Отпечатване на отчети и списъци

Можете да разпечатвате отчети и списъци за проверка на информация – например за общия обем разпечатки за всеки <ID на отдел> или за настройките на устройството.

Конфигуриране на настройките за печат за отчети и списъци

Можете да извършвате двустранен печат на отчети и списъци.

Отпечатване на отчет за общия обем разпечатки по кодове на отдели

Отчет за управление на кодове на отдели
Когато е активирана функцията за управление на кодове на отдели, можете да проверявате общия брой на отпечатаните документи за всеки <ID на отдел>, като отпечатате отчет за управление на кодове на отдели. Проверявайки общия брой на отпечатаните документи, ще можете по-добре да управлявате потреблението на хартия и тонер касети.

Настройване на отчети за резултатите от комуникации

Можете да отпечатвате отчети за резултатите от изпращане/приемане на имейли, факсове и I-факсове, както и резултатите от записване в споделена папка или на FTP сървър. Някои отчети може да се отпечатват автоматично, докато други – само при възникване на грешка.
Ако даден резултат в отпечатания списък съдържа „NG“, можете да проверите подробностите за грешката чрез трицифрения номер с префикс „#“, показан до резултата. За повече информация вижте „Отстраняване на неизправности (FAQ)“ на уеб сайта с онлайн ръководства.
Отпечатаните отчетите за имейли/I-факсове показват резултата от обмена на данни между устройството и имейл сървъра, а не между устройството и адреса на дестинацията.
Отчет за управление на комуникацията
Можете да проверите регистрите с изпратени и получени документи по факс и имейл, като отпечатате отчет за управление на комуникациите. Отчетите може да се отпечатват автоматично на всеки 40 предавания или ръчно.
Отчет с резултати от изпращане на факс
Можете да проверите регистрите с изпратени по факс документи, като отпечатате отчета с резултати от изпращане на факс. Отчетът може да бъде отпечатан или след всяко изпращане, или само при възникване на грешка при изпращането.
Отчет с резултати от изпращане имейли/I-факсове/файлове
Можете да проверите регистрите с документите, изпратени по имейл и I-факс, както и документите, записани в споделена папка или на FTP сървър, като отпечатате отчет с резултати от изпращане на имейли/I-факсове/файлове. Отчетът може да бъде отпечатан или след всяко изпращане, или само при възникване на грешка при изпращането.
Резултати от комуникация
Ако възникне грешка по време на предаване по имейл/I-факс или по време на записване в споделена папка/FTP сървър, отчетът няма да показва кода на грешката. За да проверите кода за грешката, отпечатайте отчет за управление на комуникациите (Отчет за управление на комуникацията).
Отчет с резултати от получаването
Можете да проверите регистрите с получени по факс и I-факс документи, като отпечатате отчета за получаване. Отчетът може да бъде отпечатан или след всяко изпращане, или само при възникване на грешка при получаването.

Отпечатване на списък с настройки

Можете да отпечатате запаметените в устройството настройки и информация под формата на списък.
Списък за адресната книга
Можете да проверите списъка с дестинации, запаметени в адресната книга, като например <Съкратено набиране>, <Предпочитания> и <Група>, като отпечатате списък на адресната книга.
Списък с потребителски данни/списък с данни на системния администратор
Можете да проверите списъка с настройките (Списък на меню с настройки), както и съдържанието, запаметено в устройството, като отпечатате списък с потребителски данни/списък с данни на системния администратор. И двата списъка включват формат и тип на хартията, запаметени в устройството, както и настройките за печат на отчет за управление на комуникациите, отчет с резултати от изпращане и отчет с резултати от получаване.
Списъкът с потребителски данни не включва някои настройки, като например мрежовите настройки и настройките за управление. За да проверите всички настройки, отпечатайте списъка с данни на системния оператор.
Списък с IPSec политики
Можете да проверите списъка с имена на политики и IPSec настройки, запаметени в устройството, като отпечатате списък с IPSec политики.

Отпечатване на отчети и списъци за условията на ползване на устройството

Можете да отпечатвате отчети за състоянието на устройството, регистъра на използване на тонер касети и шрифтовете, налични в режими PCL или PS.
Еко отчет
Можете да проверите общия обем на разпечатките и разхода на електроенергия за месеца чрез отчет. Този отчет включва полезни съвети за пестене на хартия и електроенергия въз основа на състоянието на използване.
Количеството консумирана енергия може да варира в зависимост от средата и условията, в които се използва устройството.
Отчет за състоянието на консумативите
Можете да проверите състоянието на консумативите, поставени в устройството, чрез отчет.
Списък с PCL шрифтове
Можете да проверите списъка с шрифтовете, налични в режим PCL, чрез отчет.
Списък с PS шрифтове
Можете да проверите списъка с шрифтовете, налични в режим PS, чрез отчет.
Отчет за регистър на касети
Можете да проверите регистрите за използване на тонер касети чрез отчет.
60R7-0A5