Podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów

W tym rozdziale opisano podstawowe działania związane ze skanowaniem oryginałów.
1
Umieść oryginał. Umieszczanie oryginałów
2
Naciśnij <Skanuj i wyślij>. Ekran <Strona główna>
3
Określ odbiorcę na ekranie Podstawowych funkcji skanowania. Ekran podstawowych funkcji skanowania
Określanie odbiorców z Książki adresowej
Określanie odbiorców za pomocą klawiszy wybierania jednoprzyciskowego
Ręczne wprowadzanie odbiorców
Określanie odbiorców za pomocą serwera LDAP
Określanie własnego adresu e-mail
Określanie folderu osobistego
Określanie odbiorców z Książki adresowej urządzenia mobilnego
Określanie adresu w polu DW/UDW
Aby określić wielu odbiorców, naciśnij <Podaj Odbiorców> i określ dodatkowego odbiorcę.
Jeżeli chcesz usunąć odbiorcę, wybierz go i naciśnij na <Usuń Odbior.>.
Użytkownik może wybrać odbiorcę i wcisnąć klawisz <Szcz eg.>, aby potwierdzić szczegółowe informacje związane z tym odbiorcą.
Można zmieniać jedynie odbiorców wybranych z <Szcz eg.> Nowi Odbiorcy i odbiorców pobranych z serwera LDAP.
Jeżeli serwer spełnia ustawienia menadżera systemu, uwierzytelnianie pomiędzy serwerem a urządzeniem klienta odbywa się w trakcie uzyskiwania przez urządzenie klienta Zdalnej książki adresowej/klawiszy wybierania jednoprzyciskowego. Uwierzytelnianie jest wykonywane poprzez dopasowanie NI menadżera systemu oraz PIN-u menedżera systemu ustalonego przez serwer i urządzenie klienta. Zmiana ID i PINu administratora systemu
Dostępność Zdalnej książki adresowej/klawiszy wybierania jednoprzyciskowego zależy od statusu ustawień informacji menadżera systemu dla serwera i klienta, zgodnie z informacjami poniżej.
Gdy serwer wprowadzania informacje o ustawieniach administratora systemu
Gdy klient wprowadzania informacje o ustawieniach administratora systemu
NI menadżera systemu oraz PIN systemu dla serwera i urządzenia klienta zgadzają się ze sobą.
Można korzystać ze Zdalnej książki adresowej/Klawisza wybierania jednoprzyciskowego
Wykonywanie
Wykonywanie
Zgodne
Tak
Nie są zgodne
Nie
Nie wykonywane
-
Nie
Nie wykonywane
Wykonywanie
-
Tak
Nie wykonywane
-
Tak
4
Wybierz ustawienia skanowania według potrzeb.
Wybór formatu pliku
Wybieranie rozdzielczości
Określanie rozmiaru skanowania oryginałów
Wybór skanowania w kolorze/czerni i bieli
Skanowanie obu stron oryginałów
Określanie orientacji oryginału
5
Naciśnij  (Start).
Oryginały są zeskanowane i rozpoczyna się wysyłanie/zapisywanie.
Aby anulować skanowanie, naciśnij przycisk <Anuluj> lub opcje  (Stop)  <Tak>.
Jeżeli wyświetlany jest komunikat <Nac. klaw. [Start] aby zeskanować następny oryginał.>
W zależności od ustawień komunikacji może być konieczne wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła. Ustawianie komunikacji e-mail/I-faks
Sprawdzanie całkowitej liczby określonych odbiorców
Całkowita liczba określonych odbiorców jest wyświetlana w prawym górnym rogu ekranu. Umożliwia to potwierdzenie przed wysłaniem, czy liczba odbiorców jest prawidłowa.
Aby natychmiast anulować wysyłane zadanie
Jeżeli podczas wysyłania zadania naciśniesz przycisk  (Stop) na panelu sterowania, wyświetlony zostanie komunikat <Anulować wybrane zadania wysyłania?>. Naciśnij na <Tak>, aby anulować wysyłanie.
