Główny wyłącznik zasilania i klawisz oszczędzania energii

Niniejszy dział opisuje w jaki sposób korzystać z Głównego wyłącznika zasilania i klawisza Oszczędzania Energii.

Włączanie głównego zasilania

Dział ten opisuje sposób postępowania mający na celu Włączenie zasilania głównego.
1.
Upewnij się, czy wtyczka przewodu jest dokładnie włożona do gniazdka zasilającego.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno wkładać i wyjmować wtyczki przewodu zasilającego mokrymi rękoma, ponieważ może to doprowadzić do porażenia prądem.
2.
WŁĄCZ zasilanie główne.
1. Otwórz pokrywę przełącznika głównego zasilania.
2. Przestaw główny przełącznik zasilania w położenie „I”.
Po ustawieniu tego przełącznika w położeniu WŁĄCZ na panelu sterowania zaświeci się kontrolka głównego zasilania.
W czasie ładowania oprogramowania, wyświetlane są różne ekrany.
Jeżeli używana jest usługa logowania, należy zalogować się, postępując zgodnie z procedurą używanej usługi logowania.
UWAGA
Można zmienić domyślny ekran, który pojawia się po włączeniu urządzenia [Domyślny ekran po uruchomieniu/wznowieniu] z poziomu ekranu Ustawienia/rejestrowanie.(Patrz "Ekran domyślny, pojawiający się po uruchomieniu/przywróceniu działania urządzenia.")
Jeżeli urządzenie jest podłączone do komputera typu Mac przewodem USB, komputer może zostać włączony automatycznie po uruchomieniu urządzenia.W takim przypadku należy odłączyć przewód USB od urządzenia.Użytkownik może także rozwiązać ten problem stosując koncentrator USB między urządzeniem, a komputerem.
Bezpośrednio po włączeniu zasilania głównego urządzenia, czas reakcji po naciśnięciu przycisków i klawiszy może nie być optymalny.
Jeżeli włączysz [Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania] w [Właściwości] (Ustawienia/Rejestracja), wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy podczas WŁĄCZANIA zasilania głównego urządzenia.(W zależności od sytuacji, maszyna nie zostanie szybko uruchomiona i dźwięku nie będzie słychać).
W zależności od warunków eksploatacji urządzenia, może one uruchamiać się wolniej, jeżeli włączona zostanie funkcja [Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania].Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Ustawienia szybkiego uruchamiania."
Gdy używana jest funkcja Zarządzanie NI Wydziału z Copy Card Reader-F, patrz "Copy Card Reader-F."
Gdy używana jest funkcja Zarządzanie NI Wydziału, patrz "Wprowadzanie NI wydziału oraz PINu."
Gdy używana jest usługa logowania SSO-H, patrz "Usługa logowania."

Klawisz oszczędzania energii

Jeżeli przez dany okres urządzenie nie jest używane, uruchomiony zostanie tryb czuwania, celem minimalizacji poboru energii.
Naciśnij , aby anulować tryb uśpienia i wznowić normalne działanie maszyny.

Wyłączanie urządzenia

Urządzenie przeprowadza procedurę celem zabezpieczenia dysku twardego podczas wyłączania urządzenia.
Umożliwia to bezpieczne wyłączenie urządzenia nawet, jeżeli jakiekolwiek zadania są przetwarzane lub uruchomione są aplikacje MEAP.
1.
WYŁĄCZ główny przełącznik zasilania.
1. Otwórz pokrywę przełącznika głównego zasilania.
2.Przestawić przełącznik zasilania głównego do pozycji “”.
WAŻNE
Nie należy wyłączać głównego zasilania w czasie korzystania z funkcji I-faksu.Jeżeli wyłączone jest główne zasilanie, nie można wysyłać ani odbierać dokumentów w postaci I-faksu.
Jeśli na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat <Tworz. kopii zap. zapis. danych ze Zdal. interf. użyt...>, nie wolno wyłączać głównego wyłącznika zasilania.Może to sprawić, że urządzenie nie będzie mogło utworzyć kopii zapasowej zapisanych danych.
Urządzenie może potrzebować trochę czasu na jego całkowite wyłączenie.Nie należy odłączać przewodu zasilającego, o ile wskaźnik zasilania nie wskazuje, iż urządzenie jest wyłączone (OFF).
Jeżeli przełącznik zasilania głównego zostanie przełączony do pozycji OFF, może nastąpić zablokowanie się papieru.
UWAGA
Jeżeli opcje [Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania] w [Właściwości] (Ustawienia/Rejestrowanie) oraz [Ton oszczę. energii/uśpie.], które pojawiają się po naciśnięciu klawisza na panelu sterowania są ustawione w pozycji Włącz, po WYŁĄCZENIU głównego zasilania urządzenia rozlegnie się sygnał dźwiękowy.(W zależności od sytuacji, maszyna nie zostanie szybko uruchomiona i dźwięku nie będzie słychać).

WAŻNE
Jeśli po włączeniu głównego zasilania na pulpicie sterowania nie zaświeci się kontrolka, należy wówczas sprawdzić, czy wyłącznik samoczynny nie znajduje się w położeniu WYŁĄCZ.
Jeżeli użytkownik chce wyłączyć, a następnie włączyć urządzenie ponownie, należy odczekać przynajmniej 10 sekund po wyłączeniu się wskaźnika głównego zasilania, a następnie włączyć urządzenie ponownie.Jednakże, jeżeli funkcja [Ust. Szybkiego Uruchom. dla Główn. zasilania] jest aktywna, a użytkownik nie poczeka dłużej niż 20 sekund po wyłączeniu się wskaźnika zasilania głównego, szybkie uruchamianie nie jest przeprowadzane.
UWAGA
Urządzenie jest w stanie odbierać dokumenty wysyłane z komputera, a następnie je drukować nawet wtedy, gdy aktywny jest tryb Czuwanie.Kiedy urządzenie jest w trybie czuwania, mogą być również odbierane dokumenty wysłane za pomocą I-faksu.
Urządzenie można wyłączyć z poziomu Zdalnego interfejsu użytkownika, wykorzystując tryb Zdalnego zamykania.Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Shutting Down the Machine from the Remote UI.".
Aby wyłączyć urządzenie, można również skorzystać z trybu Automatyczne wyłączania.Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Czas automatycznego wyłączenia.".
52XY-006