Vzdálené UR

Při nastavení tohoto režimu můžete používat vzdálené UR (uživatelské rozhraní) k řízení provozu stroje a provádění změn nastavení.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Licence/Jiné] → [Vzdálené UR].
3.
Stiskněte [Zap] → zadejte jednotlivá nastavení.
Zobrazí-li se obrazovka, která vás vyzve ke změně kódu PIN správce systému, změňte PIN podle postupu uvedeného v "Zadání nastavení správce systému," a poté nastavte tuto funkci na Zap.
Stiskněte [Vyp] → [OK], nechcete-li používat vzdálené UR k řízení provozu stroje.
Stiskněte [Zap] pro <Použít TLS>, chcete-li používat komunikaci TLS.
Vyberte [Zap] for <Použít referenční tisk>, chcete-li povolit tisk zadáním jeho URL.
POZNÁMKA
Před nastavením <Použít TLS> na Zap je třeba nastavit výchozí klíč v [Možnosti] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Settings for Utilizing TLS.")
Veškeré provedené změny nastavení <Použít TLS>se použijí také pro [Použít TLS] v [Nastavení MEAP] v [Nastavení správy] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Nastavení MEAP.")
Když je přihlašovací služba nastavena na Výchozí ověření přístupových práv a volba [Správa ID oddělení] je nastavena na Vyp, ale je zadáno ID správce systému:
Když jsou zadána jiná nastavení než výše uvedená nastavení:
Když je přihlašovací služba nastavena na Výchozí ověření přístupových práv a volba [Správa ID oddělení] je nastavena na Vyp, ale je zadáno ID správce systému:
Zadejte jednotlivá nastavení → stiskněte [Další].
Zadejte jednotlivá nastavení pro přístup prováděný obecnými uživateli → stiskněte [OK].
Stiskněte [Povolit] pro povolení přístupu prováděného obecnými uživateli nebo stiskněte [Nepovolit] pro zakázání přístupu prováděného obecnými uživateli.
Když stisknete [Povolit], pro nastavení kódu PIN v případě potřeby stiskněte [Přístupový PIN].
Když jsou zadána jiná nastavení než výše uvedená nastavení:
Zadejte jednotlivá nastavení → stiskněte [OK].

POZNÁMKA
Další informace o vzdáleném UR viz v části "Remote UI."
Změny se projeví až po restartování stroje (vypnutí a opětovné zapnutí hlavního síťového vypínače). Instrukce týkající se restartování stroje (vypnutí a zapnutí hlavního síťového vypínače) viz v části "Než začnete tento stroj používat."
52SJ-25H