Środki zaradcze dla każdego kodu błędu

Jeśli drukowanie lub skanowanie nie zostanie ukończone prawidłowo albo przesłanie lub odbiór faksu nie powiedzie się, na ekranie szczegółów dotyczących rejestru zadań lub raportu zarządzania połączeniami zostanie wyświetlony numer rozpoczynający się od symbolu „#” (kod błędu) (Drukowanie raportów i list). Zastosować środek zaradczy wymagany dla danego kodu błędu.
Niektóre kody błędów mogą nie być wyświetlane w zależności od urządzenia.

#001 do #800

#801 do #999

#001

Skanowane były oryginały o różnych formatach bez ustawionego trybu Oryginały o różnym formacie.
Sprawdzić oryginały i ustawienia, a następnie ponownie zeskanować oryginały.
Wystąpiło zacięcie papieru.
Po usunięciu zablokowanego papieru, sprawdzić dokumenty i ustawienia, a następnie zeskanować ponownie.

#003

Komunikacja, która przekracza określony czas (64 minuty) powoduje błąd.
Należy zmniejszyć rozdzielczość, a następnie spróbować ponownie przeprowadzić wysyłkę.
Podstawowe działania związane z wysyłaniem faksów
W przypadku odbierania dokumentu należy poprosić drugą stronę o zmniejszenie rozdzielczości podczas skanowania lub podzielenie dokumentu na kilka części.

#005

Nie było odpowiedzi od drugiej strony przez 35 sekund.
Sprawdzić, czy druga strona może się komunikować, a następnie ponownie spróbować wysłać.
Urządzenie drugiej strony nie jest modelem, który obsługuje G3.
Sprawdzić urządzenie drugiej strony.

#009

Skończył się papier.
Załaduj papier.
Ładowanie papieru
Podajnik papieru/szuflada na papier nie są wsunięte prawidłowo.
Wsunąć całkowicie podajnik papieru/szufladę na papier.
Podstawowa metoda ładowania papieru

#010

Skończył się papier.
Załaduj papier.
Ładowanie papieru

#011

Dokument do wysłania nie został umieszczony prawidłowo.
Umieścić oryginał prawidłowo i ponowić próbę wysyłki od początku procedury.

#012

Nie można wysłać, ponieważ w urządzeniu drugiej strony nie ma papieru.
Poinformować drugą stronę o konieczności załadowania papieru.

#018

Nie było odpowiedzi podczas ponownego wybierania numeru.
Upewnić się, że druga strona może się komunikować, a następnie ponownie wybrać numer.
Nie można wysłać, ponieważ druga strona wykonywała połączenie itp.
Sprawdzić, czy druga strona może się komunikować, a następnie ponownie spróbować wysłać.
Nie można wysłać, ponieważ ustawienia urządzenia drugiej strony nie są zgodne.
Sprawdzić ustawienia drugiej strony, a następnie ponowić próbę wysyłania.

#019

Podczas wysyłania faksu z urządzenia klienckiego z funkcją zdalnego faksu nie można było przeprowadzić wysyłania, ponieważ pamięć urządzenia serwerowego z funkcją zdalnego faksu została zapełniona.
Ponowić próbę wysyłania po zakończeniu drugiej wysyłki do urządzenia serwerowego z funkcją zdalnego faksu.
Usunąć niepotrzebne dokumenty i dokumenty o błędach z urządzenia serwerowego z funkcją zdalnego faksu, aby zwolnić miejsce.
Dokument nie może zostać wysłany, ponieważ pamięć urządzenia jest pełna.
Usuń dokumenty, których wysyłka nie jest konieczna i dokumenty z błędem, aby była dostępna wystarczająca ilość pamięci.
Podczas wysyłania z pamięci obraz nie mógł być zapisany w pamięci.
Przeprowadź ponownie wysyłanie z pamięci.
Wyślij dokument bezpośrednio.
Wystąpił problem z zeskanowanym obrazem po przeprowadzeniu wysyłania bezpośredniego.
Przeprowadź ponownie wysyłanie bezpośrednie.

#022

Nie można wykonać przekazania, ponieważ zawartość odbiorcy grupowego określonego jako odbiorca przekazania została usunięta lub zawierała tylko skrzynkę pocztową.
Określić innego odbiorcę i ponowić próbę wysłania.
Podczas wysyłania do odbiorcy zarejestrowanego w książce adresowej wysyłanie nie mogło się odbyć, ponieważ odbiorca został usunięty z książki adresowej w czasie, gdy urządzenie oczekiwało na wysyłanie.
Określić innego odbiorcę i ponowić próbę wysłania.
Nie jest dozwolone wysyłanie ze sterownika faksu.
Wybrać dla <Zezwól na Sterownik Faksu dla TX> ustawienie <Włącz>, a następnie ponowić próbę wysłania. Ograniczanie funkcji wysyłania faksów

#025

Podczas wysyłania faksu z urządzenia klienckiego z funkcją zdalnego faksu określono linię, która nie istnieje w urządzeniu serwerowym z funkcją zdalnego faksu.
Należy sprawdzić liczbę linii w urządzeniu serwerowym i ponowić próbę wysłania po dopasowaniu ustawień transmisji zdalnego faksu urządzenia klienckiego z liczbą linii na urządzeniu serwerowym.
<Liczba Linii TX>

#033

Urządzenie drugiej strony nie obsługuje poufnej komunikacji ani podadresów.
Wysłać bez korzystania z poufnej komunikacji lub podadresów.

#034

Poufne miejsca przechowywania w urządzeniu drugiej strony określone dla poufnej komunikacji nie zostało odnalezione.
Sprawdzić poufne miejsce przechowywania w urządzeniu drugiej strony i ponowić próbę wysłania.
Pamięć była niewystarczająca w urządzeniu drugiej strony.
Poprosić drugą stronę o zwolnienie części miejsca.

#035

Urządzenie drugiej strony nie obsługuje funkcji przekazywania ani podadresów.
Wysłać bezpośrednio do drugiej strony.

#037

Dokument nie mógł zostać skopiowany ani odebrany, ponieważ dostępna była niewystarczająca ilość pamięci.
Uporządkuj dokumenty w skrytce odbioru (RX) do pamięci, aby udostępnić większą ilość wolnego miejsca.
Drukowanie dokumentów ze Skrytki RX do pamięci
Jeśli w ramach jednej operacji kopiowany jest dokument zawierający ponad 100 stron, należy podzielić go na dwie lub więcej części, a następnie skopiować.
Odebrano dane zawierające więcej niż 1 000 stron.
Urządzenie usuwa wszelkie strony powyżej strony 999 i drukuje lub zapisuje pozostałe 999 stron. Poprosić drugą stronę o ponowne wysłanie 1 000. strony i kolejnych stron.
Podczas wykonywania wysyłania z opóźnieniem lub wysyłania z ponownym wybieraniem dane obrazu dokumentu do wysłania nie zostały odnalezione w pamięci.
Ponownie zeskanować oryginał i ponowić próbę wysłania.
Wybrać wysyłanie bezpośrednie podczas ponownego wysyłania.
Nie można wysłać do wielu odbiorców z powodu niewystarczającej ilości wolnej pamięci w urządzeniu.
Usunąć niepotrzebne dokumenty i dokumenty o błędach, aby zwolnić miejsce.
Podzielić dokument na dwie lub więcej części, a następnie spróbować wysłać dokument ponownie.
Należy zmniejszyć rozdzielczość, a następnie spróbować ponownie przeprowadzić wysyłkę.

