Ange tecken med ett USB-tangentbord

Om du ansluter ett USB-tangentbord till maskinens USB-port (maskinens framsida) kan du skriva tecken på tangentbordet istället för att använda pekskärmen.
När displaybilden Tangentbord visas på pekskärmen visas tecken du skriver på USB-tangentbordet på pekskärmen.
Även när ett USB-tangentbord är anslutet kan du använda displaybilden Tangentbord på pekskärmen och - (siffertangenter) på manöverpanelen. Information om hur du skriver tecken från displayen finns i "Skriva tecken i pekskärmen."
Att skriva in tecken från ett USB-tangentbord skiljer sig från att skriva tecken på pekskärmen i följande avseenden:
Du kan bara skriva ASCII-tecken från ett USB-tangentbord. Du kan också använda mellanslagstangenten och piltangenterna.
Du behöver inte ändra listrutan för inmatningsläge på pekskärmen för att skriva tecken som visas på pekskärmen från USB-tangentbordet.
När listrutan för inmatningsläge visas på pekskärmen kan du inte skriva tecken från ett USB-tangentbord.
Om du vill skriva versaler skriver du tecknen medan du håller ned skifttangenten på USB-tangentbordet. Även om du trycker på [Skifta] på pekskärmen, blir de tecken du skriver på USB-tangentbordet inte versaler.
Enter-tangenten på USB-tangentbordet används bara för radbrytningar. Även om du använder ett USB-tangentbord måste du trycka på [OK] på pekskärmen när du har skrivit tecken.
Tangenter som inte visas på displaybilden Tangentbord, t.ex. Delete, End, Tab, Esc och siffertangenterna, kan inte användas på ett USB-tangentbord.
Du kan ändra det ljud som hörs när du skriver tecken med ett USB-tangentbord genom att ange vilket ljud som hörs när du skriver tecken på pekskärmen. Mer information om hur du ställer in ljudet finns i "Toninställningar."

VIKTIGT!
Sätt inte in USB-tangentbordets kontakt snett i USB-porten (maskinens framsida). Om du gör det eller sätter in en kontakt som inte uppfyller USB-specifikationen, kan USB-porten (maskinens framsida) skadas.
Vissa USB-tangentbord fungerar kanske inte på rätt sätt (se ovan).
Använd ett USB-tangentbord som finns att köpa i handeln.
Obs!
Om du vill använda ett USB-tangentbord måste [Använd MEAP-drivrutin för USB-ingångsenh.] ställas in på 'Av' i [USB-inställningar] i [Preferenser] (Inställningar/registrering). (Se "Använda MEAP-drivrutinen för USB-anslutning av indataenheter.")
Du kan ta bort ett USB-tangentbord när du vill.
52YS-015