Đăng ký Khóa và Chứng chỉ cho Truyền Thông Mạng

Bạn có thể có được khóa và chứng chỉ, và chứng chỉ CA từ cơ quan phát hành chứng chỉ (CA) để sử dụng với máy. Cài đặt và đăng ký tập tin khóa và chứng chỉ và tập tin chứng chỉ CA lấy được trong máy này bằng UI Từ Xa. Kiểm tra các điều kiện khóa và chứng chỉ, và chứng chỉ CA cần thiết cho máy từ trước (Các Chức Năng Quản Lý).
Để biết thêm chi tiết về các vận hành cơ bản được thực hiện khi cài đặt máy từ UI Từ Xa, vui lòng xem Cài Đặt Tùy Chọn Trình Đơn từ UI Từ Xa.
1
Khởi động UI Từ Xa và đăng nhập vào Chế Độ Người Quản Lý Hệ Thống. Khởi động UI Từ Xa
2
Nhấp vào [Settings/Registration] trên trang Cổng thông tin. Màn Hình UI Từ Xa
3
Chọn [Device Management]  [Key and Certificate Settings] hoặc [CA Certificate Settings].
Nhấp vào [Key and Certificate Settings] để cài đặt khóa và chứng chỉ, hoặc [CA Certificate Settings] để cài đặt chứng chỉ CA.
4
Bấm [Register Key and Certificate] hoặc [Register CA Certificate].
Xóa một khóa và chứng chỉ hoặc chứng chỉ CA đã đăng ký
Nhấp vào [Delete] ở bên phải của khóa và chứng chỉ hoặc chứng chỉ CA mà bạn muốn xóa nhấp vào [OK]. Bạn không thể xóa những chứng chỉ CA đã được cài đặt trước.
Khóa và chứng chỉ không thể xóa được nếu đang được sử dụng cho mục đích nào đó, như khi "[TLS]" hoặc "[IEEE 802.1X]" được hiển thị dưới [Key Usage]. Trong trường hợp này, hãy tắt chức năng này hoặc thay khóa và chứng chỉ trước khi xóa.
Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa chứng chỉ CA được cài đặt trước
Bấm [Disable] ở bên phải của chứng chỉ CA được cài đặt trước mà bạn muốn tắt. Để kích hoạt lại chứng chỉ, bấm [Enable] ở bên phải của chứng chỉ.
5
Nhấp vào [Install].
Xóa tập tin khóa và chứng chỉ hoặc tập tin chứng chỉ CA
Nhấp vào [Delete] ở phía bên phải tập tin bạn muốn xóa nhấp vào [OK].
6
Bấm [Browse], chỉ định tập tin để cài đặt, và bấm [Start Installation].
Tập tin khóa và chứng chỉ hoặc tập tin chứng chỉ CA được cài đặt trên máy từ máy tính.
7
Đăng ký khóa và chứng chỉ hoặc chứng chỉ CA.
Đăng ký khóa và chứng chỉ
1
Nhấp vào [Register] phía bên phải của tập tin khóa và chứng chỉ bạn muốn đăng ký.
2
Nhập tên của khóa và mật mã.
[Key Name]
Nhập ký tự chữ cái và chữ số cho tên của khóa cần đăng ký.
[Password]
Nhập ký tự chữ cái và tập tin cho mật mã của khóa bảo mật được cài đặt cho tập tin cần đăng ký.
3
Nhấp vào [OK].
Đăng ký chứng chỉ CA
Nhấp vào [Register] phía bên phải của chứng chỉ CA bạn muốn đăng ký.
649X-04J