Karta [Nastavení zařízení]

Můžete nakonfigurovat nastavení možností zařízení, například konfigurační profil, který odpovídá vašemu zařízení, a nastavení správce.
Pokud nastavíte konfigurační profil, budou pro každou položku automaticky nastaveny optimální hodnoty. Následující odkaz vám poskytne podrobné informace.
V závislosti na používaném ovladači nebo zařízení nemusí být možné nastavit některé funkce popsané v tomto dokumentu.
[Informace o zařízení]
Zobrazuje, zda je stav zařízení nastaven automaticky nebo ručně. Při získávání informací o zařízení a jejich použití pro nastavení na kartě [Nastavení zařízení] klikněte na [] (Načíst informace o stavu zařízení).
[+][-]
[Profil konfig.]
Zobrazí použitý konfigurační profil.
[Změnit] > dialogové okno [Změnit profil konfigurace]
Umožňuje vám změnit nebo importovat konfigurační profil.
[+][-]
[] (Export) > dialogové okno [Exportovat profil konfigurace]
Umožňuje vám exportovat a uložit aktuální nastavení na kartě [Nastavení zařízení] jako soubor s konfiguračním profilem (*.typ).
[Typ zařízení]
Nastaví typ zařízení.
[Nastavení kompletace]
Nastaví funkce kompletace zařízení.
[Nastavení zdroje papíru]
Zobrazí doplňky zdroje papíru, které jsou připojeny k zařízení.
[Přiřazení formuláře přihrádce] > dialogové okno [Přiřazení formuláře přihrádce]
Umožňuje nastavit velikost papíru a typ papíru nastavený v každém zdroji papíru.
[Nastavení velikosti papíru] > dialogové okno [Nastavení velikosti papíru]
Umožní nastavit velikosti papíru k použití.
[Zdroj papíru] > dialogové okno [Zdroj papíru]
Umožňuje nastavit doplňky zdroje papíru, které jsou připojené k zařízení.
[Nastavení výstupu]
Zobrazí doplňky výstupu papíru, které jsou připojeny k zařízení.
[Nastavení výstupu papíru] > dialogové okno [Nastavení výstupu papíru]
Umožňuje nastavit doplňky výstupu papíru, které jsou připojené k zařízení.
[Jiná nastavení]
Umožňuje vám konfigurovat nastavení správce týkající se tohoto zařízení.
[Spooling u hostitele]
Nastavuje, zda se má zpracování tiskových dat provádět v hostiteli (počítači), nebo v tiskárně.
Jestliže zvolíte [Automaticky], zpracování se bude provádět na zařízení (kdykoli je to možné) pouze pomocí funkcí zařízení, čímž se zvýší rychlost tisku.
[Výstup z aplikace PS]
Nastaví, jestli aplikace odešle kód v jazyce PostScript přímo do zařízení.
Výsledky výstupu pro tisk brožury a tisk překrytí se mohou v důsledku nastavení této funkce změnit.
[Nastavit informace o uživateli]
Umožňuje vám nastavit uživatelské jméno, které bude používáno pro tiskové úlohy, a PIN používaný k zabezpečenému tisku.
[Nastavení] > dialogové okno [Nastavení informací o uživateli]
[+][-]
[Správa uživatelů]
Nastaví typ použité funkce ověřování.
[Nastavení] > dialogové okno [Nastavení ID oddělení / PIN]
Umožňuje konfigurovat podrobná nastavení, pokud zvolíte [Správa ID oddělení] z nabídky [Správa uživatelů].
[+][-]
[Nastavení] > dialogové okno [Nastavení ověření uživatele]
Umožňuje konfigurovat podrobná nastavení, pokud zvolíte [Ověření uživatele] z nabídky [Správa uživatelů].
[+][-]
[Funkce zařízení Zabezpečený tisk]
Při použití sady pro zámek skenování dokumentů zařadí do tiskových dat informace o omezeních a sledování.
[O aplikaci]
Zobrazuje verzi ovladače.
[Language Settings] > dialogové okno [Language Settings]
Umožňuje přepínat jazyk zobrazení.
[Speciální] > dialogové okno [Speciální nastavení]
Umožňuje nastavit možnost [Opravit nastavení [Způsob výstupu] na [Uložit]].
[Funkce] > dialogové okno [Nastavení funkce zařízení]
Zobrazí ID funkce a verzi ovladače zařízení. Umožňuje také nastavit název zařízení.
[Nastavení písma] > dialogové okno [Nastavení písma]
Umožňuje nahradit písma tiskárny písmy TrueType.
[Podrobnosti] > dialogové okno [Podrobná nastavení]
Umožňuje konfigurovat nastavení na obrazovce tiskových nastavení ovladače. Položky s [] jsou nastaveny automaticky pomocí funkce získání informací o zařízení. Nastavení položek s [] je možná nutné konfigurovat ručně.
DŮLEŽITÉ
Pokud nastavíte zdroj papíru, který není v zařízení nainstalován, bude papír podáván z prioritního zdroje zařízení.
Pokud vámi specifikovaný zdroj papíru neodpovídá zvolené velikosti/typu papíru, dojde k chybě.
Jestliže zadáte funkce [Nastavení kompletace] (oboustranný tisk, sešívání atd.) pro zařízení, které tyto funkce nemá, tisk bude proveden bez těchto funkcí. Například pokud zadáte oboustranný tisk u zařízení, které tento tisk nepodporuje, budou data vytištěna na jednu stranu papíru.
Jestliže zadáte [Uložit] z nabídky [Způsob výstupu] při tisku ze zařízení, které nepodporuje uložení do schránky, data budou vytištěna normálně. V případě, že se na dotykovém panelu tiskárny zobrazí chybové hlášení a zařízení se přepne do režimu offline, dokument se vytiskne, jakmile bude zařízení opět přepnuto do režimu online.
Jestliže nastavíte funkci řízení ID oddělení nebo funkci ověřování uživatele u zařízení, které tyto funkce nemá, dojde k chybě.
Pokud povolíte [Zpracovat prostřednictvím tiskového procesoru] na kartě [Jiná nastavení] v dialogovém okně [Podrobná nastavení], jsou použitelné funkce omezeny. Podrobnosti najdete v souboru Readme.

Související témata