Zapisywanie/edycja/usuwanie klawiszy wybierania jednoprzyciskowego

UWAGA
Nowych odbiorców nie można zapisać w grupie, która jest zapisana pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego.Odbiorcy muszą zostać wcześniej zapisani pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego.

Zapisywanie/edycja klawiszy wybierania jednoprzyciskowego

1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → [Wyb. jednoprzyciskowe].
2.
Naciśnij [Zapisz] → wybierz klawisz wybierania jednoprzyciskowego, aby dokonać zapisu lub zmiany → naciśnij [Zapisz/Edytuj].
Jeżeli znasz trzycyfrowy numer klawisza wybierania jednoprzyciskowego, to naciśnij klawisz → wprowadź trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego za pomocą (klawisze numeryczne).
Jeżeli wybrany zostanie klawisz jednoprzyciskowego wybierania, pod którym już jest zapisany odbiorca, należy przejść do punktu 3.
UWAGA
Poniższe ikony są wyświetlane, aby wskazać rodzaj zapisanego odbiorcy dla klawisza wybierania jednoprzyciskowego, pod którym odbiorca jest już zapisany.
(E-Mail)
(Faks)
(I-Faks)
(Serwer Plików)
(Grupa)
3.
Wybierz rodzaj odbiorcy do zarejestrowania.
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestrowania numeru faksu zapisanego pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego, patrz "Zapisywanie nowych adresów."
Jeżeli wybierzesz [E-Mail]:
Jeżeli wybierzesz [I-Faks]:
Jeżeli wybierzesz [Plik]:
Jeżeli wybierzesz [Grupa]:
Jeżeli wybierzesz [Zapisz z serwera LDAP]:
Jeżeli wybierzesz [E-Mail]:
Naciśnij na [E-Mail].
Wprowadź nazwę dla adresu [Nazwa] zgodnie z procedurami z punktów 5 oraz 6 "Rejestrowanie adresu e-mail."
Naciśnij [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę → wciśnij [OK].
Naciśnij na [Adres E-mail].
Wprowadź adres e-mail → naciśnij na [OK].
Wybierz jedno z poniższych dla <Dzielenie Danych> w razie konieczności → i naciśnij na [OK].
Aby uzyskać więcej informacji na temat Dzielenia danych, patrz krok 4 "Określanie odbiorców dzięki wprowadzaniu adresu e-mail."
Jeżeli wybierzesz [I-Faks]:
Naciśnij na [I-Faks].
Wprowadź nazwę dla adresu [Nazwa] zgodnie z procedurami z punktów 5 oraz 6 "Rejestrowanie adresu I-faks."
Naciśnij na [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę → wciśnij [OK].
Określ adres I-faks, zgodnie z punktami 8 do 14 "Rejestrowanie adresu I-faks."
Jeżeli wybierzesz [Plik]:
Naciśnij na [Plik].
Wprowadź nazwę dla adresu [Nazwa] zgodnie z procedurami z punktów 5 oraz 6 "Rejestrowanie adresu serwera plików."
Naciśnij na [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę → wciśnij [OK].
Określ adres serwera plików, zgodnie z krokami 8 do 17 "Rejestrowanie adresu serwera plików."
Jeżeli wybierzesz [Grupa]:
Naciśnij na [Grupa].
Wprowadź nazwę dla adresu [Nazwa] zgodnie z procedurami z punktów 5 oraz 6 "Rejestrowanie adresów grupowych."
Naciśnij na [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę → wciśnij [OK].
Naciśnij na [Dodaj z wybie. jednoprzy.] → wybierz odbiorcę, który ma być zapisany w adresie grupowym → i naciśnij na [OK].
Można wybrać jedynie odbiorców, którzy już są zapisani pod klawiszami jednoprzyciskowego wybierania jako część adresu grupowego znajdującego się pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego.
Jeżeli znasz trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego, to możesz nacisnąć → wprowadź trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego za pomocą (klawisze numeryczne).
Jeżeli chcesz również zapisać dane, które mają zostać wysłane do skrzynki pocztowej, naciśnij na [Zapisz w Sk. poczt.] → wybierz żądaną skrzynkę pocztową → naciśnij na [OK].
W adresie grupowym można zarejestrować tylko jedną skrzynkę pocztową.
Naciśnij na [OK].
Jeżeli wybierzesz [Zapisz z serwera LDAP]:
Naciśnij na [Zapisz z serwera LDAP].
Określ adres za pomocą serwera LDAP zgodnie z krokami 4 do 9 "Określanie odbiorców za pomocą Książki adresowej (serwer LDAP)."
Wybierz odbiorcę z wyników wyszukiwania → naciśnij na [Dalej].
Nie można równocześnie wybrać wielu odbiorców.
UWAGA
Aby anulować określonego odbiorcę, wybierz odbiorcę, którego chcesz zarejestrować ponownie.
Naciśnij na [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę → wciśnij [OK].
WAŻNE
Informacje, jakie można otrzymać z serwera LDAP, zawierają jedynie nazwy, adresy e-mail oraz numery faksów.
Naciśnij na [OK].
4.
Naciśnij [Zamknij] → [OK].

Usuwanie klawiszy wybierania jednoprzyciskowego

1.
Naciśnij → [Skanuj i wyślij] → [Wyb. jednoprzyciskowe].
2.
Naciśnij na [Zapisz] → wybierz klawisz wybierania jednoprzyciskowego, aby go usunąć → naciśnij na [Usuń].
Jeżeli znasz trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego, to możesz nacisnąć → wprowadź trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego za pomocą (klawisze numeryczne).
UWAGA
Poniższe ikony są wyświetlane, aby wskazać rodzaj zapisanego odbiorcy dla klawisza wybierania jednoprzyciskowego, pod którym odbiorca jest już zapisany.
(E-Mail)
(Faks)
(I-Faks)
(Serwer Plików)
(Grupa)
3.
Naciśnij na [Tak].
4.
Naciśnij [Zamknij] → [OK].

WAŻNE
Jeżeli włączysz [Przełączanie Języka/Klawiatury Wł./Wył.] nazwa hosta oraz ścieżka dostępu odbiorcy serwera pliku mogą się pojawić w sposób nieprawidłowy i możesz nie mieć możliwości ich przeszukiwania.(Patrz "Aktywacja przełącznika języka/klawiatury.")
UWAGA
Odbiorcy zapisani pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego są również wyświetlani w Lokalnej książce adresowej.
Aby uzyskać informacje na temat rejestrowania/edytowania numeru faksu, patrz "Zapisywanie nowych adresów."
52XY-134