Betjeningspanel

I dette afsnit beskrives navnene på og brugen af tasterne på betjeningspanelet.

Touchpanelet

Foruden hver funktions indstillingsskærmbillede vises fejlstatussen også på dette display. Brug af touchpanelet

Tasten [Indstillinger/Registrering]

Tryk for at begynde angivelse af de fleste indstillinger af maskinen, f.eks. <Præferencer> eller <Angiv modtager>. Indstillinger/Registrering

Taltaster ([0] - [9])

Tryk på disse for at indtaste talværdier. Indtastning af tegn

Tasten [Energibesparelse]

Tryk for at sætte maskinen i dvaletilstand. Tasterne lyser konstant, når maskinen er i dvalestatus, og den blinker, når bevægelsesføleren registrerer, at en person nærmer sig maskinen. Aktivering af dvaletilstand

Tasten [Tæller/Enhedsinformation]

Tryk for at vise det samlede antal sider, der er udført ved handlinger, som f.eks. kopiering eller printning, på betjeningspanelet. Du kan også tjekke serienummeret og IP-adresse på maskinen og enhedsoplysningerne for ekstraudstyr, Du kan også kontrollere versionsoplysninger for den sikkerhedschip, der er relateret til kryptering af harddiskdata. Kontrol af antal sider for Kopi/Print/Fax/Scanning

Tast til justering af lysstyrke

Anvendes til at justere touchpanelets lysstyrke. Tryk på + siden af tasten for at øge lysstyrken og på - siden for at mindske den.

Lydstyrkeindstilling-tast

Tryk for at vise skærmbilledet, når du vil justere lydstyrken for faxkommunikationen eller for at indstille alarmlyden, når der opstår en fejl. Indstilling af lyde

Tasten [Slet]

Anvendes til sletning indtastede værdier eller tegn.

Tasten [Stop]

Stopper et afsendelsesjob eller printjob. Annullering af afsendelses-/printjob

Tasten [Start]

Tryk for at starte kopiering eller scanning af originaler.

Hovedstrømmen-indikator

Lyser, når maskinen er tændt. Tænde maskinen

Fejl-indikator

Blinker eller lyser, når der opstår en fejl som f.eks. papirstop.
Hvis Fejl-indikatoren blinker, skal du følge de instruktioner, der vises på touchpanelet.
Udbedring af papirstop
Udbedring af hæftestop (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)
Hvis Fejl-indikatoren lyser med et fast rødt lys, skal du kontakte Canon Danmark.

Behandler/data-indikator

Blinker, når der udføres betjeninger som f.eks. afsendelse eller udskrivning. Lyser grønt, når originaler venter på at blive behandlet.

Tasten [Nulstil]

Tryk for at annullere indstillingerne og gendanne de indstillinger, der var angivet tidligere.

Id-tast (Log ind/ud)

Tryk på denne tast for at logge ind, når personlig godkendelse er nødvendig. Når du er færdig med at bruge maskinen, skal du trykke på denne tast igen for at logge ud. Logge på maskinen
Justering af vinklen på touchpanelet
6RFF-01Y