Opis podstawowych operacji związanych ze Skanowaniem i zapisywaniem

Niniejsza sekcja opisuje przebieg operacji Skanowania i zapisywania dla każdego rodzaju miejsca przechowywania.
UWAGA
Przed pierwszym użyciem tej funkcji zaleca się zapoznanie z poniższymi tematami:
Przycisk zasilania głównego i oszczędzania energii (Patrz "Główny wyłącznik zasilania i klawisz oszczędzania energii.")
Wprowadzanie znaków na ekranie dotykowym (Patrz "Wprowadzanie znaków na ekranie dotykowym.")
Okresowa konserwacja (Patrz "Maintenance.")
Gdy korzysta się z usługi logowania, należy się zalogować i wylogować odpowiednio przed przystąpieniem i po zakończeniu obsługi urządzenia.
Gdy używana jest funkcja Zarządzanie NI Wydziału z Copy Card Reader-F, patrz
"Copy Card Reader-F."
Gdy używana jest funkcja Zarządzanie NI Wydziału, patrz "Wprowadzanie NI wydziału oraz PINu."
Gdy uwierzytelnianie użytkownika działa w oparciu o usługę logowania SSO-H, patrz "Usługa logowania."
52XY-154