thích quy trình cài đặt trình điều khiển bằng chỉ định tập tin inf có chức năng bổ sung máy in của Windows.
Nếu bạn cài đặt theo quy trình này, bạn sẽ phải sử dụng màn hình cài đặt in tiêu chuẩn Windows khi in từ ứng dụng màn hình nền vì màn hình cài đặt in của trình điều khiển có thể không được hiển thị.
Giải thích sẽ được trình bày liên quan đến việc cài đặt theo cổng TCP/IP chuẩn.

Điều kiện tiên quyết

Yêu Cầu Hệ Thống
Xác nhận địa chỉ IP của thiết bị.
Các Lưu Ý Và Cảnh Báo Liên Quan Đến Cài Đặt
Khi khởi động máy tính, đăng nhập vào với tư cách là thành viên của Administrators.
[Bàn làm việc] màn hình hiển thị (khi sử dụng Windows 8.1/Server 2012 R2)

Quy trình

1.
Khởi động trình hướng dẫn thêm máy in của Windows.
Nếu bắt đầu từ [Cài đặt] (chỉ Windows 10/Server 2016/Server 2019)
(1) Nhấp vào [Thiết bị] → nhấp vào [Thêm máy in hoặc máy quét] từ [Máy in và máy quét].
(2) Nhấp vào [Máy in tôi cần dùng không được liệt kê].
Nếu bắt đầu từ [Panel Điều khiển]
(1) Hiển thị [Thiết bị và Máy in] → nhấp vào [Thêm máy in].
(2) Trên màn hình để chọn thiết bị được hiển thị, nhấp vào [Máy in tôi cần dùng không được liệt kê].
2.
Lựa chọn bổ sung máy in nội bộ và tiếp tục màn hình tiếp theo.
3.
Chọn [Tạo cổng mới] → chọn [Standard TCP/IP Port] từ [Loại cổng] → nhấp vào [Tiếp].
4.
Nhập địa chỉ IP của thiết bị trong [Tên máy chủ hoặc địa chỉ IP] → thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình.
Nếu không thể tìm thấy thiết bị, nó có thể được coi là một thiết bị không xác định và nhấp vào sau "Mở chi tiết".
[+][-]
5.
Trong màn hình [Thêm Máy in], nhấp vào [Have Disk].
6.
Nhấp [Browse] → chọn một trong những tệp tin inf trong thư mục trình điều khiển đã tải xuống.
Bạn chọn bất kỳ tệp tin inf nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị.
7.
Chọn thiết bị để sử dụng từ [Printers] → nhấp vào [Tiếp].
8.
Cài đặt trình điều khiển theo hướng dẫn trên màn hình → nhấp vào [Hoàn tất].

Chủ đề liên quan