Odesílání I-faxů

1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí skenování.  Obrazovka základních funkcí skenování
Zadání míst určení z adresáře
Zadání míst určení pomocí tlačítek rychlé volby
Ruční zadání míst určení
Zadání míst určení na serveru LDAP
Změnit lze pouze místa určení zadaná s použitím záložky Nová destinace <Detaily> a místa určení získaná prostřednictvím serveru LDAP.
Provádí-li serverový stroj nastavení informací správce systému, provádí se ověření přístupových práv mezi serverovým a klientským strojem, zatímco klientský stroj přijímá vzdálenou adresu jednodotyková tlačítka. Ověření přístupových práv se provádí pomocí ID správce systému a kódu PIN správce systému nastaveného na serverovém a klientském stroji. Změna ID a kódu PIN správce systému
Dostupnost vzdáleného adresáře / tlačítek na 1 dotek závisí na nastavení informací správce systému pro serverový a klientský stroj, jak je znázorněno níže.
Když serverový stroj provádí nastavení informací správce systému
Když klientský stroj provádí nastavení informací správce systému
ID správce systému a PIN systému pro serverový a klientský stroj jsou shodné
Lze použít vzdálený adresář / jednodotykové tlačítko
Provádí se
Provádí se
Odpovídá
Ano
Neshoduje se
Ne
Neprovádí se
-
Ne
Neprovádí se
Provádí se
-
Ano
Neprovádí se
-
Ano
4
Stiskněte <Volby> a podle potřeby zadejte nastavení skenování.
Podrobné informace najdete v následujících částech.
Základní operace pro skenování originálů
Kvalitní skenování
Efektivní skenování
Praktické skenovací funkce
5
Stiskněte tlačítko  (Start).
Originály se naskenují a spustí se odesílání.
Skenování zrušíte stisknutím tlačítka <Zrušit> nebo  (Stop) <Ano>.
Když se zobrazí <Stisknutím tlačítka [Start] naskenujete další originál.>
Chcete-li odesílání zrušit, stiskněte <K Monitor stavu>  vyberte dokument  <Zrušit> <Ano>.
Zkontrolovat celkový počet zadaných míst určení.
V horní pravé části obrazovky se zobrazí celkový počet zadaných míst určení. To vám umožní před odesláním potvrdit, že počet míst určení je správný.
Odesílání s informacemi odesilatele
Fax můžete odeslat se jménem odesilatele a I-faxovou adresou. <ID VYS. terminálu>
Kontrola stav odeslaných dokumentů
Na obrazovce <Monitor stavu> můžete zkontrolovat stav odeslaných dokumentů. Po kontrole stavů lze z této obrazovky odeslat faxy opětovně nebo zrušit jejich odeslání. Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty
Je-li možnost <Zobrazit oznámení při akceptování úlohy> nastavena na <Zap>, lze z obrazovky zobrazené po přijetí úlohy odesílání zobrazit obrazovku <Monitor stavu>. <Zobrazit oznámení při akceptování úlohy>
Tisk hlášení s výsledky odesílání
Stisknutím <Volby>  <Hlášení o VYS.> na obrazovce základních funkcí skenování můžete nastavit automatický tisk hlášení s výčtem výsledků odesílání. Kontrola stavu a výpisu pro odeslané a přijaté dokumenty
Pro nastavení u jednotlivých úloh od <Volby> je nutné vybrat <Jen při chybě> nebo <Vyp> v <Hlášení o VYS.> a potom nastavit <Povolit tisk z Volby> na <Zap>.
Zabezpečené odesílání souborů
Při použití komunikace TLS můžete odeslat šifrovaný soubor. Nastavení klíče a certifikátu pro TLS
Když dojde k podání více listů papíru najednou
Skenování se zastaví a na obrazovce se zobrazí hlášení. Pro odstranění zaseknutí postupujte dle pokynů. Po odstranění zaseknutí se zobrazí obrazovka obnovení úlohy. Pokud zařízení chybně zjistí vkládání více listů, stiskněte <Nedetekovat podání více listů> a obnovte skenování.
Chcete-li nastavit stroj předem, aby vás neupozorňoval na vložení více listů, proveďte jednu z následujících operací.
 Při každém odeslání stiskněte <Volby> na obrazovce Základní vlastnosti faxu  vyberte <Detekce podání více listů podav.> a deaktivujte nastavení.
 Nastavte <Nastavit detekci podání více listů podav. jako Výchozí> na <Vyp> (<Nastavit detekci podání více listů podav. jako Výchozí>).
Pokud jsou fotografie v zaslaném obrazu příliš tmavé nebo pokud nelze odebrat světlé barvy na pozadí barevných originálů.
Kvalita odeslaných obrazů může být zlepšena, pokud budou splněny následující podmínky / nastavení.
Typ úlohy: Fax (paměťová odesílání) nebo Skenovat a odeslat (Fax/I-fax)
<Vybrat barvu>: <Černá a bílá> (Skenovat a odeslat)
<Typ originálu>: <Text>
<Sytost>  <Sytost pozadí>: <Auto>
<Rozlišení>: 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi*, 400 dpi x 400 dpi nebo 600 dpi x 600 dpi*
*Může být nastaveno na Skenovat a odeslat
<Priorita rychl./kvality obrazu pro Č/B skenování>  Fax./I-fax. úlohy odesílání: <Priorita kvality> (<Priorita rychl./kvality obrazu pro Č/B skenování>)
TIPY
Kontrola naskenovaných originálů před jejich odesláním
Naskenované originály lze před jejich odesláním zkontrolovat na obrazovce náhledu. Kontrola naskenovaných originálů před jejich odesláním/uložením (Náhled)
Uložení často používaných nastavení
Často používaná místa určení a nastavení skenování můžete společně uložit do tlačítka stroje a poté je později používat. Po stisknutí uloženého tlačítka při skenování originálů pak můžete rychle dokončit svá nastavení. Uložení kombinace často používaných funkcí
6RE1-063