#040

Podczas wysyłania faksu z urządzenia klienckiego z funkcją zdalnego faksu nie można było przeprowadzić wysyłania, ponieważ pamięć urządzenia serwerowego z funkcją zdalnego faksu była niewystarczająca.
Usunąć niepotrzebne dokumenty i dokumenty o błędach z urządzenia serwerowego z funkcją zdalnego faksu, aby zwolnić miejsce.
Podzielić dokument na dwie lub więcej części, a następnie spróbować wysłać dokument ponownie.
Należy zmniejszyć rozdzielczość, a następnie spróbować ponownie przeprowadzić wysyłkę.
Dokument nie może zostać wysłany, ponieważ pamięć urządzenia jest pełna.
Usuń dokumenty, których wysyłka nie jest konieczna i dokumenty z błędem, aby była dostępna wystarczająca ilość pamięci.
Należy wówczas podzielić zadanie wysyłania na wiele pakietów, i spróbować wysłać te pakiety.
Zmniejsz rozdzielczość i wyślij dokument ponownie.

#054

Proces wysyłania został anulowany, ponieważ nie zarejestrowano numeru telefonu jednostki i nazwy jednostki.
Ponowić próbę wysłania po zarejestrowaniu numeru telefonu jednostki i nazwy jednostki.
<Zapisz Nr Telefonu Jednostki>
<Zapisz nazwę zespołu>

#080

W urządzeniu drugiej strony nie jest ustawiony podadres.
Sprawdzić podadres drugiej strony, a następnie ponowić próbę wysłania.

#081

W urządzeniu drugiej strony nie jest ustawione hasło.
Sprawdzić hasło drugiej strony, a następnie ponowić próbę wysłania.

#082

W urządzeniu drugiej strony nie jest skonfigurowana transmisja z zapytaniem.
Poprosić drugą stronę o skonfigurowanie transmisji z zapytaniem i wykonać odbiór z zapytaniem ponownie.

#083

Podadres i hasło urządzenia oraz urządzenia drugiej strony nie były zgodne podczas wykonywania odbioru z zapytaniem.
Należy upewnić się, że podadres i hasło urządzenia oraz urządzenia drugiej strony są zgodne, a następnie ponowić próbę wysłania.

#084

Nie można wykonać odbioru z zapytaniem, ponieważ hasło nie jest obsługiwane przez urządzenie drugiej strony.
Wykonać odbiór z zapytaniem bez użycia hasła.

#099

Operacja została anulowana, zanim została ukończona.
Wykonaj operację ponownie.

#102

Podadres i hasło nie są zgodne.
Sprawdzić podadres i hasło drugiej strony, a następnie ponowić próbę wysłania.
W urządzeniu odbiorcy nie ma wystarczającej pamięci.
Poproś odbiorcę o udostępnienie większej ilości pamięci.

#107

Dokument nie może zostać wysłany, ponieważ nie jest dostępna wystarczająca ilość pamięci.
Zmniejsz rozdzielczość lub podziel dokument na dwie lub większą liczbę części, a następnie ponów wysłanie dokumentu.
W celu udostępnienia pamięci usuń niepotrzebne pliki.
Zapisywanie odebranych dokumentów w urządzeniu (odbiór do pamięci)
Jeśli problem ten występuje często, skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

#401

Nośnik pamięci lub serwer plików jest zapełniony lub przekroczono liczbę plików, jaka może zostać zapisana w katalogu głównym (katalog główny nośnika pamięci).
Usuń zbędne pliki z nośnika pamięci lub serwera plików, bądź utwórz nowy folder i przenieś do niego istniejące pliki, by zrobić miejsce w katalogu głównym.

#402

Nie udało się przesłać obrazu podczas przesyłania do nośnika pamięci, ponieważ w określonej nazwie pliku znajdował się nieprawidłowy znak (taki jak \).
Zmień nazwę pliku na prawidłową nazwę pliku.

#403

Pliku nie można było zapisać, ponieważ istnieje już plik o tej samej nazwie. Normalnie, gdy istnieje już plik o tej samej nazwie, wykonywana jest automatyczna zmiana nazwy dodająca do nazwy pliku liczbę między 1 a 999, ale pliku nie można było zapisać, ponieważ pliki z dodanymi do nich liczbami od 1 do 999 już istnieją.
Zmień nazwę pliku i zapisz plik ponownie.

#404

Zapisanie nie powiodło się, ponieważ zabezpieczenie przed zapisem nośnika pamięci było włączone.
Wyłącz zabezpieczenie przed zapisem nośnika pamięci.

#406

Zapisanie nie powiodło się z jednej z następujących możliwych przyczyn:
Nośnik pamięci został usunięty podczas zapisywania pliku na nim.
Zaawansowana przestrzeń innego urządzenia w sieci została usunięta podczas zapisywania w niej pliku.
Upewnij się, że nośnik pamięci jest włożony lub że Zaawansowana przestrzeń innego urządzenia w sieci jest dostępna, a następnie odczytaj plik ponownie.
Przesyłanie obrazu na nośnik pamięci zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ wystąpił nieokreślony błąd. (Podłączony nośnik pamięci mógł być sformatowany z wykorzystaniem nieobsługiwanego systemu plików.)
Sprawdź stan nośnika pamięci i upewnij się, że jest on sformatowany z wykorzystaniem systemu plików obsługiwanego przez urządzenie (FAT32/exFAT). Następnie spróbuj wykonać opisane czynności ponownie.
Rozmiar pliku przekroczył górny limit.
Obniż rozdzielczość lub zmniejsz liczbę stron, a następnie wykonaj operację ponownie.

#407

Długość pełnej ścieżki do określonego pliku (lub folderu) przekracza maksymalną obsługiwaną wartość.
Zmień nazwę pliku, by długość pełnej ścieżki była w granicach 256 znaków lub zmień docelowy folder.

#409

Pliku nie można zapisać ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę zapisanych plików w tym katalogu.
Zmień katalog i zapisz plik ponownie.

#410

Zapis nie może być przeprowadzony ponieważ zbyt dużo zadań oczekuje na zapisanie.
Wykonaj tę czynność ponownie, gdy zostaną zakończone wszystkie zadania.

#411

Plik jest zablokowany przez inne działania.
Poczekaj chwilę i wykonaj ponownie operację.

#701

ID wydziału nie istnieje lub kod PIN został zmieniony.
W przypadku korzystania z uwierzytelniania użytkownika należy przypisać ID wydziału do użytkowników. W przypadku korzystania z uwierzytelniania ID wydziału należy wprowadzić nowy ID wydziału i kod PIN, aby zalogować się ponownie.
Dla ustawienia odbioru w <Zezwól na zad. drukarki spod nieznanego ID> lub <Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs> wybrano <Wyłącz>.
Dla <Zezwól na zad. drukarki spod nieznanego ID> i <Zezwól na zadania zdal. skano. spod niezna. ID> w <Zarządzanie NI Wydziału> wybrać ustawienie <Włącz>.
Konfiguracja funkcji Zarządzanie identyfikatorami działów
Wysyłanie nie może być przeprowadzone, ponieważ urządzenie klienckie z funkcją zdalnego faksu nie przeszło uwierzytelnienia w urządzeniu serwerowym z funkcją zdalnego faksu.
Jeżeli Zarządzanie NI wydziału jest ustawione w urządzeniu serwerowym z funkcją zdalnego faksu, należy się zalogować do urządzenia klienckiego z funkcją zdalnego faksu przy użyciu ID wydziału oraz kodu PIN zarejestrowanego w urządzeniu serwerowym z funkcją zdalnego faksu.

#702

Nie można wykonać wysyłania z powodu zapełnionej pamięci.
Należy poczekać chwilę. Spróbować wysłać ponownie po zakończeniu wysyłania pozostałych dokumentów.

