Configuració de la pantalla i les operacions per imprimir fitxers desats

Si premeu <Fitxers desats> a la pantalla <Inici> i, a continuació, premeu <Bústia>, <Espai avançat>, <Xarxa> o <Dispositiu memòria> per imprimir fitxers, es mostrarà la pantalla d'opcions següent.

Pantalla de configuració d'una bústia

Pantalla d'impressió/Pantalla d'opcions d'impressió

Estat de les opcions actuals i botons de les opcions

Mostra l'estat de l'opció, com la mida de paper per imprimir i el nombre d'impressions. Assegureu-vos de confirmar les opcions per imprimir correctament. Per modificar les opcions, premeu el botó que hi ha a sota de la secció de la pantalla. Per canviar el nombre d'impressions, introduïu el nombre amb les tecles numèriques.
En funció de les opcions que esteu especificant, es mostra el botó <Mostra d'impressió>, que permet comprovar el resultat de la impressió d'un fitxer.
Si seleccioneu diversos fitxers, es mostra el botó <Canviar nre. de còpies>. Premeu-lo per canviar el nombre de còpies.
Premeu <Selecció paper> per seleccionar la mida i el tipus de paper i l'origen de paper.
<Mostra d'impressió> només es mostra si establiu alhora que es facin diverses impressions i una de les opcions següents.
<Classificar (per jocs)>
<Desplaçar>
<Grapar + Classificar>

Nombre de fitxers seleccionats

Mostra el nombre de fitxers seleccionats.
Quan seleccioneu diversos fitxers, es mostra el botó <Canviar nre. de còpies>. Per canviar el nombre d'impressions, premeu aquest botó.

<Canviar opc. d'impressió>

Les opcions d'impressió desades a <Canviar opcions predeterminades> s'apliquen als fitxers quan es desen mitjançant la funció <Llegir i desar> (<Opcions de fitxers desats> <Canviar opcions predeterminades>). Les opcions d'impressió especificades quan es desa el fitxer també s'apliquen als fitxers que es desen des d'un controlador d'impressora.
Per modificar les opcions d'impressió especificades, premeu aquest botó per visualitzar la pantalla d'opcions d'impressió.

Premeu aquesta icona per desar les opcions actuals a <Opcions favorites> de  o canviar les opcions d'impressió predeterminades de fàbrica.

<Elim. fitxer després impr.>

Permet eliminar un fitxer automàticament després d'imprimir-lo.

<Iniciar impressió>

Inicia la impressió.

<Cancel·lar>

Permet cancel·lar les operacions d'impressió i tornar a la pantalla de selecció de fitxers.

<Restaurar opcions>

Premeu aquesta opció per especificar les opcions una altra vegada des del principi i tornar a la pantalla d'impressió.

<Opcions favorites>

Permet desar les opcions de lectura comunes per avançat per recuperar-les ràpidament quan sigui necessari.

<Restaurar opc. predet.>

Canvia els valors de les opcions d'impressió pels valors desats a <Canviar opcions predeterminades>. <Opcions de fitxers desats> <Canviar opcions predeterminades>

<Opcions>

Permet especificar les opcions de les funcions que no es mostren a /. Per obtenir informació detallada sobre cada element d'opció, vegeu Opcions.

<Impressió a doble cara>

Seleccioneu el tipus d'impressió a doble cara. Seleccioneu <Tipus llibre> si voleu imprimir l'anvers i el revers amb la mateixa orientació superior-inferior. Seleccioneu <Tipus calendari> si voleu imprimir l'anvers i el revers amb orientacions superior-inferior oposades.

<Acabat>

Selecciona el mètode d'acabament.

Opcions

<Desplaçar>

Mou la imatge a la ubicació especificada del paper.

<Filigrana de seguretat>

Incrusta text ocult al fons de la impressió. El text ocult es fa visible si es genera la impressió resultant.

<Numerar pàgines>

Afegeix números de pàgina.

<Numerar jocs còpies>

Afegeix el nombre de jocs.

<Filigrana>

Afegeix filigranes.

<Imprimir data>

Afegeix la data.

<Densitat impres.>

Permet ajustar la densitat d'impressió.

Pantalla de configuració de l'Espai avançat/xarxa/dispositiu de memòria

Pantalla d'opcions d'impressió

Estat de les opcions actuals i botons de les opcions

Mostra l'estat de l'opció, com la mida de paper per imprimir i el nombre d'impressions. Assegureu-vos de confirmar les opcions per imprimir correctament. Per modificar les opcions, premeu el botó que hi ha a sota de la secció de la pantalla. Per canviar el nombre d'impressions, introduïu el nombre amb les tecles numèriques.
Premeu <Selecció paper> per seleccionar la mida i el tipus de paper i l'origen de paper.

