<Establir destinació>

Podeu especificar les opcions per desar i modificar les destinacions.
<Llistes d'adreces>
 <Establir destinació>
Podeu imprimir una llista de les destinacions desades a la llibreta d'adreces o als botons d'accés ràpid. Impressió d'una llista d'opcions
<Desar destinacions>
 <Establir destinació>
Podeu desar destinacions a la llibreta d'adreces de l'equip. Desament de destinataris a la llibreta d'adreces
<Canviar nom de llista d'adreces>
 <Establir destinació>
Podeu canviar el nom de totes les llistes d'adreces.
<Desar accés ràpid>
 <Establir destinació>
Podeu desar destinacions als botons d'accés ràpid de l'equip. Desament d'una destinació en un botó d'accés ràpid
<Canviar vista predetermin. llibreta d'adreces>
 <Establir destinació>
Podeu especificar el tipus de llibreta d'adreces que voleu visualitzar quan premeu <Llibreta d'adreces> a la pantalla de funcions bàsiques de Fax o la pantalla de funcions bàsiques de Llegir i enviar.
<PIN de llibreta d'adreces>
 <Establir destinació>
Podeu definir un PIN per a la llibreta d'adreces. Restricció de l'ús de la llibreta d'adreces
<Gestionar números d'accés llibretes adreces>
 <Establir destinació>
Podeu seleccionar si voleu permetre que els usuaris puguin configurar un número d'accés per a una destinació quan deseu informació a la llibreta d'adreces. Restricció de l'ús de la llibreta d'adreces
<Incloure contrasenya en exportar llib. adreces>
 <Establir destinació>
Si establiu aquesta opció en <On>, podeu seleccionar si voleu incloure les contrasenyes desades per a les destinacions quan exporteu la llibreta d'adreces amb Remote UI (IU remot).
<Desar servidor LDAP>
 <Establir destinació>
Podeu especificar les opcions d'un servidor LDAP, com el nom o l'adreça del servidor, que feu servir quan cerqueu destinacions o les deseu. Desament del servidor LDAP
<Cerca automàtica en usar servidor LDAP>
 <Establir destinació>
Si establiu aquesta opció en <On>, podeu iniciar cerques immediatament quan accediu a un servidor LDAP des del panell de control de l'equip.
<Confirmar certificat de TLS per accés servidor LDAP>
 <Establir destinació>
Podeu seleccionar si voleu verificar certificats TLS quan estigueu connectat a un servidor LDAP.
<Canviar condicions cerca LDAP predeterm.>
 <Establir destinació>
Podeu desar condicions de cerca d'ús freqüent com a opcions predeterminades per a les cerques en un servidor LDAP.
<Desar/editar atribut de cerca LDAP>
 <Establir destinació>
Podeu afegir elements de cerca en fer cerques en un servidor LDAP.
<Opcions per a cercar per nom en usar servidor LDAP>
 <Establir destinació>
Podeu especificar l'atribut utilitzat quan cerqueu destinacions per nom en un servidor LDAP mitjançant "Cercar per nom".
<Obtenir llibreta d'adreces>
 <Establir destinació>  <Obtenir llibreta adreces remota>
Podeu especificar si voleu utilitzar la llibreta d'adreces d'un altre equip de la sèrie imageRUNNER ADVANCE a la xarxa com a llibreta d'adreces remota.
<Adreça servidor de llibreta d'adreces remota>
 <Establir destinació>  <Obtenir llibreta adreces remota>
Podeu especificar l'adreça IP o el nom de l'amfitrió d'un dispositiu que obri la llibreta d'adreces remota externament. L'adreça IP es pot especificar fent servir IPv4 o IPv6.
<Temps per a comunicació>
 <Establir destinació>  <Obtenir llibreta adreces remota>
Podeu definir el temps per a comunicació. Si un dispositiu que està obrint una llibreta d'adreces remota no respon en el temps especificat, l'equip deixa d'intentar obtenir destinacions del dispositiu.
<Ajust de selecció auto de línia per a TX fax>
 <Establir destinació>  <Obtenir llibreta adreces remota>
Podeu establir si voleu seleccionar automàticament la línia de fax en comptes d'utilitzar la línia desada per a la destinació en enviar un fax a una destinació obtinguda d'una llibreta d'adreces remota.
<Fer pública llibreta d'adreces>
 <Establir destinació>  <Fer pública llibreta d'adreces remota>
Podeu seleccionar si voleu obrir la llibreta d'adreces d'aquest equip en un altre equip de la sèrie imageRUNNER ADVANCE en una xarxa.
<Usar llista adreces personal>
 <Establir destinació>
Podeu seleccionar si voleu utilitzar una llibreta d'adreces personal d'un usuari que iniciï sessió a l'equip amb gestió d'autenticació personal.
<Usar llista adr. grup usuaris>
 <Establir destinació>
Podeu restringir l'ús de la <User Group Address List>. Tanmateix, quan un administrador accedeix a l'equip des de Remote UI (IU remot), pot desar i editar contingut <User Group Address List> amb independència d'aquesta opció.
57HJ-0HK