Základní operace pro skenování originálů

Tato část popisuje základní operace pro skenování dokumentů.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Skenovat a Odeslat>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Zadejte místo určení na obrazovce základních funkcí skenování. Obrazovka základních funkcí skenování
Zadání míst určení z adresáře
Zadání míst určení pomocí tlačítek rychlé volby
Ruční zadání míst určení
Zadání míst určení na serveru LDAP
Zadání vlastní e-mailové adresy
Zadání osobní složky
Zadání místa určení z Adresáře mobilního zařízení
Zadání adres do pole Cc nebo Bcc:
Chcete-li zadat více míst určení, stiskněte <Zadat místa určení> a zadejte další místo určení.
Chcete-li smazat místo určení, vyberte místo určení, které chcete smazat, a stiskněte <Smaz. m.urč.>.
Chcete-li ověřit detailní informace místa určení, můžete vybrat místo určení a stisknout tlačítko <Detaily>.
Změnit lze pouze místa určení zadaná s použitím záložky Nová destinace <Detaily> a místa určení získaná prostřednictvím serveru LDAP.
Provádí-li serverový stroj nastavení informací správce systému, provádí se ověření přístupových práv mezi serverovým a klientským strojem, zatímco klientský stroj přijímá vzdálenou adresu jednodotyková tlačítka. Ověření přístupových práv se provádí pomocí ID správce systému a kódu PIN správce systému nastaveného na serverovém a klientském stroji. Změna ID a kódu PIN správce systému
Dostupnost vzdáleného adresáře / tlačítek na 1 dotek závisí na nastavení informací správce systému pro serverový a klientský stroj, jak je znázorněno níže.
Když serverový stroj provádí nastavení informací správce systému
Když klientský stroj provádí nastavení informací správce systému
ID správce systému a PIN systému pro serverový a klientský stroj jsou shodné
Lze použít vzdálený adresář / jednodotykové tlačítko
Provádí se
Provádí se
Odpovídá
Ano
Neshoduje se
Ne
Neprovádí se
-
Ne
Neprovádí se
Provádí se
-
Ano
Neprovádí se
-
Ano
4
Podle potřeby zadejte nastavení skenování.
Výběr typu souboru
Výběr rozlišení
Zadání velikosti pro skenování originálů
Výběr barevného skenování / černobílého skenování
Skenování obou stran originálů
Zadání orientace originálu
5
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
Originály se naskenují a spustí se odesílání/ukládání.
Skenování zrušíte stisknutím tlačítka <Zrušit> nebo  (Stop)  <Ano>.
Když se zobrazí <Stisknutím tlačítka [Start] naskenujete další originál.>
V případě některých nastavení komunikace můžete být vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Zkontrolovat celkový počet zadaných míst určení.
V horní pravé části obrazovky se zobrazí celkový počet zadaných míst určení. To vám umožní před odesláním potvrdit, že počet míst určení je správný.
Pro okamžité zrušení úlohy, která se odesílá
Pokud stisknete  (Stop) na ovládacím panelu v době, kdy je úloha odesílána, objeví se zpráva <Souhlasíte se zrušením následující úlohy odesílání?>. Stiskněte <Ano> pro zrušení odesílání.
Můžete vybrat <Poslední přijatá úloha> nebo <Odesílaná úloha> pro volbu úlohy určené ke zrušení. <Úloha ke zrušení po stisku Stop>
Stisknete-li tlačítko  (Stop), když se na obrazovce zobrazí několik úloh, zobrazí se obrazovka pro volbu úlohy odesílání, kterou chcete zrušit. Pokud se odesílaná úloha, kterou chcete zrušit, nezobrazí, stiskněte <Zkontr. ostatní úlohy> a zobrazte <Odeslat úlohy>. Vyberte úlohu, kterou chcete zrušit, a stiskněte <Zrušit>.
