Zapisywanie oryginałów na nośniku pamięci

W objaśnieniach procedur przyjęto, że nośnik pamięci jest podłączony do portu USB (z przodu urządzenia).
Aby uzyskać więcej informacji na temat podłączania/odłączania nośnika pamięci, patrz "Podłączanie i odłączanie nośnika pamięci."
WAŻNE
Domyślnym ustawieniem wyświetlania nośnika pamięci jest "Wyłącz". Aby korzystać z nośników pamięci, należy włączyć opcję [Ustawienia Wyświetlania Miejsca Zapisu]. (Patrz " Zapisz ustawienia lokalizacji wyświetlania.")
Konieczne jest wyłączenie opcji <Użyj sterownika MEAP dla urz. pam. mas. USB>, aby korzystać z nośnika pamięci. (Patrz "Korzystanie ze sterownika MEAP dla pamięci zewnętrznej USB.")
Aby zapisać zeskanowane obrazy na nośniku pamięci, włącz opcję <Użyj Funkcji Skanowania> w [Użyj Funkcji Skanuj/Drukuj]. (Patrz "Ustawienia nośnika pamięci.")
Pamięć USB należy wkładać prosto do portu USB (z przodu urządzenia). Jeżeli pamięć USB zostanie włożona pod nieodpowiednim kątem lub jeżeli zostanie włożona pamięć, która nie jest zgodna ze specyfikacją USB, port USB (z przodu urządzenia) może zostać uszkodzony.
UWAGA
Jeżeli nie pojawi się, należy ponownie włożyć nośnik pamięci.

1.
Umieść oryginały.
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat umieszczania oryginałów, patrz "Umieszczanie oryginałów."
2.
Naciśnij → [Skanuj i zapisz] → [Nośnik Pamięci].
Jeżeli żądane funkcje nie zostaną wyświetlone na ekranie Menu głównego, należy nacisnąć na [Pokaż wszystkie].
3.
Wybierz nośnik pamięci → wybierz folder odbiorcy.
UWAGA
Jeżeli USB Device Port-A oraz Multimedia Reader/Writer-A są zainstalowane, istnieje możliwość korzystania z kart SD, Memory Stick, CF oraz Microdrive.Aby uzyskać więcej informacji, patrz "USB Device Port-A" oraz "Multimedia Reader/Writer-A.")
4.
Naciśnij na [Skanowanie].
5.
Określ żądane ustawienia skanowania.
Można nacisnąć na [Opcje], aby wybrać przydatne tryby skanowania.Można również łączyć tryby.
Szczegółowe informacje na temat ustawień poszczególnych trybów znajdują się w odpowiednich sekcjach.
Postępuj zgodnie z poniższą procedurą, aby zapisać plik z nową nazwą.
Naciśnij na [Nazwa Pliku].
Wprowadź nazwę → wciśnij [OK].
WAŻNE
W czasie określania nazwy pliku, nie można korzystać z następujących znaków:\ / : , * ? " < > |
Nie można korzystać z .(kropka) lub spacja jako pierwszy lub ostatni znak nazwy pliku.
Pełna ścieżka dostępu, wliczając w to foldery i nazwę pliku nie może przekroczyć 256 znaków.
UWAGA
Jeżeli utworzonemu plikowi nie zostanie nadana nazwa, to urządzenie automatycznie przypisze nazwę dla pliku składającą się z roku, miesiąca, dnia i godziny utworzenia pliku.
Na przykład, plik utworzony o 13:35 i 41 sekund 15 stycznia 2016 zostanie nazwany <20160115133541>.
Jeżeli wprowadzona zostanie nazwa pliku, która już istnieje, do nazwy pliku zostanie dodana cyfra od (1) do (9).
Przykład: a(1).pdf
Jeżeli opcja [Podziel na Strony] jest ustawiona jako format pliku, kolejne trzycyfrowe liczby zostaną dodane do nazw plików.
Przykłady: a_001.pdf, a_002.pdf, a_003.pdf
6.
Naciśnij .
Jeżeli wyświetlony zostanie poniższy ekran, po zeskanowaniu ostatniego pakietu oryginałów, naciśnij na [Rozp. zapisywanie].
Jeżeli oryginały zostaną umieszczone na szklanej płycie roboczej, należy nacisnąć na , aby zeskanować te oryginały.
UWAGA
Aby anulować skanowanie, naciśnij [Anuluj] lub .
Jeżeli podawanych jest wiele arkuszy
Skanowanie zostaje zatrzymane, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zablokowania. Po usunięciu zacięcia zostanie wyświetlony ekran wznawiania zadania. Jeśli urządzenie omyłkowo wykryje podanie kilku arkuszy, naciśnij [Nie wykrywaj pod. wielofunk.], aby wznowić skanowanie.
Aby wcześniej ustawić urządzenie tak, aby nie powiadamiało o podaniu kilku arkuszy, należy wykonać jedną z poniższych czynności.
Przy każdym zapisie dokumentu naciśnij [Opcje] na ekranie Podstawowe funkcje skanowania → wybierz [Wykryj podajnik pod. wielofunk.], aby wyłączyć to ustawienie.
Ustaw dla opcji [Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.] wartość [Wyłącz] (Patrz "Zmiana ustawienia domyślnego wykrywania podawania wielu arkuszy.")
7.
Usuń oryginał.

UWAGA
Istnieje możliwość skanowania i zapisania do 999 stron jednocześnie.Jeżeli dwustronne oryginały są skanowane za pomocą podajnika, istnieje możliwość zapisanie do 1000 stron.Po osiągnięciu maksymalnej liczby zeskanowanych oryginałów, wyświetlony zostaje komunikat z zapytaniem o zapisanie.
Aby sprawdzić, czy plik został zapisany prawidłowo, naciśnij → [Zadanie] → [Rejestr zadania] → wybierz [Zapisz] z listy rozwijanej.Jeżeli przy wyniku pojawi się „NG”, należy nacisnąć [Szczegóły], aby sprawdzić kod błędu.Aby uzyskać więcej informacji na temat przyczyn występowania i rozwiązań dla poszczególnych kodów błędów, patrz "List of Error Codes without Messages."
52XY-156