#703

Wystąpił błąd w czasie konwersji obrazu.
Zmniejsz rozdzielczość i wyślij dokument ponownie.
Nie można zapisać, ponieważ obszar obrazu pamięci jest zapełniony.
Spróbować wysłać ponownie po zakończeniu wysyłania pozostałych dokumentów.
Usunąć niepotrzebne pliki w Skrzynce pocztowej oraz Skrytce faksu/I-faksu. Jeśli nadal występuje problem, uruchomić urządzenie ponownie.
Włączanie urządzenia

#704

Podczas pobierania informacji o odbiorcy z książki adresowej wystąpił nieznany błąd.
Sprawdź ustawienia miejsca docelowego. Jeśli nadal występuje problem, uruchomić urządzenie ponownie.
Włączanie urządzenia

#705

Wysyłanie zostało anulowane, ponieważ rozmiar danych obrazu przekroczył maksymalną wartość ustawioną w obszarze Ustawienia/Rejestracja.
Dostosować maksymalny rozmiar danych dla wysyłania. Wybrać niższą rozdzielczość lub zmniejszyć liczbę obrazów wysyłanych jednocześnie podczas korzystania z funkcji I-faks, aby maksymalny rozmiar danych do wysyłania nie został przekroczony. Podzielić dane w zależności od warunków występujących u drugiej strony.
<Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych>

#706

Z interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) była importowana/eksportowana książka adresowa lub w użyciu był inny element wysyłania.
Spróbować wysłać ponownie po zakończeniu pozostałej operacji.

#711

Pamięć jest zapełniona. Wysyłanie może być dostępne po usunięciu niepotrzebnych plików w skrzynkach pocztowych.
Spróbować wysłać ponownie po usunięciu niepotrzebnych plików w skrzynkach pocztowych.

#712

Pamięć jest zapełniona. Spróbować ponownie po usunięciu niepotrzebnych plików w skrzynkach pocztowych.
Spróbować wysłać ponownie po usunięciu niepotrzebnych plików w skrzynkach pocztowych.

#713

Dokument w skrzynce pocztowej lub Skrzynce odbiorczej faksu/I-faksu został usunięty przed wysłaniem adresu URL.
Spróbować wysłać ponownie po zapisaniu wymaganego dokumentu w skrzynce pocztowej lub skrytce Faksu/I-Faksu.

#715

Wymagany certyfikat nie został odnaleziony podczas wysyłania wiadomości e-mail z załączonym podpisem cyfrowym.
W przypadku korzystania z podpisu urządzenia należy ustawić adres e-mail urządzenia (Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks), a następnie wygenerować certyfikat dla podpisów urządzeń (Generowanie certyfikatu podpisu urządzenia). Jeśli wygenerowano już certyfikat dla podpisów urządzeń, należy wygenerować go ponownie. W przypadku korzystania z podpisu użytkownika należy zarejestrować certyfikat dotyczący podpisów użytkowników ponownie (Rejestrowanie certyfikatu podpisu użytkownika).
Sprawdzić, czy wykorzystywany jest wygasły lub unieważniony certyfikat. Sprawdzić również, czy łańcuch certyfikatu jest ważny.

#716

Nie można znaleźć certyfikatu klucza publicznego odbiorcy.
Zarejestrować certyfikat klucza publicznego odbiorcy w urządzeniu.
Rejestracja certyfikatu S/MIME
Sprawdzić, czy wykorzystywany jest wygasły lub unieważniony certyfikat. Sprawdzić również, czy łańcuch certyfikatu jest ważny.

#749

Nie można było wykonać operacji, ponieważ wyświetlony jest komunikat wymagający wezwania serwisu.
Wyłącz i włącz zasilanie główne. Jeżeli czynność nie może być wykonana prawidłowo, wyłącz zasilanie główne, wyjmij wtyczkę z gniazdka i skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.
Wyłączanie urządzenia
Włączanie urządzenia

#751

Serwer nie działa lub sieć jest rozłączona (albo nie można połączyć się z odbiorcą albo połączenie zostało utracone przed ukończeniem zadania).
Sprawdź, czy serwer działa normalnie.
Sprawdź status sieci.
Jeśli odbiorca korzysta z usług IIS 6.0 w systemie Windows Server 2003, a jako metoda uwierzytelniania serwera WebDAV używane jest uwierzytelnianie Digest, należy ustawić <Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX> na <Włącz>, aby wysyłać za pomocą serwera WebDAV przez proxy przy użyciu komunikacji TLS.
<Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX>
Adres IP nie został skonfigurowany.
Naciśnij na <Ustawienia TCP/IP> w <Właściwości>.
<Ustawienia TCP/IP>
Nie można wysyłać do serwera SMB (w tym Zaawansowana przestrzeń innego urządzenia z serii imageRUNNER ADVANCE ujawnionego z SMB), ponieważ przeglądany jest serwer plików przy użyciu systemu Windows (SMB).
Jeśli wystąpi błąd w wysyłaniu z opóźnieniem, należy zamknąć ekran <Przeglądaj>, a następnie zeskanować i wysłać dokument ponownie.
Jeżeli podczas przekazywania odebranego pliku faksu/I-faksu na serwer SMB występuje błąd, należy zeskanować wydrukowaną kopię odebranego pliku, a następnie wysłać ją do odbiorcy przekazania.
Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów
Błędów można uniknąć poprzez zastosowanie do czynności wysyłania na serwery protokołu FTP.

#752

Serwer nie działa lub sieć jest rozłączona.
Sprawdzić, czy serwer SMTP działa normalnie.
Sprawdź status sieci.
Ustawienie nazwy serwera SMTP dla poczty e-mail/I-faksu jest nieprawidłowe albo nie ustawiono adresu e-mail lub nazwy domeny.
Sprawdzić ustawienia nazwy serwera SMTP, adresu e-mail i nazwy domeny w <Ustawienia Połączeń>.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks

#753

W czasie wysyłania wiadomości e-mail lub faksu z urządzenia klienckiego z funkcją zdalnego faksu wystąpił błąd TCP/IP (gniazdo, błąd wyboru itd.).
Sprawdzić stan kabla sieciowego i złącza. Jeśli nadal występuje problem, uruchomić urządzenie ponownie.
Włączanie urządzenia

#754

Urządzenie klienta nie działa lub sieć jest odłączona podczas dostarczania informacji o urządzeniu.
Sprawdzić sieć i urządzenie klienta.
Ustawienia odbiorcy nie są prawidłowe.
Sprawdź ustawienia miejsca docelowego.

#755

Nie można wysłać faksu z urządzenia klienckiego z funkcją zdalnego faksu, ponieważ protokół TCP/IP nie działa prawidłowo.
Naciśnij na <Ustawienia TCP/IP> w <Właściwości>.
<Ustawienia TCP/IP>
Adres IP nie został skonfigurowany.
Naciśnij na <Ustawienia TCP/IP> w <Właściwości>.
<Ustawienia TCP/IP>
Jeśli wybrano ustawienie <Sieć przewodowa LAN + sieć bezprzewodowa LAN> w <Wybierz przewodową/bezprzewodową LAN>, należy też sprawdzić <Ustawienia linii podrzędnej> w <Właściwości>.
<Ustawienia linii podrzędnej>
Gdy urządzenie zostało włączone, adres IP nie był do niego przypisany przez DHCP lub Auto IP.
Naciśnij na <Ustawienia TCP/IP> w <Właściwości>.
<Ustawienia TCP/IP>
Jeśli wybrano ustawienie <Sieć przewodowa LAN + sieć bezprzewodowa LAN> w <Wybierz przewodową/bezprzewodową LAN>, należy też sprawdzić <Ustawienia linii podrzędnej> w <Właściwości>.
<Ustawienia linii podrzędnej>

#759

Wystąpił błąd podczas wysyłania adresu URL skrzynki pocztowej, w której zapisano plik.
Skontaktować się z administratorem.

