Distribution af enhedsinformationerne

Du kan distribuere enhedsinformationer til klientmaskiner, der er registreret som modtagere. Du kan også angive et tidspunkt til automatisk distribution af enhedsinformationerne. For at udføre disse handlinger skal du logge ind med administratorrettigheder. Og fordi TLS-kryptering anvendes ved distribution af enhedsinformationer til klientmaskinen, skal du huske at konfigurere TLS-indstillingerne på klientmaskinerne, inden du udfører de procedurer, der er beskrevet herunder. Konfiguration af nøglen og certifikatet til TLS
Hvis systemadministrator-ID'et og -PIN-koden på klientmaskinen er anderledes end på hostmaskinen, kan enhedsinformationer ikke distribueres. Ændring af systemadministrator-ID'et og -PIN-koden
Det kan tage flere minutter at gøre klar til processen med distribution af enhedsinformationer, eller til at opdatere informationerne når de er modtaget. Sluk ikke maskinen, før klargørings- eller opdateringsprocessen er gennemført. Hvis du gør det, kan det medføre funktionsfejl på maskinen.
Skærmbilledet til opdatering af indstillinger vises på den klientmaskine, der modtager enhedsinformationerne, og der kan ikke udføres nogen handlinger, før opdateringen er udført. Det anbefales, at du distribuerer enhedsinformationerne på et tidspunkt, hvor der ikke er nogen brugere.

Manuel distribution af enhedsinformationerne

1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Indst. for Distribution af Enhedsinformation>  <Manuel distribution>.
3
Tryk på <Til> for de informationer, der skal distribueres, og tryk på <Næste>.
Hvis du vælger <Til> for <Værdi for Indstillinger/Reg.>, vises skærmbilledet til indstilling, uanset om du vil distribuere <Netværksindstillinger>-enhedsinformationerne. For at distribuere disse informationer skal du trykke på <Inkludér>  <OK>.
4
Vælg modtagerne, og tryk på <Start Manuel distribution>.
Enhedsinformationerne distribueres. Når distributionen er udført, vises distributionsresultaterne i <Status>.
For at annullere distribution skal du trykke på <Annullér>. Bemærk dog, at en distributionsproces, der udføres i øjeblikket, ikke kan annulleres. Den næste og efterfølgende distributionsprocesser annulleres.

Automatisk distribution på et angivet tidspunkt

Du kan angive et tidspunkt til automatisk distribution af enhedsinformationerne. Ved at konfigurere tidspunktet så distributionen udføres sent om aftenen eller på en fridag, kan du opdatere enhedsinformationerne, uden det berører din virksomheds drift.
1
Tryk på  (Indstillinger/Registrering).
2
Tryk på <Administrationsindstillinger>  <Enhedsadministration>  <Indst. for Distribution af Enhedsinformation>  <Indstil Automatisk levering>.
3
Vælg <Daglig> eller <Vælg dage>, og angiv derefter distributionstidspunkterne.
For <Daglig> skal du vælge et nummer og indtaste et tidspunkt.
For <Vælg dage> skal du vælge en dag og indtaste et tidspunkt.
4
Tryk på <Næste>.
5
Tryk på <Til> for de informationer, der skal distribueres, og tryk på <Næste>.
Hvis du vælger <Til> for <Værdi for Indstillinger/Reg.>, vises skærmbilledet til indstilling, uanset om du vil distribuere <Netværksindstillinger>-enhedsinformationerne. For at distribuere disse informationer skal du trykke på <Inkludér>  <OK>.
6
Vælg modtagerne, og tryk på <OK>.
Enhedsinformationer indstilles til at blive distribueret automatisk på det angivne tidspunkt.
Distribution og opdatering af enhedsinformationer
Enhedsinformationerne kan ikke distribueres eller opdateres, når klientmaskinen behandler andre data.
Hvis en klientmaskine ikke kan modtage automatisk distribuerede enhedsinformationer på det angivne tidspunkt, udføres distribution ikke igen før det næste angivne tidspunkt.
Modtagelse af enhedsinformationer fra forskellige modeller af Canon-multifunktionsprintere
Når maskinen anvendes som en klientmaskine, kan den modtage enhedsinformationer fra forskellige modeller af Canon-multifunktionsprintere ved at indstille <Begræns modt. af enhedsinfo.> i <Indst. for modtagelse> til <Fra>. Bemærk dog, at visse informationer muligvis ikke distribueres korrekt.
Valg af de funktioner, der skal modtages enhedsinformation for
Når maskinen anvendes som en klientmaskine, kan du begrænse de funktioner, der skal modtages informationer for, ved at indstille <Begræns modt. for hver funktion> i <Indst. for modtagelse> til <Fra>.
Gendannelse af de tidligere enhedsinformationer
Du kan udføre handlinger på klientmaskinen for at gendanne de enhedsinformationer, der fandtes, før opdateringen blev udført. Men du kan kun gendanne de informationer, der fandtes umiddelbart før opdateringen. Informationer ældre end dette kan ikke gendannes. Bemærk også, at indstillingerne for <URL-sndindstill.> i <Vælg/Registrér fortrolige faxbokse> (<Vælg/Registrér fortrolige faxbokse>) måske bliver slettet, hvis dataene for <Værdi for Indst./Reg.> og <Adressebog> ikke gendannes på samme tid. <Enhedsadministration> <Indst. for Distribution af Enhedsinformation>
6RFF-0EF