Rejestrowanie/edycja klawiszy wybierania jednoprzyciskowego

Aby korzystać z funkcji faksu, konieczne jest zainstalowanie produktów opcjonalnych.Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez funkcję faksu, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."
UWAGA
Nowych odbiorców można zarejestrować w grupie, która jest zapisana pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego.Odbiorcę takiego trzeba wcześniej zapisać pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustaw Odbiorcę] → [Zarejestruj przycisk wybierania jednoprz.].
3.
Wybierz klawisz wybierania jednoprzyciskowego, który chcesz zarejestrować lub zmienić → i naciśnij na [Zapisz/Edytuj].
Jeśli znasz trzycyfrowy kod klawisza wybierania jednoprzyciskowego, naciśnij → wpisz ten trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego za pomocą (klawisze numeryczne).
W przypadku wybrania przycisku wybierania jednoprzyciskowego, pod którym zapisany jest już odbiorca, należy przejść do punktu 4.
UWAGA
Poniższe ikony są wyświetlane, aby wskazać rodzaj zapisanego odbiorcy dla klawisza wybierania jednoprzyciskowego, pod którym odbiorca jest już zapisany.
Jeśli pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego użytkownik zarejestruje wielu odbiorców jako adres grupowy, wtedy wyświetlona zostanie liczba odbiorców zarejestrowanych w adresie grupowym.
4.
Wybierz rodzaj odbiorcy do zarejestrowania.
Jeżeli wybierzesz [E-Mail]:
Jeżeli wybierzesz [Faks]:
Jeżeli wybierzesz [I-Faks]:
Jeżeli wybierzesz [Plik]:
Jeżeli wybierzesz [Grupa]:
Jeżeli wybierzesz [Serwer LDAP]:
Jeżeli wybierzesz [E-Mail]:
Naciśnij na [E-Mail].
Wprowadź nazwę dla adresu [Nazwa] zgodnie z procedurami z punktów 4 oraz 5 "Rejestrowanie adresu e-mail."
Naciśnij na [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę dla klawisza wybierania jednoprzyciskowego → naciśnij na [OK].
Określ adres e-mail oraz zaprogramuj ustawienia Podzielonych danych zgodnie z procedurami z punktów 7 do 9, zamieszczonymi w dziale "Rejestrowanie adresu e-mail."
Jeżeli wybierzesz [Faks]:
Naciśnij na [Faks].
Wprowadź nazwę odbiorcy faksu [Nazwa] zgodnie z procedurami z punktów 5 i 6 w "Rejestrowanie numeru faksu."
Naciśnij na [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę dla klawisza wybierania jednoprzyciskowego → naciśnij na [OK].
Wprowadź numer faksu odbiorcy zgodnie procedurą z punktu 8 w "Rejestrowanie numeru faksu."
Jeżeli wybierzesz [I-Faks]:
Naciśnij na [I-Faks].
Wprowadź [Nazwa] dla odbiorcy I-faksu zgodnie z procedurami z punktów 4 i 5 w "Rejestrowanie adresu I-faks."
Naciśnij na [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę dla klawisza wybierania jednoprzyciskowego → naciśnij na [OK].
Określić ustawienia dla trybu I-faks, adresu I-faks, standardowych pól, opcji Wyślij przez serwer oraz warunków odbiorcy zgodnie z procedurami z punktów od 7 do 12 zamieszczonymi w dziale "Rejestrowanie adresu I-faks."
Jeżeli wybierzesz [Plik]:
Naciśnij na [Plik].
Wprowadź [Nazwa] dla serwera plików zgodnie z punktami 4 i 5 w "Rejestrowanie adresu serwera plików."
Naciśnij na [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę dla klawisza wybierania jednoprzyciskowego → naciśnij na [OK].
Wybierz protokół, nazwę hosta, ścieżkę dostępu do katalogu, użytkownika i hasło zgodnie z punktami 7 do 15 "Rejestrowanie adresu serwera plików."
Jeżeli wybierzesz [Grupa]:
Naciśnij na [Grupa].
Wprowadź [Nazwa] dla grupy zgodnie z punktami 4 i 5 w "Rejestrowanie adresów grupowych."
Naciśnij na [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę dla klawisza wybierania jednoprzyciskowego → naciśnij na [OK].
Wybierz odbiorcę, który ma zostać zapisany w adresie grupowym z [Dodaj z wybie. jednoprzy.] lub [Zapisz w Sk. poczt.] → i naciśnij na [OK].
Jedynie odbiorców już zapisanych pod przyciskami wybierania jednoprzyciskowego można wybrać jako część adresu grupowego zarejestrowanego pod przyciskiem wybierania jednoprzyciskowego.
Jeśli znasz trzycyfrowy kod klawisza wybierania jednoprzyciskowego, naciśnij → wpisz ten trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego za pomocą (klawisze numeryczne).
Jeżeli wybierzesz [Serwer LDAP]:
Naciśnij na [Serwer LDAP].
Wyszukaj odbiorców zgodnie z procedurami z punktów 4 i 5, zamieszczonymi w dziale "Adresy otrzymane poprzez serwer."
Z wyników przeszukiwania wybierz odbiorcę, którego chcesz zapisać pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego → wciśnij [Dalej].
Nie można równocześnie wybrać wielu odbiorców.
Użytkownik może zapisać wybrany adres e-mail jako adres I-faksu poprzez wciśnięcie przycisku <Zareje. Adres E-Mail jako I-Faks>.Aby zapisać adresy e-mail dla I-faksu, należy zapisywać te adresy pojedynczo.
Jeżeli aktywny jest Zestaw zdalnego faksu, można ograniczyć rodzaj odbiorców, wyświetlanych na liście wyników, poprzez naciśnięcie listy rozwijalnej i wybranie żądanego rodzaju odbiorcy.
UWAGA
Aby anulować wybranego odbiorcę, należy wybrać go ponownie.
Jeżeli jest to konieczne, należy przeprowadzić edycję zawartości adresu odbiorcy.
Naciśnij na [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę dla klawisza wybierania jednoprzyciskowego → naciśnij na [OK].
WAŻNE
Informacje, jakie można otrzymać z serwera LDAP, zawierają jedynie nazwy, adresy e-mail oraz numery faksów.
5.
Naciśnij [OK] → [Zamknij].

WAŻNE
Jeżeli włączysz [Przełączanie Języka/Klawiatury] w [Właściwości] (Ustawienia/rejestrowanie) nazwa hosta oraz ścieżka dostępu serwera plików mogą się pojawić w sposób nieprawidłowy i możesz nie mieć możliwości ich przeszukiwania.
UWAGA
Odbiorcy zapisani pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego są również wyświetlani w Lokalnej książce adresowej.
Można rejestrować adresy e-mail, adresy I-faksów, serwery plików i adresy grupowe.
Jeżeli aktywowany jest Zestaw zdalnego faksu, można zarejestrować numery faksów oraz adresy grupowe, zawierające numery faksów w Książce adresowej.
52XY-0H0