Nastavení adresáře

Pro adresář můžete nastavit PIN nebo řídit jeho použití pomocí správy přístupových čísel.

PIN adresáře

Pro adresář lze nastavit PIN. Nastavením PINu lze omezit ukládání, úpravy a mazání míst určení.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [PIN adresáře] → [Nastavit].
3.
Stiskněte [PIN].
4.
Zadejte požadovaný PIN pomocí (číselných tlačítek).
5.
Stiskněte [Potvrdit].
6.
Zadáním stejného čísla potvrďte PIN → stiskněte [OK].
Nechcete-li pro schránku příjmu do paměti nastavit PIN, stiskněte [OK] bez zadání jakéhokoli čísla.
I když zadáte méně než sedm číslic, stroj před ně vloží nuly a nastaví tak sedmiciferné číslo. Při přihlášení však nemusíte tyto nuly na začátku čísla zadávat. Zadáte-li například <2>, <02> nebo <002>, PIN se nastaví jako <0000002>. Přihlásit se však můžete zadáním <2>, <02> nebo <002>.
ID správce systému a PIN systému nelze uložit, pokud sestává ze samých nul, např. <0> nebo <00>.
7.
Stiskněte [OK].

Řízení použití adresáře pomocí přístupových čísel

Toto nastavení umožňuje pro adresy v adresáři nastavit přístupové číslo, které k nim omezí přístup. Uživatelé, kteří nebudou znát přístupové číslo, nebudou moci takto nastavené adresy zjistit a používat.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Správa přístupových čísel adresáře].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Nechcete-li provádět správu přístupových čísel, stiskněte [Vyp].
Nastavíte-li položku Správa přístupových čísel adresáře na Zap, nelze použít historii nastavení.

Zahrnutí hesel při exportu seznamu adres

Stroj můžete nastavit tak, aby při exportu seznamu adres pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní byla také exportována hesla uložená pro místa určení.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Zahrnout heslo při exportu adresáře].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li, aby do exportovaného souboru byla zahrnuta hesla.
DŮLEŽITÉ
Je-li toto nastavení nastaveno na Vyp, hesla pro místa určení je třeba znovu uložit do stroje, do něhož jsou importovány seznamy adres.

Otevření vzdáleného adresáře

Na stroji lze nastavením otevřít vzdálený adresář externímu klientovi. Informace o vzdáleném adresáři viz v části "Skenovat a Odeslat."
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Otevřít vzdálený adresář] → [Otevřít adresář].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li otevřít vzdálený adresář k externímu použití.

POZNÁMKA
Je-li při přístupu do vzdáleného adresáře stroje z externího klientského stroje volba [Správa přístupových čísel adresáře] nastavena na Vyp v [Nastavit místo určení] (Nastavení/Uložení) na externím klientském stroji, nelze procházet místa určení spravovaná pomocí přístupového čísla.
Nastavit lze export následujících hesel:
Heslo pro vysílání s podadresou nastavené ve faxových místech určení,
Heslo pro ověření nastavené pro místa určení-souborové servery
Bližší informace o exportu seznamu adres viz v části "Saving Settings Information to a Computer (Export Individually)."
Změny se projeví až po restartování stroje (vypnutí a opětovné zapnutí hlavního síťového vypínače). Instrukce týkající se restartování stroje (vypnutí a zapnutí hlavního síťového vypínače) viz v části "Než začnete tento stroj používat."
52SJ-24R