Indtastning af tegn

På skærmbilleder med alfanumerisk indtastning, skal du indtaste tegnene ved brug af tasterne på touchpanelet. Til indtastning af tal kan du bruge taltasterne på betjeningspanelet (Betjeningspanel).
Eksempel: Tilstanden <Alfanum. tegn>

Felt til tegninput

De indtastede tegn vises.

<Backspace>-knap

Hver gang, du trykker på knappen, kan du slette ét tegn ad gangen til venstre for markøren.
Hvis et tegn, du vil slette, ikke står til venstre for markøren, skal du trykke på  eller () for at flytte markøren.
Tryk på  (Slet) på betjeningspanelet, hvis du vil slette alle de tegn, du har indtastet.

Knap til indtastningsstatus

Vælg indtastningsstatussen på dropdown-listen.
<Alfanum. tegn>
Indtastningsstatus for alfanumeriske tegn
<Symbol>
Symbolindtastningsstatus
Du kan muligvis ikke ændre indtastningstilstanden, fordi den type tegn, du indtaster, er forudbestemt for visse skærme.

Knap til tegninput

Det samme tastaturlayout som på en computer.

Enter-knap

Tryk for at starte på en ny linje.

<Alt>-knap

Tryk for kun at vise taltasterne.

<AltGr>-knap

Tryk for at vise accentuerede tegn.

<Mellemrum>-knap

Tryk for at indtaste et mellemrum.

<Caps>-knap

Tryk for at indtaste store bogstaver.

<Shift>-knap

Tryk for at indtaste store bogstaver eller symboler.

Markørknap

Flyt markøren til inputfeltet.
Når ikonet for taltasterne vises
Når < Du kan bruge taltasterne.> vises, kan du indtaste numeriske værdier med taltasterne på betjeningspanelet.
Eksempel: Skærmbillede til indstilling af <Kopiforhold>
Når < Indtast ved brug af taltasterne.> vises, kan du kun anvende taltasterne på betjeningspanelet til indtastning af tal.
Indtast tegn med USB-tastaturet
For at indtaste tegn kan du også anvende et USB-tastatur ved at slutte det til USB-porten (Forside). Bemærk følgende forhold, når du indtaster med et USB-tastatur.
Indstil <Brug MEAP-driver til USB-inputenhed> i <USB-indstillinger> til <Fra>. <Brug MEAP-driver til USB-inputenhed>
Du kan kun indtaste ASCII-tegn med et USB-tastatur.
Taster, der ikke vises på tastaturskærmbilledet på touchpanelet, som f.eks. Delete, End, Tab, Esc og funktionstaster, kan ikke anvendes på et USB-tastatur.
Indtastningslyden fra USB-tastaturet genereres baseret på indstillingerne <Indtastningstone> og <Tone for ugyldig indtastning> på skærmbilledet til lydindstillinger. Indstilling af lyde
6RFF-02F