#761

Podczas wysyłania pliku PDF/XPS z podpisem cyfrowym plik nie mógł zostać wysłany, ponieważ certyfikat lub para kluczy ustawione w urządzeniu były uszkodzone lub nie było do nich dostępu.
W przypadku wysyłania pliku PDF lub XPS z podpisem użytkownika należy sprawdzić, czy certyfikat użytkownika nie jest uszkodzony. Jeśli certyfikat użytkownika jest uszkodzony, należy zainstalować go ponownie.
Dodawanie podpisu cyfrowego do wysyłanych plików
Rejestrowanie certyfikatu podpisu użytkownika
W przypadku wysyłania pliku PDF lub XPS z podpisem urządzenia należy sprawdzić, czy certyfikat urządzenia nie jest uszkodzony. Jeśli certyfikat urządzenia jest uszkodzony, ponownie go wygeneruj.
Generowanie certyfikatu podpisu urządzenia

#762

Nie można wysyłać do domeny niezarejestrowanej jako domena dozwolona, ponieważ dla <Ogranicz domenę odbiorcy TX> ustawiono <Włącz>.
Dla <Ogranicz domenę odbiorcy TX> ustawić <Wyłącz> lub zarejestrować domenę jako domenę dozwoloną i spróbować wysłać ponownie.
Ograniczanie domeny odbiorców wysyłania

#766

Certyfikat stosowany podczas wysyłania pliku PDF/XPS z podpisem cyfrowym już wygasł.
Zaktualizować certyfikat lub użyć certyfikatu, który jeszcze nie wygasł.
Jeśli certyfikat nie wygasł, należy ustawić czas urządzenia prawidłowo.
Ustawienia daty i godziny

#769

Liczba dozwolonych prób dla funkcji wysyłania osiągnęła górny limit.
Aby kontynuować korzystanie z tej funkcji, należy zakupić oficjalny produkt opcjonalny.

#770

Podczas wysyłania za pomocą protokołu WebDAV operacja nie mogła zostać wykonana, ponieważ komunikacja TLS nie jest obsługiwana po stronie serwera WebDAV lub stronie serwera proxy.
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.
Sprawdzić serwer proxy, jeśli wysyłanie odbywa się przez taki serwer.
Nie można wykonać operacji wysłania z powodu wystąpienia błędu sprawdzania poprawności certyfikatu serwera TLS podczas wysyłania za pomocą serwera WebDAV, ponieważ dla <Potwierdź certyfikat TLS dla WebDAV TX> ustawiono <Włącz>.
Sprawdzić, czy certyfikat CA użyty do podpisania certyfikatu serwera TLS po stronie serwera WebDAV jest zarejestrowany w urządzeniu.
Sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS po stronie serwera WebDAV jest prawidłowy.
Sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS jest certyfikatem z podpisem własnym.
Nie można wykonać operacji z powodu wystąpienia błędu sprawdzania poprawności certyfikatu serwera TLS podczas uzyskiwania dostępu do innego serwera, ponieważ dla <Potwierdź certyfikat TLS dla dostępu sieciowego> ustawiono <Włącz>.
Należy sprawdzić, czy certyfikat CA stosowany do podpisania certyfikatu serwera TLS Zaawansowana przestrzeń innego urządzenia z serii imageRUNNER ADVANCE ujawnionego jako serwer WebDAV jest zarejestrowany w urządzeniu.
Sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS Zaawansowana przestrzeń innego urządzenia z serii imageRUNNER ADVANCE ujawniony jako serwer WebDAV jest prawidłowy.
Sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS jest certyfikatem z podpisem własnym.

#771

Ustawienie adresu serwera zdalnego faksu jest nieprawidłowe.
Sprawdź <Ustawienia Zdalnego Faksu dla TX>.
<Adres serwera zdalnego faksu>
Serwer zdalnego faksu nie działa.
Sprawdzić, czy serwer zdalnego faksu działa normalnie.
Sieć jest rozłączona.
Sprawdź status sieci.
Połączenie z serwerem zdalnego faksu jest niemożliwe, ponieważ nie można połączyć się z serwerem DNS.
Sprawdzić ustawienie nazwy serwera DNS.
Wprowadzanie ustawień DNS
Sprawdzić, czy serwer DNS działa normalnie.

#772

Sieć jest rozłączona.
Sprawdź status sieci.

#773

Funkcja PDF, której nie można ustawić zostanie wybrana, kiedy dla pozycji <Optymalizuj PDF do Sieci> zostanie ustawiona wartość <Włącz>.
Ustawić jedno z poniższych: Podpis urządzenia, Podpis użytkownika lub Rozszerzenia programu Reader.
Dla opcji <Optymalizuj PDF do Sieci> wybierz ustawienie <Wyłącz>.
<Optymalizuj PDF do Sieci>
Nie są dostępne funkcje PDF, gdy opcja <Format PDF to PDF/A> jest ustawiona na <Włącz>.
Anulować ustawienia szyfrowania i widocznych podpisów. Alternatywnie, ustaw <Format PDF to PDF/A> na <Wyłącz>.
<Format PDF do PDF/A>

#801

Wystąpił błąd przekroczenia limitu czasu z powodu problemu po stronie serwera poczty podczas komunikacji z serwerem SMTP w celu wysłania wiadomości e-mail albo wysłania lub odebrania I-faksu.
Sprawdzić, czy serwer SMTP działa normalnie.
Sprawdź status sieci.
Zwrócony został błąd przez serwer SMTP podczas łączenia się z SMTP. Ustawienie adresu jest nieprawidłowe. Wystąpił błąd z powodu problemu po stronie serwera podczas wysyłania do serwera plików.
Sprawdzić, czy serwer SMTP działa normalnie, stan sieci, ustawienia odbiorcy oraz stan i ustawienia serwera plików.
Nie ustawiono nazwy użytkownika i hasła wymaganych podczas wysyłania wiadomości e-mail.
Naciśnij na <Uwierzyteln. SMTP (SMTP AUTH)> w <Uwierzytel./Szyfrowanie>.
Ustawianie uwierzytelniania SMTP i szyfrowanie komunikacji do/z serwera SMTP
Wysłano do odbiorcy, który nie ma uprawnień zapisu.
Sprawdź ustawienia miejsca docelowego.
Istniał plik o takiej samej nazwie podczas wysyłania do serwera plików, który nie zezwala na zastępowanie plików.
Zmienić ustawienia serwera plików, aby umożliwić zastępowanie plików. Można też skontaktować się z administratorem serwera.
Zmienić nazwę pliku.
Nazwa folderu lub hasło określone podczas wysyłania na serwer plików jest nieprawidłowe.
Sprawdzić nazwę folderu lub hasło.

#802

Nazwa serwera SMTP określona w menu <Ustawienia Połączeń> jest nieprawidłowa.
Sprawdzić nazwę serwera SMTP ustawioną w menu <Ustawienia Połączeń>.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Adres serwera DNS określony w menu <Ustawienia DNS> jest nieprawidłowy.
Sprawdzić adres serwera DNS ustawiony w ustawieniach DNS.
Wprowadzanie ustawień DNS
Próba połączenia z serwerem DNS zakończyła się niepowodzeniem.
Sprawdź, czy serwer DNS pracuje prawidłowo.
Ustawienia serwera FTP określonego jako odbiorca są nieprawidłowe.
Sprawdź serwer FTP określony jako odbiorca.
Nie nawiązano połączenia z serwerem FTP.
Sprawdź, czy serwer FTP pracuje prawidłowo.

