Základní informace o této funkci

Po zapnutí napájení stroje nebo po stisknutí se otevře obrazovka Monitor stavu / Zrušit. Na této obrazovce můžete měnit pořadí úloh, rušit úlohy a kontrolovat podrobné informace v kategorii stav úloh a výpis úloh. Můžete zde také kontrolovat podrobné informace o stavu spotřebního materiálu.
V této části je popsána základní obrazovka obrazovky Monitor stavu / Zrušit.
1
Úloha
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zobrazit obrazovku Úloha. Na obrazovce Úloha se nachází obrazovka Stav úlohy a Výpis úlohy. Další informace viz v části "Obrazovka Úloha."
2
Papír
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zobrazit obrazovku Papír. Na této obrazovce můžete zkontrolovat informace o papíru uloženém ve zdrojích papíru. Můžete zadat typ papíru pro jednotlivé zdroje papíru. Další informace viz v části "Obrazovka Papír."
3
Toner/Jiné
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zobrazit obrazovku Toner/Jiné. Na této obrazovce můžete zkontrolovat zbývající množství toneru a zbývající množství jiného spotřebního materiálu a také množství odpadního spotřebního materiálu. Další informace viz v části "Obrazovka Toner/Jiné."
4
Výpis úloh
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zobrazit obrazovku Výpis úloh, na níž se zobrazují dokončené úlohy. Další informace viz v části "Obrazovka výpisu úloh."
5
Stav úlohy
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zobrazit obrazovku Stav úloh, na níž se zobrazují aktuálně zpracovávané úlohy a úlohy čekající na zpracování. Další informace viz v části "Obrazovka stavu úloh."
6
Icons
Bližší informace o ikonách zobrazovaných na obrazovce Úloha viz v části "Ikony na obrazovce Úloha."
POZNÁMKA
Stavové řádky na tlačítku [Úloha] indikují stav úloh modrým nebo oranžovým blikáním. Stavové řádky blikají modře při zpracování aktuálních úloh a svítí stálým modrým světlem, když úlohy čekají ve frontě na tisk. Stavové řádky blikající oranžově indikují chyby. Instrukce týkající se nápravy chyb viz v části "List of Error Messages."

Obrazovka Úloha

Obrazovka Úloha se zobrazí, když na obrazovce Monitor stavu / Zrušit vyberete [Úloha]. Seznam úloh se zobrazuje v horní části a seznam hlášení pro aktuální stav zařízení se zobrazuje v dolní části obrazovky Úloha. Stisknutím [Stav úlohy] zobrazíte aktuálně zpracovávané úlohy a čekající úlohy. Stisknutím [Výpis úloh] zobrazíte dokončené úlohy.

Obrazovka stavu úloh

Na této obrazovce můžete zobrazit aktuálně zpracovávané a čekající úlohy.
1
Rozevírací seznam typů úloh
Stiskněte, chcete-li setřídit zobrazené úlohy podle typu úloh. Vyberte následující typ úloh.
Tisk
Kopie
Odeslat
Odeslat (Fax)
Přesměrovat
Uložit
2
Seznam úloh
Na obrazovce stavu úloh můžete zobrazit aktuálně zpracovávané úlohy a čekající úlohy. Stisknutím tlačítek pod seznamem úloh můžete měnit pořadí čekajících úloh, rušit úlohy a kontrolovat detaily úloh.
Zobrazená tlačítka se mohou lišit podle typu dané úlohy. Další informace o tlačítkách, které se zobrazují na obrazovce stavu úloh, viz v části "Ikony na obrazovce Úloha."
3
Tlačítko pro rozbalení (pro seznam úloh)
Stisknutím tohoto tlačítka rozbalíte seznam úloh. Když rozbalíte seznam úloh, nezobrazí se seznam hlášení.
4
Tlačítko pro rozbalení (pro seznam hlášení)
Stisknutím tohoto tlačítka rozbalíte seznam hlášení. Když rozbalíte seznam hlášení, nezobrazí se seznam úloh.
5
Seznam hlášení pro aktuální stav zařízení
Zde se zobrazují hlášení, která označují aktuální stav zařízení, např. chybová hlášení.
6
Tlačítko pro aktualizaci (pro seznam hlášení)
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li aktualizovat seznam hlášení.

