<Настройки за защита>

Всички настройки, свързани с шифроването и функцията за удостоверяване, са изброени с описания. Настройките по подразбиране са отбелязани с кръстче ().

<Настройки на автентикация/парола>

Можете да подсилите защитата на функцията за удостоверяване.
<Настройки на функцията за автентикация>
Конфигурирайте защитните функции за удостоверяване на потребители.
<Блокиране>
Укажете дали когато даден потребител не успее да се удостовери, да се забрани временно неговото влизане в устройството (блокиране). Когато сте избрали <Вкл.>, укажете колко последователни неуспешни опити са допустими, преди да се активира блокировката, а също така и колко време след активиране на блокировката да се разреши влизането на потребители.
<Разрешаване на блокиране>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Праг за блокиране>
1 до 10 (път(и))
<Период на блокиране>
1 до 60 (мин)
Тази опция е неприложима, когато се влиза чрез код на отдел.

<Настройки за шифроване>

Конфигурирайте настройката за забраняване на слабото шифроване или за ключа и сертификата, използвани за слабо шифроване.
<Забр. изпол. на слабо шифр.>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Заб. ключ/серт. за слабо шиф.>
<Изкл.>
<Вкл.>

<Проверка на с-мата при стартиране>

Когато устройството стартира или когато се изпълнява приложение (в Application Library (Библиотека с приложения)) се извършва проверка, за да се определи дали в системата или приложението не е имало намеса. Ако се открие намеса, устройството навлиза в състояние на изчакване за актуализация на фърмуера. В такъв случай извършете актуализация на фърмуера от компютър. Актуализиране на фърмуера
<Изкл.>
<Вкл.>
Ако дори след известно време не се случи нищо, възстановяването на системата може да е невъзможно. В такъв случай се свържете с местния упълномощен търговец на Canon или телефонната линия за помощ на Canon.
Ако в приложение, инсталирано след доставката на устройството от производителя, е имало намеса, то трябва да се преинсталира на устройството.
60R7-09F