Když se místa určení pro přesměrování neshodují s podmínkami přesměrování

Na stroji můžete nastavit místo určení pro přesměrování, které se použije pro přijaté dokumenty, které nesplňují zadané podmínky přesměrování, nebo v případě, kdy nastavení přesměrování nejsou uložena.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Přijmout/Přesměrovat] → [Běžná nastavení].
3.
Stiskněte [Nastavení přesměrování].
4.
Stiskněte [Přesměrovat bez podmínek].
5.
Stiskněte [Místo určení přesměrování] → zadejte následující nastavení.
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[Adresář]:
Vyberte, chcete-li přesměrovat přijatý dokument na jiný stroj (přenosová funkce).
[Důvěrná fax. schránka]:
Vyberte tuto volbu, chcete-li uložit přijatý dokument v důvěrné faxové schránce.
POZNÁMKA
Je-li vybrané místo určení skupinová adresa, která obsahuje schránku, odesílaný soubor nebude do dané schránky přesměrován (a uložen).
Nemůžete zadat server WebDAV jako místo určení přesměrování. Je-li vybrané místo určení skupinová adresa, která obsahuje server WebDAV, soubor nebude přesměrován na server WebDAV.
Vyberete-li [Adresář]:
Vyberete-li [Důvěrná fax. schránka]:
Vyberete-li [Adresář]:
Vyberte místo určení pro přesměrování → stiskněte [OK].
Chcete-li vybrat místo určení uložené s přístupovým číslem, stiskněte [Přístupové číslo] → zadejte přístupové číslo. (Viz "Uložení e-mailové adresy" a "Ukládání faxových čísel.")
Typy míst určení zobrazované v seznamu s výsledky lze omezit stisknutím rozevíracího seznamu a výběrem požadovaného typu místa určení.
Chcete-li zobrazit jednotlivé adresáře (seznamy adres 1 až 10 a tlačítka volby na jeden dotek), použijte rozevírací seznam adresářů. Seznamy adres člení do skupin adresy uložené v adresáři.
Jako místa určení pro přesměrování můžete zadat e-mailová a I-faxová místa určení, místa určení souborových serverů a skupinová místa určení.
POZNÁMKA
Vybrané místo určení zrušíte jeho opětovným výběrem.
Chcete-li zobrazit podrobné informace o vybraném místě určení, vyberte místo určení → stiskněte [Detaily].
Místa určení uložte do adresáře předem. (Viz část "Uložit místa určení.")
[Přístupové číslo] se na obrazovce zobrazí, pouze je-li volba <Správa přístupových čísel adresáře> pro adresář nastavena na Zap v [Nastavit místo určení] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Řízení použití adresáře pomocí přístupových čísel.")
Nelze najednou vybrat více míst určení.
Je-li aktivována Souprava vzdáleného faxu, můžete jako místa určení pro přesměrován zadat faxová čísla a skupinové adresy, které obsahují faxová místa určení.
Jestliže jako místo určení přesměrování vyberete faxové číslo, podadresa a heslo uložené v adresáři budou ignorovány.
Vyberete-li [Důvěrná fax. schránka]:
Vyberte požadovanou důvěrnou faxovou schránku → stiskněte [OK].
Chcete-li odeslat odkaz na důvěrnou faxovou schránku e-mailem, stiskněte [Odesílání URL].
Do hlavního textu e-mailové zprávy se vloží zpráva <Oznámení o příchozí zprávě do faxové schránky>, která obsahuje odkaz na důvěrnou faxovou schránku.
DŮLEŽITÉ
Přijaté dokumenty nelze ukládat do paměti v níže uvedených případech. Uvedené hodnoty mohou být různé v závislosti na volné kapacitě pevného disku.
Když je ve všech schránkách uloženo více než 1 500 dokumentů nebo obrazů.
Když je ve všech schránkách uloženo celkem přibližně 6 000 stran dokumentů nebo obrazů.
Když není k dispozici dostatek volné paměti.
POZNÁMKA
Abyste mohli e-mailem odeslat odkaz na důvěrnou faxovou schránku, v níž je dokument uložen, musíte nejprve uložit e-mailovou adresu v důvěrné faxové schránce. Instrukce týkající se ukládání e-mailové adresy do stroje viz v části "Běžná nastavení komunikace pro e-mail/I-fax."
Nelze vybrat více důvěrných faxových schránek.
6.
Stiskněte [Název souboru].
Jestliže jste vybrali jako místo určení pro přesměrování důvěrnou faxovou schránku, přejděte ke kroku 13.
7.
Zadejte název souboru → stiskněte [OK].
