Copy Card Reader-F

Jeżeli Copy Card Reader-F jest podłączony, wówczas przed rozpoczęciem obsługi urządzenia trzeba włożyć kartę kontrolną.Copy Card Reader-F umożliwia korzystanie z funkcji Zarządzanie ID Wydziału przy użyciu karty kontrolnej.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji Zarządzania NI Wydziału za pomocą Copy Card Reader-F, patrz "Określanie Zarządzania NI wydziału."

Działania, jakie należy przed przystąpieniem do obsługi urządzenia

1.
Włóż do czytnika kartę kontrolną. Upewnij się, czy karta wkładana jest właściwą stroną.
Ekran Monitora statusu/anuluj pojawia się na ekranie dotykowym.

Działania jakie należy wykonać po zakończeniu obsługi urządzenia.

1.
Po zakończeniu użytkowania urządzenia należy wyjąć z czytnika kartę kontrolną.
Ekran dotykowy powróci do ekranu informującego o konieczności włożenia karty kontrolnej.
WAŻNE
Po wyjęciu karty kontrolnej nie można będzie korzystać z urządzenia, zanim ponownie karta ta nie zostanie włożona do czytnika.

WAŻNE
Jeśli użytkownik korzysta z usługi logowania innej niż Zarządzenie NI wydziału, wówczas nie jest dostępny tryb Limitu funkcji.
Jeśli jako usługa logowania ustawione zostanie uwierzytelnianie użytkownika poprzez uwierzytelnianie serwera w systemie SSO-H (zawierające uwierzytelnianie użytkownika jako uwierzytelniania poprzez serwer wraz z "Uwierzytelnianiem poprzez serwer + Uwierzytelnianie poprzez urządzenie lokalne"), użytkownik nie może korzystać z Copy Card Reader-F.
UWAGA
Jeżeli po włożeniu do czytnika karty kontrolnej na ekranie dotykowym nie pojawi się ekran Monitora statusu/anuluj, należy wówczas sprawdzić:
Karta kontrolna włożona jest we właściwym kierunku.
Karta kontrolna wsunięta jest do oporu.
Nie włożono karty, której nie można użyć.
(Na przykład, uszkodzona karta lub zablokowana karta).
Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania zasilania, patrz "Główny wyłącznik zasilania i klawisz oszczędzania energii."
Jeżeli Copy Card Reader-F jest podłączony, karty ukazana poniżej mogą być wykorzystywane.Karta może obsłużyć do 1000 wydziałów.

52XY-04E