Nombre de fitxers seleccionats

Mostra el nombre de fitxers seleccionats.
Quan seleccioneu diversos fitxers, es mostra el botó <Canviar nre. de còpies>. Per canviar el nombre d'impressions, premeu aquest botó.

Premeu aquesta icona per desar les opcions actuals a <Opcions favorites> de  o canviar les opcions d'impressió predeterminades de fàbrica.

<Opcions favorites>

Permet desar les opcions de lectura comunes per avançat per recuperar-les ràpidament quan sigui necessari.

<Interval impressió>

Especifiqueu aquesta opció quan seleccioneu un fitxer amb dues o més pàgines. Per imprimir totes les pàgines d'un fitxer, premeu <Totes les pàgines>; per especificar les pàgines que voleu imprimir, premeu <Pàgines especificades> i introduïu l'interval de pàgines.

<Restaurar opc. predet.>

Canvia els valors de les opcions d'impressió pels valors desats a <Canviar opcions predeterminades>. <Opcions de fitxers desats> <Canviar opcions predeterminades>

<Iniciar impressió>

Inicia la impressió.

<Opcions>

Permet especificar les opcions de les funcions que no es mostren a /. Per obtenir informació detallada sobre cada element d'opció, vegeu Opcions.

<Impressió a doble cara>

Seleccioneu el tipus d'impressió a doble cara.
Si seleccioneu un fitxer PDF quan <Selecció paper> està establert en <Auto> i les mides de l'anvers i el revers són diferents, les pàgines s'imprimeixen en una cara amb papers de les mides corresponents. Si voleu que aquestes pàgines s'imprimeixin a doble cara, seleccioneu prèviament les mides de paper adequades.

<Acabat>

Selecciona el mètode d'acabament.
Està disponible quan s'imprimeixen fitxers PDF/XPS.

<Cancel·lar>

Permet cancel·lar les operacions d'impressió i tornar a la pantalla de selecció de fitxers.

Opcions

<Resolució>

Permet seleccionar la resolució.

<Tons mitjans>

Permet seleccionar el mode d'impressió amb tons mitjans perquè es correspongui amb el fitxer que voleu imprimir.
<Resolució>: Permet la impressió detallada perquè els contorns de les dades de text, etc. estiguin més nítids. Aquest mode és molt útil per imprimir documents que continguin molt text o línies fines.
<Gradació>: Permet imprimir amb gradació suau i línies de qualitat. Podeu configurar aquesta opció per millorar la impressió de formes i gràfics amb gradació del color.
<Alta resolució>: Opció adequada per imprimir amb nitidesa els contorns de dades CAD i dades que inclouen text i línies fines, etc.

<Ajustar a la mida paper>

Ajusta la mida d'un fitxer PDF/XPS perquè s'adapti a la mida del paper quan l'imprimiu.

<Ampliar àrea d'impressió>

Redueix les vores en blanc de la pàgina i amplia l'àrea imprimible.

<N en 1>

Redueix automàticament diverses pàgines per incloure-les en una sola pàgina quan imprimiu un fitxer PDF/XPS. Podeu reduir l'original per incloure 2, 4, 6, 8, 9 o 16 pàgines en una pàgina impresa.

<Imprimir comentaris>

Afegeix comentaris quan imprimiu fitxers PDF.

<Contrasenya obrir docum.>

Imprimeix fitxers PDF protegits amb contrasenya després d'introduir la contrasenya necessària per obrir-los.

<Ometre pàgines en blanc>

Permet configurar l'equip perquè detecti pàgines en blanc als documents i no les imprimeixi.

<Ampliar/Reduir>

Permet ajustar la mida d'una imatge JPEG o TIFF perquè s'adapti a la mida del paper quan l'imprimiu.

<Orientació d'imatge>

Permet configurar l'equip perquè detecti automàticament la relació d'aspecte d'una imatge JPEG o TIFF i la imprimeixi en orientació vertical o horitzontal. També podeu especificar manualment si preferiu que l'arxiu s'imprimeixi en format vertical o horitzontal.

<Posició d'impressió>

Permet establir la posició d'impressió perquè els fitxers JPEG i TIFF s'imprimeixin al centre o a la part superior esquerra de la pàgina.
Per obtenir informació sobre els formats de fitxer, consulteu Opcions del sistema.
El nombre de pàgines restants es mostra si s'ha establert un límit de pàgines amb la gestió d'ID de departaments. Per obtenir informació sobre com es configura la gestió d'ID de departaments i els límits de pàgines, consulteu Configuració de les opcions de gestió d'ID de departament.
Només les funcions següents es poden configurar/canviar quan se seleccionen diferents tipus de fitxers (com PDF i JPEG) alhora.
Selecció paper
Impressió a doble cara
Canviar nre. de còpies
6RFE-08S