8.
Stiskněte rozevírací seznam <Uložit/Tisk. přijatý soubor> → zadejte nastavení.
Vyberte [Zap], chcete-li uložit přijatý soubor do schránky příjmu do paměti nebo vytisknout přijatý soubor ze schránky příjmu do paměti.
POZNÁMKA
Nastavíte-li jak volbu <Uložit/Tisk. přijatý soubor>, tak režim Zámek paměti na „Zap“, přijatý soubor se uloží do schránky příjmu do paměti. Nastavíte-li režim Zámek paměti na Vyp, přijatý soubor se automaticky vytiskne. (Viz část "Zadání nastavení pro I-faxovou schránku.")
9.
Stiskněte typ souboru → vyberte typ souboru obrazu, který chcete přesměrovat → stiskněte [OK].
Tuto část postupu není třeba provádět, platí-li kterákoliv z následujících situací:
Faxové číslo je zadáno jako místo určení pro přesměrování.
Důvěrná faxová schránka je zadána jako místo určení pro přesměrování.
I-faxová adresa je zadána jako místo určení pro přesměrování.
Typy souborů:
[TIFF/PDF (Auto)]:
Soubor se odesílá ve formátu TIFF (ČB) nebo PDF (Odstíny šedé/Barvy). Volbu [Rozdělit na stránky] nelze nastavit na Zap.
[TIFF/XPS (Auto)]:
Soubor se odesílá ve formátu TIFF (ČB) nebo XPS (Odstíny šedé/Barvy). Volbu [Rozdělit na stránky] nelze nastavit na Zap.
[TIFF/JPEG (Auto)]:
Soubor se odesílá ve formátu TIFF (ČB) nebo JPEG (Odstíny šedé/Barvy). Volba [Rozdělit na stránky] je nastavena na Zap.
[PDF]:
Soubor se odesílá ve formátu PDF, ačkoliv je obraz černobílý. Vybrat můžete také [Trace & Smooth], [Kompakt], [OCR (Prohl. text)] a/nebo [Přidat digit. podpisy]. Chcete-li přidat digitální podpis, můžete vybrat [Podpis zařízení].
[XPS]:
Soubor se odesílá ve formátu XPS, ačkoliv je obraz černobílý. Vybrat můžete také [Kompakt], [OCR (Prohl. text)] a/nebo [Přidat digit. podpisy]. Chcete-li přidat digitální podpis, můžete vybrat [Podpis zařízení].
Chcete-li více obrázků oddělit a odesílat je jako samostatné soubory, z nichž každý má pouze jednu stranu, stiskněte [Rozdělit na stránky] a tlačítko se rozsvítí. Chcete-li odeslat více obrázků bez rozdělení jako jediný soubor, [Rozdělit na stránky] netiskněte a tlačítko se nerozsvítí.
10.
Stiskněte [Hláš. o dok. přesměrov.].
11.
Vyberte místo určení, na které chcete odeslat hlášení o dokončení přesměrování → stiskněte [OK].
Chcete-li vybrat místo určení uložené s přístupovým číslem, stiskněte [Přístupové číslo] → zadejte přístupové číslo. (Viz "Uložení e-mailové adresy" a "Ukládání faxových čísel.")
Chcete-li zobrazit jednotlivé adresáře (seznamy adres 1 až 10 a tlačítka volby na jeden dotek), použijte rozevírací seznam adresářů. Seznamy adres člení do skupin adresy uložené v adresáři.
POZNÁMKA
Vybrané místo určení zrušíte jeho opětovným výběrem.
Chcete-li zobrazit podrobné informace o vybraném místě určení, vyberte místo určení → stiskněte [Detaily].
Místa určení uložte do adresáře předem. (Viz část "Uložit místa určení.")
[Přístupové číslo] se na obrazovce zobrazí, pouze je-li volba [Správa přístupových čísel adresáře] nastavena na Zap v [Nastavit místo určení] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Řízení použití adresáře pomocí přístupových čísel.")
Nelze najednou vybrat více míst určení.
12.
Vyberte zadání položky [Hlášení jen při chybě].
Chcete-li, aby se hlášení o dokončení přesměrování odesílalo pouze při výskytu chyby, stiskněte [Hlášení jen při chybě].
Chcete-li, aby se hlášení o dokončení přesměrování odesílalo při každém přesměrování přijatého dokumentu, netiskněte [Hlášení jen při chybě].
13.
Stiskněte [OK] → [Zavřít].

POZNÁMKA
Místo určení pro přesměrování můžete uložit pro každý typ příjmu přijatých dokumentů.
52SJ-0ES