#803

Przed wysłaniem wszystkich stron połączenie zostało zerwane z przyczyn leżących po stronie odbiorcy.
Ponownie wprowadź odbiorcę grupowego a następnie ponów próbę.

#804

Podczas wysyłania do serwera plików żadne foldery nie odpowiadały określonej ścieżce.
Sprawdź dane odbiorcy.
Użytkownik nie posiada uprawnień dostępu do folderu lub pliku. Ewentualnie folder lub plik mógł zostać usunięty w wyniku innej operacji.
Należy zezwalać na dostęp do folderu po stronie serwera. Można też skontaktować się z administratorem serwera.

#805

Nie można wysłać na serwer SMB z powodu niewystarczającej ilości wolnego miejsca po stronie serwera.
Usunąć niepotrzebne dokumenty i dokumenty o błędach z serwera, aby zwolnić miejsce. Można też skontaktować się z administratorem serwera.

#806

Nazwa użytkownika lub hasło określone podczas wysyłania na serwer plików było nieprawidłowe.
Sprawdź nazwę użytkownika lub hasło.
Odbiorca określony podczas wysyłania wiadomości e-mail/I-faksu był nieprawidłowy.
Sprawdzić odbiorcę wiadomości e-mail/I-faksu.

#807

Nie masz przywileju dostępu do określonego katalogu.
Ustawić uprawnienia dostępu dla katalogu serwera lub wysłać do katalogu, dla którego użytkownik posiada uprawnienia dostępu. Można też skontaktować się z administratorem.

#809

Podczas wysyłania do serwera SMB istnieje już plik o takiej samej nazwie, a zastępowanie plików nie jest dozwolone.
Zmienić nazwę pliku i ponowić próbę wysłania.
Zmienić ustawienia serwera SMB, aby umożliwić zastępowanie plików. Można też skontaktować się z administratorem serwera.
Podczas wysyłania na serwer SMB czas uzyskiwania odpowiedzi od serwera był długi, co spowodowało przekroczenie limitu oczekiwania po stronie urządzenia, zanim można było wysłać dane lub ukończyć przekazywanie.
Ustaw dłuższy czas oczekiwania w <Czas oczekiwania> na kliencie SMB.
Ustawianie klienta SMB

#810

Wystąpił błąd połączenia serwera POP podczas odbioru I-faksu.
Sprawdzić ustawienia serwera POP w <Ustawienia Połączeń>.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Sprawdzić, czy serwer POP działa prawidłowo. Sprawdź status sieci.
Zwrócony został błąd przez serwer POP podczas łączenia się z serwerem POP. Ewentualnie wystąpił błąd przekroczenia limitu czasu po stronie serwera.
Sprawdzić ustawienia serwera POP w <Ustawienia Połączeń>.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Sprawdzić, czy serwer POP działa prawidłowo. Sprawdź status sieci.

#813

Wystąpił błąd uwierzytelniania serwera POP (błąd konta użytkownika lub błąd hasła) podczas odbierania I-faksu.
Sprawdzić ustawienia serwera POP w <Ustawienia Połączeń>.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks

#815

Nie możesz zarejestrować się na serwerze plików, ponieważ urządzenie drukuje dokument wysłany do tego serwera. Nie jest możliwe równoczesne nawiązanie połączenia.
Odczekaj kilka chwil, przed ponownym przesłaniem danych. Alternatywnie możesz zatrzymać PServer.

#816

Nie można wykonać drukowania, ponieważ przekroczono maksymalną liczbę wydruków ustawioną w Zarządzaniu NI Wydziału.
Skontaktować się z administratorem systemu.

#818

Odebrane dane były w formacie pliku, którego nie można drukować.
Poprosić drugą stronę o zmianę formatu pliku i ponowną wysyłkę.

#819

Odebrano dane, których nie można obsługiwać. Informacje MIME są nieprawidłowe.
Poprosić drugą stronę o sprawdzenie ustawień i ponowną wysyłkę.

#820

Odebrano dane, których nie można obsługiwać. Kod BASE64 lub uuencode jest nieprawidłowy.
Poprosić drugą stronę o sprawdzenie ustawień i ponowną wysyłkę.

#821

Odebrano dane, których nie można obsługiwać. Wystąpił błąd analizy TIFF.
Poprosić drugą stronę o sprawdzenie ustawień i ponowną wysyłkę.

#822

Odebrano dane, których nie można obsługiwać. Nie można zdekodować obrazu.
Poprosić drugą stronę o sprawdzenie ustawień i ponowną wysyłkę.

#825

ID wydziału lub kod PIN dla wykonywanego lub zarezerwowanego zadania zostały usunięte lub zmieniono kod PIN.
Wykonaj zadanie ponownie, używając nowego ID wydziału i kodu PIN.
Informacje o urządzeniu nie mogły zostać dostarczone ponieważ w urządzeniu klienta zarejestrowano Menadżera systemu, natomiast w urządzeniu hosta menadżer nie został zarejestrowany. Lub informacje o urządzeniu nie mogły zostać dostarczone, ponieważ ID i kod PIN administratora systemu systemu zarejestrowane w urządzeniu klienta różnią się od ID i kodu PIN administratora systemu zarejestrowanych w urządzeniu hosta.
Zarejestrować ten sam NI menadżera systemu i PIN systemu w urządzeniu klienta, co w urządzeniu hosta, a następnie spróbować przesłać informacje o urządzeniu ponownie.

#827

Odebrano dane, których nie można obsługiwać. Uwzględniono nieobsługiwane informacje MIME.
Poprosić drugą stronę o sprawdzenie ustawień i ponowną wysyłkę.

#828

Otrzymano dane HTML.
Poprosić drugą stronę o zmianę formatu HTML na inny i ponowną wysyłkę.

#829

Odebrano dane zawierające więcej niż 1 000 stron.
Urządzenie usuwa wszelkie strony powyżej strony 999 i drukuje lub zapisuje pozostałe 999 stron. Poprosić drugą stronę o ponowne wysłanie 1 000. strony i kolejnych stron.

#830

Otrzymano powiadomienie o błędzie DSN, ponieważ adres I-faksu lub warunki odbiorcy były nieprawidłowe.
Sprawdzić dany adres I-faksu i warunki odbiorcy.
Otrzymano powiadomienie o błędzie DSN, ponieważ rozmiar wysłanego pliku przekroczył rozmiar dozwolony przez serwer poczty.
Zmienić ustawienie w <Maks. rozm. danych do wysłania> tak, aby rozmiar pliku do wysłania nie przekraczał rozmiaru dozwolonego przez serwer poczty.
<Maksymalny Rozm. Wysyłanych Danych>
Sprawdź statusy serwera pocztowego, serwera DNS oraz sieci.

#831

Dokument I-faks nie mógł zostać odebrany za pomocą SMTP, ze względu na ustawienia Filtra odbioru w Ustawieniach zapory.
Zresetować ustawienia Filtra odbioru w Ustawieniach zapory.
Określanie adresów IP dla ustawień zapory (Firewall)

#832

Nie można wysłać poczty DSN, ponieważ ustawienia poczty e-mail i ustawienia sieciowe nie zostały określone w menu <Ustawienia Połączeń>.
Sprawdź <Ustawienia Połączeń>, <Ustawienia DNS> i <Ustawienia Adresu IP>.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Wprowadzanie ustawień DNS
Ustawianie adresu IP
Poczty DSN nie można wysłać ze względu na problem z serwerem poczty lub serwerem DNS.
Sprawdź statusy serwerów - pocztowego oraz DNS.

