Промяна на настройките по подразбиране за функциите

Настройките по подразбиране са тези, които се извеждат на екрана при включване на устройството или когато изберете <Нулиране>. Ако промените тези настройки по подразбиране съобразно операциите, които извършвате често, ще отпадне необходимостта да задавате едни и същи настройки при всяко извършване на действие.

Копиране

За информация относно настройките, които могат да се променят, вижте <Промяна на н-ките по подр. (Копиране)>.
<Меню>  <Настройки на функция>  <Копиране>  <Промяна на настр. по подразб. (Копиране)>  Изберете настройката  Променете стойността по подразбиране на избрания елемент  <Приложи>  

ФАКС

За информация относно настройките, които могат да се променят, вижте <Настройки за факс> *1.
<Меню>  <Настройки на функция> <Изпращане>  <Настройки за факс>  <Промяна на настр. по подразбиране (Факс)> Изберете настройката Променете стойността по подразбиране на избрания елемент  <Приложи>  

Отпечатване от запаметяващ носител

За информация относно настройките, които могат да се променят, вижте <Н-ки за достъп до съхранени файлове>.
<Меню>  <Настройки на функция> <Съхранение/достъп до файлове> <Общи настройки>  <Настройки за достъп до съхранени файлове> <Промяна на настройките по подразбиране (Печат от запам. носител)> Изберете настройката Променете стойността по подразбиране на избрания елемент <Приложи>   

USB памет

За информация относно настройките, които могат да се променят, вижте <Настройки за USB памет>.
<Меню>  <Настройки на функция> <Съхранение/достъп до файлове> <Общи настройки>  <Настройки за сканиране и съхранение>  <Настройки за USB памет>  <Промяна на настр. по подраз. (USB памет)> Изберете настройката Променете стойността по подразбиране на избрания елемент  <Приложи>  

Имейл

За информация относно настройките, които могат да се променят, вижте <Настройки за имейл>.
<Меню>  <Настройки на функция> <Изпращане>  <Настройки за сканиране и изпращане>  <Настройки за имейл>  <Промяна на настр. по подразб. (Имейл)> Изберете настройката Променете стойността по подразбиране на избрания елемент  <Приложи>  

I-факс

За информация относно настройките, които могат да се променят, вижте <Настройки за I-факс>.
<Меню>  <Настройки на функция> <Изпращане>  <Настройки за сканиране и изпращане>  <Настройки за I-факс>  <Промяна на настр. по подразб. (I-факс)>  Изберете настройката Променете стойността по подразбиране на избрания елемент <Приложи>  

Споделена папка/FTP сървър

За информация относно настройките, които могат да се променят, вижте <Настройки за файл>.
<Меню>  <Настройки на функция> <Изпращане> <Настройки за сканиране и изпращане> <Настройки за файл>  <Промяна на настр. по подразбиране (Файл)>  Изберете настройката Променете стойността по подразбиране на избрания елемент  <Приложи>  
Ако изберете <Инициализиране> във всеки екран за настройка, можете да възстановите настройките по подразбиране.
60R7-03F