<Impressora>

En aquesta secció es descriuen les opcions de la impressora.
<Imprimir informe>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Podeu imprimir informes per a les opcions de l'equip.
<Opcions d'impressora>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Especifiqueu les opcions de la impressora.
Per obtenir més informació, vegeu Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Configuració de l'equip (impressora PS/PCL/UFR II)).
<Restringir treballs d'impressora>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Si aquesta opció està establerta en <On>, podeu restringir els treballs des del controlador de la impressora.
<Selecció de PDL (Plug and Play)>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Seleccioneu el llenguatge de descripció de pàgines predeterminat (PDL).
<Prioritzar opc. contr. impr. en treballs amb safata MU>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Podeu prioritzar les opcions de la impressora primer que les opcions de paper a l'equip quan imprimiu un treball amb la safata multiús especificada com a origen de paper.
<Opcions de contrasenya PS>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Podeu especificar la contrasenya que restringeix l'ús de l'ordre de control preparat per la impressora PS.
<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>
 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Impressora>
Podeu configurar l'origen del paper utilitzat per a l'ordre Origen de paper PCL5.
6RFE-0HY