#833

Poczty MDN (Message Disposition Notification) nie można wysłać, ponieważ nie określono ustawień TCP/IP.
Sprawdź <Ustawienia Połączeń>, <Ustawienia DNS> i <Ustawienia Adresu IP>.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Wprowadzanie ustawień DNS
Ustawianie adresu IP
Poczty MDN (Mail Delivery Notification) nie można wysłać ze względu na problem z serwerem poczty lub serwerem DNS.
Sprawdź statusy serwerów - pocztowego oraz DNS.

#834

Otrzymano powiadomienie o błędzie MDN, ponieważ adres I-faksu lub warunki odbiorcy były nieprawidłowe.
Sprawdzić dany adres I-faksu i warunki odbiorcy.
Otrzymano powiadomienie o błędzie MDN, ponieważ wystąpił problem w serwerze poczty lub sieci.
Sprawdź status serwera poczty i sieci.
Otrzymano powiadomienie o błędzie MDN, ponieważ u drugiej strony wystąpił problem, taki jak zapełniona pamięć.
Sprawdzić warunki i status drugiej strony.

#835

Została przekroczona maksymalna liczba linii tekstu, które można odebrać za pomocą I-faksu.
Poprosić drugą stronę o zmniejszenie liczby linii tekstu w treści wiadomości i ponowną wysyłkę.

#837

Żądanie połączenie zostało odebrane z hosta, z którym połączenie jest ograniczone w ustawieniach Filtra odbioru w Ustawieniach zapory.
Sprawdzić ustawienia Filtra odbioru w Ustawieniach zapory. Może to oznaczać próbę uzyskania nieautoryzowanego dostępu.
Określanie adresów IP dla ustawień zapory (Firewall)

#838

Licencja wymagana do korzystania z funkcji wysyłania wygasła.
Zakupić licencję do funkcji wysyłania.

#839

Nazwa użytkownika lub hasło ustawione w menu <Ustawienia Połączeń> jest nieprawidłowe.
Sprawdzić ustawienia nazwy użytkownika i hasła dla uwierzytelnienia SMTP (SMTP AUTH) w <Ustawienia Połączeń>.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks

#841

Dla wysyłania wiadomości e-mail i I-faksów nie istnieje algorytm szyfrowania współdzielony z serwerem poczty.
Dla <Zezwól na TLS (POP)> lub <Zezwól TLS (SMTP TX)> w <Ustawienia Połączeń> ustawić <Wyłącz>.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Dodać wspólny algorytm szyfrowania do ustawień serwera poczty.

#842

Serwer poczty wymaga uwierzytelnienia przy użyciu certyfikatu klienta do wysyłania wiadomości e-mail i I-faksów.
Dla <Zezwól na TLS (POP)> lub <Zezwól TLS (SMTP TX)> w <Ustawienia Połączeń> ustawić <Wyłącz>.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Zmienić ustawienia serwera pocztowego tak, aby nie był wymagany certyfikat klienta.
Nie można wykonać operacji wysłania z powodu wystąpienia błędu sprawdzania poprawności certyfikatu serwera TLS podczas wysyłania za pomocą serwera SMTP, ponieważ dla <Potwierdź certyfikat TLS dla SMTP TX> ustawiono <Włącz>.
Za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) należy sprawdzić, czy certyfikat CA stosowany do podpisania certyfikatu serwera TLS po stronie serwera SMTP jest zarejestrowany w urządzeniu.
Sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS po stronie serwera SMTP jest prawidłowy.
Sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS jest certyfikatem z podpisem własnym.

#843

Istnieje duża różnica pomiędzy czasem serwera KDC (Key Distribution Center) a czasem ustawionym w urządzeniu.
Dostosuj datę i godzinę w menu <Date/Time Settings>.
Ustawienia daty i godziny
Dostosuj aktualny czas ustawiony w serwerze KDC (Key Distribution Center).

#844

Nie można nawiązać szyfrowanej komunikacji TLS z serwerem POP w przypadku wysyłania za pomocą serwera POP przed SMTP.
Sprawdzić ustawienia komunikacji szyfrowanej TLS serwera POP.
Dla <Zezwól na TLS (POP)> ustawić <Wyłącz> w <Ustawienia Połączeń>. Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, dla <Uwierzytel. POP przed wysłaniem> ustawić <Wyłącz> w <Ustawienia Połączeń>, a następnie zmienić ustawienie POP przed SMTP na inne.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Nie można wykonać operacji wysłania z powodu wystąpienia błędu sprawdzania poprawności certyfikatu serwera TLS podczas komunikacji z serwerem POP, ponieważ dla <Potwierdź certyfikat TLS dla POP RX> ustawiono <Włącz>.
Za pomocą interfejsu Remote UI (Zdalny interfejs użytkownika) należy sprawdzić, czy certyfikat CA stosowany do podpisania certyfikatu serwera TLS po stronie serwera POP jest zarejestrowany w urządzeniu.
Sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS po stronie serwera POP jest prawidłowy.
Sprawdzić, czy certyfikat serwera TLS jest certyfikatem z podpisem własnym.

#845

Nie można wykonać uwierzytelnienia POP (POP AUTH) w przypadku wysyłania za pomocą metody POP przed SMTP.
Sprawdzić ustawienia w <Serwer POP>, <Nazwa login POP> i <Hasło POP> w <Ustawienia Połączeń>.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Sprawdzić ustawienia uwierzytelniania POP serwera POP.
Wybrać <Standardowy> lub <APOP> w <Metoda uwierzytalniania POP> w <Ustawienia Połączeń>. Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, dla <Uwierzytel. POP przed wysłaniem> ustawić <Wyłącz> w <Ustawienia Połączeń>, a następnie zmienić ustawienia komunikacji na inne niż POP przed SMTP.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks

#846

Nie można wykonać uwierzytelnienia POP (APOP) w przypadku wysyłania za pomocą metody POP przed SMTP.
Sprawdzić ustawienia w <Serwer POP>, <Nazwa login POP> i <Hasło POP> w <Ustawienia Połączeń>.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Sprawdzić ustawienia APOP serwera POP.
Wybrać <Standardowy> lub <Uwierzy. POP> w <Metoda uwierzytalniania POP> w <Ustawienia Połączeń>. Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, dla <Uwierzytel. POP przed wysłaniem> ustawić <Wyłącz> w <Ustawienia Połączeń>, a następnie zmienić ustawienia komunikacji na inne niż POP przed SMTP.
Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks

#847

Nie można zapisać odebranego pliku w Poufnej skrzynce odbiorczej faksu, ponieważ pamięć Skrzynki pocztowej lub Skrytki odbiorczej faksu/I-faksu jest zapełniona.
Usunąć niepotrzebne pliki znajdujące się w poufnej skrzynce odbiorczej faksu lub skrytce RX w pamięci.
Drukowanie dokumentów ze Skrytki RX do pamięci
Zachowanie poufności odebranych dokumentów

#848

Wystąpił błąd podczas łączenia wiadomości e-mail, która została podzielona i wysłana.
Być może podzielone dane zostały usunięte. Jeżeli podzielone dane zostaną skasowane, to nie będzie można połączyć ich w kompletny dokument nawet wtedy, gdy pozostałe dane zostaną odebrane później. Należy poprosić wysyłającego o ponowne przesłanie danych.

#849

Nie można dostarczyć informacji o urządzeniu, ponieważ urządzenie klienta wykonuje zadanie.
Ponownie dostarcz informację o urządzeniu, gdy urządzenie klienta odbiorcy zakończy wykonywanie zadania.