Kontrola stavů odeslaných/uložených dokumentů
Na obrazovce <Monitor stavu> můžete zkontrolovat stav odeslaných/uložených dokumentů. Po kontrole stavů lze s pomocí této obrazovky odeslat/uložit dokumenty opětovně nebo zrušit jejich odesílání/ukládání. Kontrola stavu a výpisu pro naskenované dokumenty
Je-li možnost <Zobrazit oznámení při akceptování úlohy> nastavena na <Zap>, lze z obrazovky zobrazené po přijetí úlohy odesílání zobrazit obrazovku <Monitor stavu>. <Zobrazit oznámení při akceptování úlohy>
Tisk hlášení s výsledky odesílání/ukládání
Stisknutím tlačítka <Volby>  <Hlášení o VYS.> na obrazovce základních funkcí skenování můžete nastavit automatický tisk hlášení s výčtem výsledků odesílání/ukládání.
Pro nastavení u jednotlivých úloh od <Volby> je nutné vybrat <Jen při chybě> nebo <Vyp> v <Hlášení o VYS.> a potom nastavit <Povolit tisk z Volby> na <Zap>.
Název souboru
Při odesílání/ukládání souboru se automaticky nastaví jeho název s použitím níže uvedeného formátu. Toto nastavení můžete změnit a umožnit tak přiřazení jiného názvu. Nastavení názvu souboru
Při odesílání e-mailem
Formát typu „Čísla úloh (čtyři číslice)_čísla stran (tři číslice).název přípony souboru“, např. „1042_001.jpg“
Při ukládání na souborový server
Formát typu „Rok, měsíc, den, hodina, minuta a sekunda, kdy je soubor uložen (14 číslic).název přípony souboru“, např. „20151030133541.jpg“
Předmět e-mailu
Předmět zadaný v <Výchozí předmět> se nastaví automaticky (<Výchozí předmět>). Chcete-li zadat jiný předmět, změňte nastavení nebo jej zadejte při každém odesílání e-mailu (Zadání nastavení e-mailu).
Když dojde k podání více listů papíru najednou
Skenování se zastaví a na obrazovce se zobrazí hlášení. Pro odstranění zaseknutí postupujte podle pokynů.
Po odstranění zaseknutí se zobrazí obrazovka obnovení úlohy. Pokud zařízení chybně zjistí vkládání více listů, stiskněte <Nedetekovat podání více listů> a obnovte skenování.
Chcete-li nastavit stroj předem, aby vás neupozorňoval na vložení více listů, proveďte jednu z následujících operací.
Při každém odeslání/uložení dokumentu stiskněte <Volby> na obrazovce Základní vlastnosti skenování  vyberte <Detekce podání více listů podav.> a deaktivujte nastavení.
Nastavte <Nastavit detekci podání více listů podav. jako Výchozí> na <Vyp> (<Nastavit detekci podání více listů podav. jako Výchozí>).
TIPY
Určení horního a dolního okraje originálu
Před skenováním můžete na stroji nastavit orientaci dokumentu, aby při zobrazení odeslaného/uložené souboru na počítači byla jeho horní a dolní část správně umístěna.
Stiskněte <Orientace obsahu originálu> na obrazovce základních funkcí skenování  <Horní na vzd. straně> <OK>.
Zadání více míst určení včetně faxů
Po nastavení <Umožnit Fax ve funkci Skenovat a Odeslat> na <Zap> můžete zadávat faxová místa určení z obrazovky základních funkcí skenování (<Zobrazit funkce faxu>). Toto nastavení je praktické v případech, když zadáváte více míst určení včetně faxů, například když ukládáte kopii odeslaného faxu na souborový server.
Kontrola naskenovaných obrazů před jejich odesláním/uložením
Naskenované obrazy lze před jejich odesláním/uložením zkontrolovat na obrazovce náhledu. Kontrola naskenovaných originálů před jejich odesláním/uložením (Náhled)
Uložení často používaných nastavení
Často používaná místa určení a nastavení skenování můžete společně uložit do tlačítka stroje a poté je později používat. Po stisknutí uloženého tlačítka při skenování originálů pak můžete rychle dokončit svá nastavení. Uložení kombinace často používaných funkcí
6RE1-06W