Úprava detailů adresy

Na stroji můžete podle potřeby měnit detaily uloženého místa určení. Upravovat můžete pouze místa určení uložená v místním adresáři.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Uložit místa určení].
3.
Vyberte místo určení, které chcete upravit → stiskněte [Detaily/Editovat].
Stisknete-li [Hledat podle jména], zobrazí se obrazovka pro zúžení hledání v adresáři.
Na předchozí obrazovku se vrátíte opětovným stisknutím [Hledat podle jména].
Typy míst určení zobrazované v seznamu s výsledky lze omezit stisknutím rozevíracího seznamu a výběrem požadovaného typu místa určení.
Pro zobrazení jednotlivých adresářů (seznam adres 1 až 10 a tlačítka volby na jeden dotek) použijte rozevírací seznam adresářů. Seznamy adres člení do skupin adresy uložené v adresáři.
Tlačítko volby na jeden dotek uložené v seznamu adres vybrat nemůžete.
Jestliže v rozevíracím seznamu adresářů vyberete [Všechny adresy], zobrazí se také místa určení uložená pod tlačítky volby na jeden dotek. Místa určení uložená pod tlačítky volby na jeden dotek však upravovat nemůžete. Instrukce k ukládání/úpravě tlačítek volby na jeden dotek viz v části "Ukládání tlačítek volby na jeden dotek."
Vyberete-li místo určení uložené s přístupovým číslem, stiskněte [Přístupové číslo] → zadejte přístupové číslo pomocí - (číselných tlačítek). Stisknete-li [Adresy bez přístupového čísla], zobrazí se místa určení, která nejsou spravovaná s nastavením přístupového čísla.
POZNÁMKA
[Přístupové číslo] se na obrazovce zobrazí, pouze je-li volba [Správa přístupových čísel adresáře] nastavena na Zap v [Nastavit místo určení] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Řízení použití adresáře pomocí přístupových čísel.")
4.
Podle potřeby upravte jednotlivá nastavení.
Upravit nelze adresář pro skupinovou adresu nebo adresář pro adresu uloženou ve skupinové adrese.
POZNÁMKA
Bližší informace o nastavení e-mailu viz v části "Uložení e-mailové adresy."
Bližší informace o nastavení faxu viz "Uložení faxového čísla."
Instrukce k ukládání I-faxové adresy naleznete v "Uložení I-faxové adresy."
Instrukce k ukládání adresy souborového serveru naleznete v "Uložení adresy souborového serveru."
Instrukce k ukládání skupinové adresy naleznete v "Uložení skupinové adresy."
5.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].
Pokud je pro adresář nastavena správa přístupových čísel, proveďte následující operaci.
Stiskněte [Další] → [Přístupové číslo] → [Přístupové číslo].
Zadejte přístupové číslo pomocí (číselných tlačítek) → stiskněte [Potvrdit].
Zadejte stejné přístupové číslo pro potvrzení → stiskněte [OK] → [OK].
Pro přístupové číslo můžete zadat až sedm číslic. Zadáte-li méně než sedm číslic, stroj před ně vloží nulu a uloží je.
Příklad: Zadáte-li <321>, uloží se <0000321>.
Nemůžete uložit přístupové číslo složené ze samých nul <0000000>. Zadáte-li číslo začínající nulami, například <02> nebo <002>, stroj nebude brát tyto nuly v úvahu a číslo uloží jako <0000002>, stejným způsobem, jako byste zadali pouze <2>.
POZNÁMKA
Chcete-li spravovat místa určení pomocí režimu Správa přístupového čísla, nastavte volbu [Správa přístupových čísel adresáře] na Zap v [Nastavit místo určení] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Řízení použití adresáře pomocí přístupových čísel.")
Pokud po uložení přístupového čísla zbývají některá povinná nastavení místa určení, která jste ještě nenastavili, znovu se zobrazí obrazovka pro zadání místa určení.
52SJ-0FU