#850

Nie można dostarczyć informacji o urządzeniu, ponieważ urządzenie klienta pracuje na ekranie powiązanym z informacjami o urządzeniu.
Sprawdź, czy nie dostarczono informacji o urządzeniu i prześlij je ponownie.
Sprawdzanie wyników przesyłania informacji o urządzeniu

#851

Nie można zapisać zadania drukarki w Skrzynce pocztowej, ponieważ pamięć jest pełna.
Sprawdzić ilość dostępnej pamięci i wykonać zadanie ponownie.

#852

Podczas wykonywania zadania wyłączono zasilanie.
Sprawdzić, czy kabel zasilający i jego wtyczka są prawidłowo podłączone i wykonać zadanie.

#853

Pamięć jest zapełniona.
Zmniejszyć liczbę stron lub poczekać, aż liczba zadań oczekujących na przetworzenie zmaleje i wykonać zadanie ponownie.

#854

Informacja o urządzeniu została dostarczona z urządzenia należącego do innej grupy modeli, przy czym dla pozycji <Ogran. dla Odbier. Infor. o Urządzeniu> w urządzeniu klienta odbiorcy ustawiona byłą wartość <On>.
W pozycji <Ogran. dla Odbier. Infor. o Urządzeniu> wybierz ustawienie <Off> i dostarcz informację o urządzeniu ponownie
Przesyłanie informacji o urządzeniu

#855

Informacja o urządzeniu nie mogła być dostarczona, ponieważ zawierała język, którego nie obsługuje urządzenie klienta odbiorcy.
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem serwisu.

#856

Wykonana operacja została anulowana, ponieważ obszar pamięci masowej przeznaczony do tymczasowego zapisywania danych jest zapełniony.
Skontaktować się z administratorem.

#857

Drukowanie zostało anulowane ze względu na anulowanie zadania podczas odbioru lub na skutek przekroczenia limitu czasu.
Jeżeli przekroczono limit czasu, sprawdzić status sieci.

#858

Dane są nieprawidłowe.
Sprawdzić, czy protokół drukowania jest obsługiwany przez urządzenie i zweryfikować ustawienia drukowania.

#859

Wystąpił błąd kompresji danych obrazu.
Sprawdź oryginał oraz ustawienia, a następnie ponów skanowanie.

#860

Powrót do normalnego trybu pracy po wystąpieniu zacięcia papieru nie powiódł się lub dodano niekompatybilny język opisu strony lub ustawienia, których nie można łączyć.
Sprawdź ustawienia papieru lub zadania.

#861

Podczas przetwarzania danych do druku lub danych obrazu pojawił się błąd.
Sprawdzić rozmiar obrazu i papieru, a także ustawienia specyfikacji koloru.

#862

Dodano ustawienia, które są nieobsługiwane, nie mogą być łączone lub w inny sposób przekraczają ograniczenia urządzenia.
Sprawdzić ustawienia zadania.

#863

Zadanie zostało anulowane, ponieważ operacje inicjalizacji zostały wykonane, gdy trwało przetwarzanie danych wydruku.
Wykonaj zadanie ponownie.

#864

Nie można prawidłowo zidentyfikować zewnętrznego kontrolera lub wystąpił błąd podczas przekazywania danych wydruku.
Sprawdzić kontroler i dane wydruku.

#865

Funkcje wymagane do drukowania są obecnie ograniczone.
Sprawdzić urządzenie i ustawienia zadania.

#866

Zadanie zostało anulowane w wyniku ustawień związanych z bezpieczeństwem.
Jeśli wykonywane jest zadanie ze sterownika drukarki, należy użyć informacji użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami.
Jeśli wykonywane jest zadanie z panelu sterowania, należy zalogować się jako użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami.
Poniżej przedstawiono ustawienia związane z bezpieczeństwem.
<Ogr. zadanie ze zdal. urz. bez uwierzytel. użytkow.> jest <Włącz>
<Zabroń uwierzytel. przy użyciu ID wydziału oraz PIN> jest <Włącz>
<Użyj ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> jest <Włącz>
<Drukuj ze sterowników bez Dodatku sterownika drukarki AMS> jest <Ogranicz>
Funkcja drukowania jest ograniczona w ustawieniach roli użytkownika*
*Aby uzyskać informacje na temat ustawień roli użytkownika, patrz ACCESS MANAGEMENT SYSTEM Instrukcja dla Administratora.

#868

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV komunikacja z odbiorcą nie powiodła się i zażądano dostępu za pośrednictwem serwera proxy (otrzymano błąd HTTP 305: Użyj Proxy).
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.
Sprawdź ustawienia proxy.
Konfiguracja serwera proxy

#869

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że uwierzytelnienie nie powiodło się (otrzymano błąd HTTP 401: Nieautoryzowany dostęp).
Sprawdź nazwę użytkownika lub hasło.
Należy sprawdzić ustawienia zabezpieczeń serwera WebDAV.

#870

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że żądanie zostało odrzucone (otrzymano błąd HTTP 403: Zabronione).
Należy spróbować wysłać ponownie po pewnym czasie.
Sprawdź ustawienia miejsca docelowego.
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.

#871

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że dany folder nie został odnaleziony (otrzymano błąd HTTP 404: Nie znaleziono/409: Konflikt/410: Nie istnieje).
Sprawdź ustawienia miejsca docelowego.

#872

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że dostęp nie jest dozwolony (otrzymano błąd HTTP 405: Niedozwolona metoda).
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.

#873

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że uwierzytelnienie proxy nie powiodło się (otrzymano błąd HTTP 407: Wymagane uwierzytelnianie proxy).
Sprawdź ustawienia proxy.
Konfiguracja serwera proxy

#874

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że przekroczono limit czasu (otrzymano błąd HTTP 408: Upłynął czas realizacji żądania).
Należy spróbować wysłać ponownie po pewnym czasie.
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.

#875

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że transmisja w blokach została odrzucona (otrzymano błąd HTTP 411: Wymagana długość).
Dla opcji <Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX> wybierz ustawienie <Wyłącz>.
<Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX>
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.

#876

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że rozmiar danych był zbyt duży (otrzymano błąd HTTP 413: Żądanie zbyt dużej jednostki).
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.

#877

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że wartość URI (nazwa hosta i ścieżka do folderu) była zbyt długa (otrzymano błąd HTTP 414: Żądanie zbyt dużej wartości URI).
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.

#878

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że po stronie serwera wystąpiła nieoczekiwana sytuacja uniemożliwiająca wykonanie żądania (otrzymano błąd HTTP 500: Wewnętrzny błąd serwera).
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.

#879

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że serwer nie obsługuje niezbędnych funkcji do wykonania żądania (otrzymano błąd HTTP 501: Nie wdrożono).
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.
W przypadku wysyłania przez serwer proxy za pomocą komunikacji non-TLS należy dla <Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX> ustawić <Wyłącz>.
<Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX>

#880

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od serwera proxy odpowiedź wskazującą, że komunikacja z serwerem głównym nie powiodła się (otrzymano błąd HTTP 502: Błąd bramy).
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.
Sprawdzić ustawienia serwera proxy.

#881

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że żądania obecnie nie mogą być obsługiwane (otrzymano błąd HTTP 503: Niedostępna usługa).
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.

#882

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od serwera proxy odpowiedź wskazującą, że komunikacja z serwerem głównym nie powiodła się (otrzymano błąd HTTP 504: Przekroczono limit czasu dla bramki).
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.
Sprawdzić ustawienia serwera proxy.

#883

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że serwer nie obsługuje niezbędnych funkcji do wykonania żądania (otrzymano błąd HTTP 505: Nieobsługiwana wersja HTTP).
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.