Obrazovka výpisu úloh

Na této obrazovce můžete zobrazit dokončené úlohy.
1
Rozevírací seznam typů úloh
Stiskněte, chcete-li setřídit zobrazené úlohy podle typu úloh. Vyberte následující typ úloh.
Kopie
Tiskárna
Místní tisk
Tisk přijaté úlohy
Tisk hlášení
Odeslat
Odeslat (Fax)
Příjem
Uložit
2
Seznam úloh
Na obrazovce výpisu úloh můžete zobrazit dokončené úlohy. Stisknutím tlačítek pod seznamem úloh můžete kontrolovat detaily vybrané úlohy a vytisknout výpis úloh.
Zobrazená tlačítka se mohou lišit podle typu dané úlohy. Další informace o tlačítkách, které se zobrazují na obrazovce výpisu úloh, viz v části "Ikony na obrazovce Úloha."
3
Seznam hlášení pro aktuální stav zařízení
Zde se zobrazují hlášení, která označují aktuální stav zařízení, např. chybová hlášení.
POZNÁMKA
Ve výpisu se zobrazí posledních 100 kopírovacích nebo tiskových úloh a celkem posledních 100 úloh odesílání a příjmu.
V následujících tabulkách jsou uvedeny operace, které jsou k dispozici pro jednotlivé typy úloh na obrazovce stavu úloh nebo na obrazovce výpisu úloh.
Na obrazovce stavu úloh
: Výstup je možný
-: Nelze použít
Na obrazovce výpisu úloh
: Výstup je možný
-: Nelze použít
Kopie
Tiskárna
Místní tisk
Tisk přijaté úlohy
Tisk hlášení
Odeslat
Odeslat (Fax)
Příjem
Uložit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ikony na obrazovce Úloha

V tabulkách níže jsou uvedeny ikony, které se zobrazují na obrazovce Úloha.
Ikona (stav úlohy)
Popis
Probíhá
Čekání
Přerušení / Prioritní tisk
Chyba
Zrušení
Pozastaveno/Chybí papír
Zabezpečený tisk
Šifrovaný zabezpečený tisk*
Odesláno
*:
Tato ikona se zobrazí pouze v případě, že jsou k dispozici příslušné volitelné produkty. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
Ikona (typ úlohy)
Popis
Kopírovací úloha*
Tisková úloha
Úloha odesílání/faxu*
Úloha schránky
Úloha paměťového média
Úloha tisku hlášení
*:
Tato ikona se zobrazí pouze v případě, že jsou k dispozici příslušné volitelné produkty. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."

Obrazovka Papír

Obrazovka Papír se zobrazí, když na obrazovce Monitor stavu / Zrušit vyberete [Papír].
1
Informace o papíru
Na obrazovce Papír můžete kontrolovat informace o papíru a zbývající množství papíru uloženého ve všech zdrojích papíru.
2
Detaily
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zkontrolovat podrobné informace o papíru uloženém ve vybraném zdroji papíru.
3
Nastavení papíru
Stiskněte toto tlačítko, chcete-li zadat typ papíru pro jednotlivé zdroje papíru.
4
Nastavení správy typu papíru
Po stisknutí tohoto tlačítka můžete do systému stroje uložit vlastní typy papíru.
5
Ilustrace zařízení s informacemi o zdrojích papíru
Ilustrace zobrazuje informace o všech zdrojích papíru, jimiž stroj disponuje. Každému zdroji papíru je přiděleno unikátní číslo. Zdroj papíru, do něhož aktuálně ukládáte papír, je zvýrazněn žlutou barvou.

Obrazovka Toner/Jiné

Obrazovka Toner/Jiné se zobrazí, když na obrazovce Monitor stavu / Zrušit vyberete [Toner/Jiné].
Informace o zbývajícím množství toneru se zobrazuje v horní části a jiné informace se zobrazují v dolní části obrazovky Toner/Jiné.
1
Informace o toneru
Na displeji lze rychle zkontrolovat, jaké je zbývající množství toneru jednotlivých barev.
2
Další informace
Na displeji lze kromě zbývajícího množství toneru ověřit také informace o jiném spotřebním materiálu. Zobrazují se na něm informace o zbývajícím množství spotřebního materiálu a informace o množství odpadního materiálu. Můžete také zkontrolovat množství dostupné systémové paměti a stav zálohování uložených souborů.

DŮLEŽITÉ
Je-li volba [Zobrazit výpis úloh] v [Nastavení správy] (Nastavení/Uložení) nastavena na Vyp, volba [Výpis úloh] se pro jednotlivé obrazovky nezobrazí.
POZNÁMKA
Na stroji můžete nastavit, která obrazovka se má zobrazit po stisknutí v [Výchozí obrazovka (Monitor stavu/Zrušit)] v [Možnosti] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Výchozí obrazovka (Monitor stavu / Zrušit).")
Je-li nastavena Správa ID oddělení nebo přihlašovací služba (např. SSO-H) a volba [Zobrazit stav úlohy před ověřováním] je nastavena na Vyp, kromě zobrazení obrazovky Stav zařízení nebudete moci provádět jiné operace, i když stisknete , pokud se nepřihlásíte do systému stroje. (Viz část "Nastavení displeje ovládacího panelu.")
Mnohé z operací spojených s kontrolami/změnami lze také provést ze vzdáleného UR. (Viz část "Managing Jobs.")
52SJ-1F8