<Получаване/препращане>

Всички настройки, свързани с получаването на факсове и имейли, са изброени с описания. Настройките по подразбиране са отбелязани с кръстче ().
Звездички (*)
Отбелязаните със "*1" настройки може да не са налични в зависимост от модела, опциите или други елементи от настройките.
Отбелязаните със "*2" настройки може да не са налични, да са различни или с различни стойности по подразбиране в зависимост от страната или региона.
Отбелязаните със "*3" настройки не могат да бъдат импортирани, нито експортирани.

<Общи настройки>

Определете операциите, които да се извършат, когато в паметта се получи факс, а остава малко количество тонер в касетата.
<Настройка на вход. кутия за факс/I-факс> *1
Конфигурирайте настройките за получаване на факсове в паметта.
<Н-ки за задържане в паметта на факса>
Изберете дали устройството да съхранява получените факсове, вместо веднага да ги отпечатва. Съхранените факс документи могат да бъдат отпечатани по всяко време чрез промяна на настройката на <Изкл.>. Записване на получени документи в устройството (Получаване в паметта)
<Изпол. на задърж. в паметта>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Използване визуализ. факс>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Печат на отчет>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Задав. период на задърж. в паметта>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Период на задържане в паметта>
<Начал. мом. на задър. в пам.>
<Краен мом. на задър. в памет.>
<Прод. печат. При ниско колич.>
Ако устройството получава факсове, когато в касетите остава малко количество тонер, факсовете се запазват в паметта, вместо да се отпечатат. Ако обаче тази функция е активирана, устройството продължава да печата. Това важи не само за приемането на факсове, но също и за приемането на I-факсове.
<Изкл.>
<Вкл.>
Когато тази функция е активирана, факсовете може да се печатат бледи или размазани. Тъй като получените документи не се съхраняват, ще се наложи да помолите подателя да изпрати повторно документа.

<Настройки за I-факс>

Конфигурирайте настройките за печатане на получени I-факсове.
<Печат от двете страни>
Задайте настройки за двустранно отпечатване на получените документи.
<Изкл.>
<Вкл.>
<Формат на печатане при получаване>
Укажете формата на хартията, който ще се ползва за печатане.
<A4>
<LTR>
<LGL>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (Индия)>
<FOOLSCAP (Австралия)>
<OFICIO (Бразилия)>
<OFICIO (Мексико)>

<Настройки за факс> *1

Конфигурирайте настройките за получаване и препращане на факсове.
<Отпечатване от двете страни>
Задайте настройки за двустранно отпечатване на получените документи.
<Изкл.>
<Вкл.>
<ECM при получаване>
Активирайте или деактивирайте режима за корекция на грешки (ECM). ECM проверява за грешки във факс данните и ги коригира. За да намалите грешките в изпратени факсове, вижте <ECM при изпращане>.
<Изкл.>
<Вкл.>
Режимът ECM трябва да бъде активиран и в това устройство, и в другото факс устройство, тъй като проверките за грешки се извършват както в изпращащото, така и в получаващото устройство.
Дори когато сте задали ECM, понякога може да възникнат грешки поради некачествена телефонна връзка.
Обработката на данни може да отнеме повече време от обикновено при активиран режим ECM, тъй като проверките за грешки и корекциите се извършват, докато данните се прехвърлят.
<Входящо позвъняване> *2
Задайте настройки за позвъняване при известяване за входящи факсове. Тази функция е достъпна само когато сте избрали <Автоматично> или <Факс/тел. (авт. превключване)> за режим на получаване. Задайте колко пъти да се възпроизвежда позвъняване за входящо повикване, когато устройството получава повикване за факс. Можете също така да деактивирате настройките, за да предотвратите позвъняване при получаване на входящо обаждане.
<Използване на входящо позвъняване>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Брой позвънявания>
1 до 2 до 99 (път(и))
Ако тази настройка е зададена на <Вкл.>, ще трябва преди това да свържете телефон или опционалната слушалка към устройството.
Ако е зададена на <Изкл.>, устройството няма да преминава в режим на покой.
<Отдалечено получаване> *2
Задайте настройки за получаване на факс чрез команди от свързания към устройството телефон (отдалечено получаване). Когато към устройството е изпратен факс, можете да го получите просто като вдигнете слушалката на телефона и въведете специален ID номер чрез телефона. Тази функция може да ви спести усилието да ходите до устройството. За инструкции как да използвате отдалеченото получаване вижте Получаване на факс документи чрез телефона (Отдалечено получаване).
<Използване на отдалечено получаване>
<Изкл.>
<Вкл.>
<ID на отдалечено получаване>
00 до 25 до 99
<Превключване към авт. получаване>
Задайте настройки за автоматично получаване на факс, след като устройството е звъняло определен период от време. Тази функция е достъпна само когато сте избрали <Ръчно> за режим на получаване. Чрез тази функция факсове могат да бъдат получавани дори когато никой не може да вдигне слушалката.
<Изпол. на превключв. към авт. получ.>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Време на звънене до автом. получав.>
1 до 15 до 99 (s)
<Скорост при старт на получаване>
Ако отнема твърде много време да се стартира получаването на факс, например при слаба връзка, можете да намалите постъпково стартовата скорост на комуникация.
<33600 bps>
<14400 bps>
<9600 bps>
<7200 bps>
<4800 bps>
<2400 bps>
<Изпол. намал. р-р на получ.>
Задайте настройки за намаляване размера на изображението на получен документ. Можете да изберете автоматично съотношение за намаляване, което намалява получения документ до формата на заредената хартия. Можете също така да изберете съотношение от списък.
<Изпол. намал. р-р на получ.>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Съотношение на намаляване>
<Автоматично>
<97%>
<95%>
<90%>
<75%>
<Посока на намаляване>
<Вертикално/хоризонтално>
<Само вертикално>
<Печат на долен кол. на стр. при получ.>
Изберете дали да се отпечатват данни като дата и час на получаване и номера на страници в долната част на получените факсове.
<Изкл.>
<Вкл.>
<Настройки за препращане>
Задайте настройки за препращане на факсове.
<Функция за препращане> *3
Изберете дали устройството да препраща всички получени документи до определена дестинация. Наред с номера на факс, можете да посочите и имейл адрес или споделена папка в компютъра си и т.н. като дестинация за препращане. Автоматично препращане на получените документи
<Изпол. на функ. за препращ.>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Дестинация за препращане>
<Име на файл>
<Печат на изображения>
Изберете дали да се отпечатват препратени факс документи. Можете да настроите устройството да отпечатва препратени документи само при грешка. Отпечатване на документи за препращане
<Изкл.>
<Вкл.>
<Само при възникване на грешка>
<Съхранение на изображения в паметта>
Изберете дали да съхранявате факс документи в паметта, когато те не са успешно препратени. Можете да препратите отново или да отпечатате документите по-късно, ако е необходимо. Отпечатване/повторно изпращане/изтриване на неуспешно препратени документи
<Изкл.>
<Само при възникване на грешка>
60R7-094