#884

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że po stronie serwera nie można zapewnić wymaganego do żądania miejsca na dysku (otrzymano błąd HTTP 507: Niewystarczająca ilość pamięci).
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.

#885

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od serwera odpowiedź o nieoczekiwanym błędzie.
Należy sprawdzić ustawienia serwera WebDAV.
Sprawdzić ustawienia serwera proxy.

#886

Podczas wysyłania przy użyciu WebDAV otrzymano od odbiorcy odpowiedź wskazującą, że żądanie było nieprawidłowe (otrzymano błąd HTTP 400: Nieprawidłowe zapytanie).
W przypadku wysyłania przez serwer proxy za pomocą komunikacji non-TLS należy dla <Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX> ustawić <Wyłącz>.
<Użyj dziel. części wysył. dla WebDAV TX>

#889

Oryginał nie może zostać zeskanowany lub wydrukowany, ponieważ wbudowano w niego informacje ograniczające jego wykorzystywanie.
Sprawdzić informacje ograniczające lub skontaktować się z administratorem.

#899

Przesyłanie wiadomości e-mail lub I-faksu ukończono prawidłowo. Transmisja mogła jednak nie zostać odebrana przez drugą stronę, ponieważ jest przekazywana przez wiele serwerów.
W razie potrzeby należy zapytać, czy druga strona odebrała transmisję.
Faks został wysłany standardowo z klienta zdalnego faksu. Jednakże odbiór może być niekompletny ze względu na przekazanie transmisji przez serwer zdalnego faksu.
Sprawdź, czy faks został wysłany w wynikach transmisji serwera zdalnego faksu.
Sprawdź status serwera i sieci.
Skontaktuj się z odbiorcą, aby sprawdzić, czy dokument został odebrany prawidłowo.

#904

Odbiorcy zarejestrowani w <Ustawienia ulubione> nie są aktualizowani przy odzyskiwaniu Książki adresowej z zastosowaniem dostarczonych informacji o urządzeniu z innego urządzenia serii iR/imagePRESS podłączonego do sieci.
Zarejestruj ponownie <Ustawienia ulubione> z wyświetlacza ekranu dotykowego urządzenia.

#905

Zadanie nie mogło być wykonane, ponieważ pojawił się błąd sieci.
Sprawdź długość ścieżki i przywileje dostępu serwera oraz to, czy plik lub folder są używane.

#918

Nie można rozpoznać kodu QR umieszczonego w oryginale.
Sprawdzić, czy kod QR znajduje się w prawidłowym położeniu i zeskanować oryginał ponownie.

#919

Wykryto błąd składni lub błąd PostScript, który przekracza ograniczenia urządzenia itp.
Dla <Print PS Errors> (Ustawienia/Rejestracja) ustawić <Włącz>, przesłać zadanie ponownie, potwierdzić treść błędu PostScript, a następnie wykonać zadanie po usunięciu błędu. Więcej informacji znajduje się w dokumencie „Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ustawianie urządzenia (drukarka PS/PCL/UFR II))” w witrynie internetowej z podręcznikami.

#922

Została przekroczona maksymalna liczba arkuszy, które mogą być zszywane zeszytowo. Zszywanie zeszytowe może być dostępne po zmniejszeniu liczby arkuszy.
Sprawdzić maksymalną liczbę arkuszy, które mogą być zszywane na środku, a następnie wykonać operację ponownie.

#923

Nie można drukować na wskazanej stronie okładki lub na zewnątrz broszury.
Zmienić papier na taki, którego można użyć do drukowania dwustronnego, i wykonać zadanie ponownie.

#924

Zdefiniowano funkcję, której nie można używać wraz z trybem Eco (bez zszywek).
Wykonanie oprawy w trybie Eco (bez zszywek) może być możliwe po zmianie położenia zszywek lub typu papieru.

#925

Sterownik faksu spowodował błąd transmisji.
Określono rozmiar obrazu, którego nie można wysłać. Sprawdzić rozmiar obrazu.

#927

Sterownik faksu spowodował błąd transmisji.
W danych otrzymanych przez urządzenie od komputera jest zawarta czcionka, której nie można przetwarzać. Sprawdzić otrzymane dane.

#928

Sterownik faksu spowodował błąd transmisji.
Pamięć jest pełna lub rozmiar danych przekroczył rozmiar, który można przetworzyć w jednym czasie. Usunąć niepotrzebne dane lub sprawdzić rozmiar danych.

#929

Sterownik faksu spowodował błąd transmisji.
Kiedy urządzenie odbierało dane z komputera, wystąpił błąd sieci. Sprawdzić połączenia i ustawienia sieciowe.

#931

Zadanie zostało anulowane, ponieważ nie można wykonać składania zeszytowego.
Sprawdzić kombinacje ustawień, a także używany rodzaj papieru i liczbę arkuszy.

#932

Maksymalna liczba arkuszy, które można zszywać w trybie Eko (Bez zszywek) została przekroczona. Zszywanie w trybie Eko (Bez zszywek) może być dostępne po zmniejszeniu liczby arkuszy.
Sprawdzić maksymalną liczbę arkuszy, które można zszywać w trybie Eko (Bez zszywek), a następnie wykonać zadanie ponownie.

#933

Została przekroczona maksymalna liczba arkuszy, które można zszyć. Zszywanie może być dostępne po zmniejszeniu liczby arkuszy.
Sprawdzić maksymalną liczbę arkuszy, które można zszywać, a następnie wykonać zadanie ponownie.

#934

Wystąpił błąd w zadaniu drukowania i zadanie zostało usunięte, ponieważ upłynął określony czas.
Rozwiązać problem i wykonać zadanie ponownie.
Można również zmienić czas, po upływie którego następuje usunięcie lub wyłączyć automatyczne usuwanie w <Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań> (Ustawienia/Rejestracja).
<Automatyczne usuwanie zawieszonych zadań>

#935

Zadanie zostało anulowane i jedna kopia została utworzona bez złączenia, ponieważ została przekroczona maksymalna liczba arkuszy papieru, które można złączyć w trybie Eko (Bez zszywek).
Sprawdzić maksymalną liczbę arkuszy papieru, które można złączyć w trybie Eko (Bez zszywek), a następnie wykonać zadanie ponownie.
Można określić procedurę do wykonania w sytuacji, gdy jest zbyt wiele arkuszy do zszycia na raz.
<Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia>

#936

Zadanie zostało anulowane i jedna kopia została utworzona bez zszycia, ponieważ została przekroczona maksymalna liczba arkuszy papieru, które można zszyć.
Sprawdzić maksymalną liczbę arkuszy papieru, które można zszyć razem, a następnie wykonać zadanie ponownie.
Można określić procedurę do wykonania w sytuacji, gdy jest zbyt wiele arkuszy do zszycia na raz.
<Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia>

#937

Dokument został utworzony bez zszycia zeszytowego, ponieważ została przekroczona maksymalna liczba arkuszy papieru, które można zszyć zeszytowo.
Zszywanie na środku może stać się możliwe przez zmniejszenie liczby arkuszy papieru.
Można określić procedurę do wykonania w sytuacji, gdy jest zbyt wiele arkuszy do zszycia na raz.
<Akcja gdy podano zbyt wiele arkuszy do zszycia>

#939

Drukowanie zostało anulowane z powodu błędu, który wystąpił podczas przetwarzania danych obrazu.
Wykonaj zadanie ponownie.

#995

Wykasowane zostały rezerwowe zadania połączeń.
Jeśli jest to konieczne, wykonać operację ponownie.
7WF7-0SS