Проверка на състоянието и регистъра на изпратените и получените документи

Състоянието и регистрите за изпратените и получените факс и I-факс документи могат да бъдат проверявани поотделно за изпращане и получаване.
Когато за <Показване на регистър на задачи> е зададена настройка <Изкл.>, не можете да проверявате регистрите. <Показване на регистър на задачи>
1
Изберете <Статус монит.>.
2
Изберете <Изпратена задача> или <Задача за получаване>.
3
Проверете състоянието и регистрите на изпратените и получените документи.
За да проверите състоянието на изпратените и получените документи
1
Изберете документа, чието състояние искате да проверите, в раздела <Състояние на получени задачи> или <Състояние на получени задачи>.
Показва подробна информация за документа.
Ако сте задали множество дестинации, броят на зададените дестинации се извежда на екрана. За да проверите подробностите за зададените множество дестинации, изберете <Дестинация>.
За да проверите регистрите на изпратените и получените документи
1
Изберете документа, чийто регистър искате да проверите, в раздела <Регистър на изпратени задачи> или <Регистър на получени задачи>.
Извежда се <ОК>, когато документът е изпратен или получен успешно, и <Грешка>, когато изпращането или получаването на документа е било неуспешно, тъй като е бил отменен или е възникнала грешка.
Показва подробна информация за документа.
При показване на трицифрено число в случай на <Грешка>
Цифрата представлява код за грешка. За повече информация вижте „Отстраняване на неизправности (FAQ)“ на уеб сайта с онлайн ръководства.
Регистриране на местоназначението на изпратения документ в адресната книга
Ако изпращате документ към местоназначение, което не е регистрирано в адресната книга, можете да регистрирате това местоназначение в адресната книга, като изберете <Рег. в адр. книга> на екрана с подробности.
60R7-04Y