Registrera en I-Fax-adress

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Ange mottagare] → [Registrera mottagare] → [Registrera ny mottag.].
3.
Tryck på [I-fax].
4.
Tryck på [Namn].
5.
Skriv ett namn för mottagaren → tryck på [Nästa].
6.
Tryck på listrutan → välj en av adresslistorna 1 till 10.
Adresslistor är ett praktiskt sätt att kategorisera mottagarna.
I-Fax-adressen som du anger lagras i den adresslista som du väljer här.
7.
Tryck på <Arbetssätt:> listrutan → Ange alla inställningar.
Information om varje alternativ visas nedan:
[Enkel]:
Skickar scannade data som en bild via Internet.
[Full]:
Skickar scannade data som en bild via Internet och gör det möjligt att få ett bekräftelsemeddelande som anger att I-Fax-dokumentet skickades utan fel.
Obs!
För att du ska kunna få ett bekräftelsemeddelande om I-Fax-dokumentets leveransstatus, måste mottagarens maskin vara utrustad med I-Fax-funktion och vara kompatibel med läget Full. Om du skickar dokument i läget Full till en maskin som inte kan hantera det läget, kan leveransen inte bekräftas.
I så fall betraktas inte det aktuella jobbet som slutfört trots att den faktiska sändningen av dokumentet slutfördes utan fel. Sådana jobb visas som <Väntar på S.-resultat...> på skärmen Jobbstatus tills den tid som angetts för [Tidsgräns för fullständig S.] i [E-post-/I-faxinställningar] i [Funktionsinställningar] har förflutit. När den tid som angetts för [Tidsgräns för fullständig S.] har förflutit flyttas jobbet till loggen och resultatet visas som <-> när det inte gick att bekräfta sändningen av dokumentet till en server eller annan mottagare. (Se "Tidsgräns för fullständig S..")
Du kan bekräfta leveransstatus för dokumentet genom att trycka på → [Jobb] → [Jobblogg] → [Skicka]. Om dokumentet togs emot utan fel, visas [OK], om det inte kunde skickas, visas [FEL] och om resultaten inte kan bekräftas, visas [--]. I Enkelt läge är leveransbekräftelse avaktiverat. Även om leveransen lyckades visas [--].
8.
Tryck på [I-Fax-adress].
9.
Skriv I-Fax-adressen → tryck på [OK].
Obs!
Skriv domännamnet med följande format om du inte skickar dokument via en server och mottagarens IP-adress inte har registrerats på en DNS-server: (användare)@(mottagarens IP-adress).
10.
Ange inställning för <Skicka via server> om det behövs.
Information om varje alternativ visas nedan:
[På]:
Skickar dokument via en server. Du kan skicka dokument till mottagare via Internet på samma sätt som du skickar e-post.
[Av]:
Skickar inte dokument via en server. Du kan skicka stora mängder bilddata till en mottagare inom samma LAN-nätverksmiljö (Local Area Network) utan att belasta e-postservern. På så sätt kan du snabbt skicka dokument direkt till mottagaren. För att kunna använda den här inställningen måste du konfigurera en MX-post (Mail eXchange) på DNS-servern. Fråga den systemansvarige om den här typen av sändning överhuvudtaget är möjlig innan du anger Skicka via server till "Av".
Ställ in [Standardfält 1] och [Standardfält 2] efter behov.
Du måste ange Standardfält 1 och Standardfält 2 om du vill kunna använda en Internet-faxtjänst. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.
Åtgärden är inte nödvändig om du inte använder någon Internet-faxtjänst.
VIKTIGT!
Om du inte vill skicka via en server, ställ in [Skicka via server] på 'På' i [E-post-/I-faxinställningar] i [Funktionsinställningar] (Inställningar/registrering) i förväg. Det rekommenderas att du ställer in [Tillåt MDN ej via server] på 'På'. Om [Använd Skicka via server] ställs in på 'På', blir [Skicka via server] nedtonat och kan inte väljas. (Se "Tillåta MDN ej via server.")
Obs!
När du trycker på [OK] visas det angivna lösenordet med asterisker (********) i skärmen för I-Fax-inställningar.
Även om <Skicka via server> angetts till 'Av' bekräftas leveransen av dokument som skickas med läget Full via servern.
11.
Tryck på [Villkor för mottagare].
12.
Ange mottagarvillkoren → tryck på [OK].
<Pappersformat>
Ange det pappersformat du vill skicka med. A5 ingår i [A4/LTR].
<Komprimeringsmetod>
MH (Modified Huffman): Den här metoden scannar och komprimerar utökade områden av vita och svarta punkter.
MR (Modified Read): Den här metoden scannar och komprimerar utökade områden av vita och svarta punkter. Snabbare än MH.
MMR (Modified Modified Read): Den metoden är en modifiering av Modified Read som ursprungligen används på digitala maskiner. Snabbare än MR.
<Upplösning>
Ange den upplösning som mottagaren kan ta emot.
<Dela upp data>
Välj [På] om det finns en funktion för att slå ihop delade data som tas emot, eller [Av] om det inte gör det.
Om storleken på de data som skickas överskrider det värde som angetts för [Max. datastorlek vid sändning], delas data upp när de skickas.
Om storleken för de data som skickas överskrider det inställda värdet för [Max. datastorlek vid sändning] när Dela upp data har satts till "Av", inträffar ett sändfel.
För anvisningar om hur du ställer in den maximala datastorleken för sändning, se "Max. datastorlek vid sändning."
<Ta emot i färg>
Ange om mottagaren har stöd för att ta emot i färg eller inte.
Om mottagare har stöd för att ta emot i färg, tryck på [På] → [Nästa] → ange pappersformat och upplösning.
Om mottagaren inte har stöd för att ta emot i färg, tryck på [Av] → ange pappersformat, komprimeringsmetod och upplösning.
VIKTIGT!
Ställ in mottagningsvillkoren enligt specifikationerna för mottagarens maskin. Det kan inträffa överföringsfel om du ställer in villkor som inte kan hanteras av mottagarens maskin.
13.
Tryck på [OK].
Om du använder Hantering av åtkomstnummer för adressboken, utför du följande åtgärd.
Tryck på [Åtkomstnummer] → [Nästa].
Tryck på [Åtkomstnummer] → ange åtkomstnumret med - (siffertangenterna).
Tryck på [Bekräfta] → ange åtkomstnumret igen.
Tryck på [OK] → [OK].
14.
Tryck på [Stäng].
52YS-0FK