Można wybrać <Ostatnio odeb. zadania> lub <Wysłano zadanie>, by wybrać zadanie do anulowania. <Zadanie do anulowania po naciśnięciu stop>
Gdy jest wiele zadań wysyłania, naciśnij przycisk  (Stop), aby wyświetlić ekran pozwalający anulować zadanie wysyłania. Jeżeli zadanie wysyłania, które chcesz anulować, nie jest wyświetlone, naciśnij <Sprawdź inne zadania>, aby wyświetlić <Zadania wysyłania>. Wybierz zadanie, które chcesz anulować, i naciśnij przycisk <Anuluj>.
Sprawdzanie statusów wysłanych/zapisanych dokumentów
Na ekranie <Monitor stanu>, możesz sprawdzić statusy wysłanych/zapisanych dokumentów. Ten ekran umożliwia ponowne wysyłanie/zapisanie dokumentów lub anulowanie ich wysyłania/zapisywania po sprawdzeniu ich statusów. Sprawdzanie statusu i rejestru zeskanowanych dokumentów
Jeżeli dla opcji <Wyświetl powiado. gdy zadanie zostało zaakceptowa.> wybrano ustawienie <Włącz>, ekran <Monitor stanu> można wyświetlić z poziomu poniższego ekranu wyświetlanego po odebraniu wysłanego zadania. <Wyświetl powiado. gdy zadanie zostało zaakceptowa.>
Drukowanie raportu wyników wysyłania/zapisywania
Na ekranie Podstawowe funkcje skanowania, naciśnięcie kolejno elementów <Opcje>  <Raport TX> umożliwia ustawienie automatycznego drukowania raportu z listą wyników wysyłania/zapisywania.
By ustawić to dla każdego zadania z <Opcje>, należy wybrać <Tylko dla Błędu> lub <Wyłącz> w <Raport TX>, a następnie ustawić <Zezwól na drukowanie z opcji> na <Włącz>.
Nazwa pliku
Gdy plik jest wysyłany/zapisywany, jego nazwa zostaje utworzona automatycznie, zgodnie z poniższym formatem. Możesz zmienić te ustawienia tak, aby przypisać inną nazwę. Ustawianie nazwy pliku
Podczas wysyłania wiadomości e-mail
Numery zadania (cztery cyfry)_numery stron (trzy cyfry).rozszerzenie pliku, np. „1042_001.jpg”
Podczas zapisywania na serwerze plików
Rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta i sekunda zapisania pliku (14 cyfr).rozszerzenie pliku, np. 20151030133541.jpg
Temat wiadomości e-mail
Temat wprowadzony w polu <Domyślny temat> jest ustawiany automatycznie (<Domyślny temat>). Jeżeli określisz inny temat, zmień ustawienia lub określ czas wysyłania wiadomości e-mail (Określanie ustawień poczty e-mail).
Jeżeli podawanych jest wiele arkuszy
Skanowanie zostaje zatrzymane, a na ekranie zostanie wyświetlony komunikat. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć zacięcie.
Po usunięciu zacięcia zostanie wyświetlony ekran wznawiania zadania. Jeśli urządzenie omyłkowo wykryje podanie kilku arkuszy, naciśnij <Nie wykrywaj pod. wielofunk.>, aby wznowić skanowanie.
Aby wcześniej ustawić urządzenie tak, aby nie powiadamiało o podaniu kilku arkuszy, należy wykonać jedną z poniższych czynności.
Przy każdym wysyłaniu/zapisywaniu dokumentu naciśnij <Opcje> na ekranie Podstawowe funkcje skanowania  wybierz <Wykryj podajnik pod. wielofunk.>, aby wyłączyć to ustawienie.
Ustaw <Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.> na <Wyłącz>. <Ust. wykry. podaj. poda. wielu rodz. ark. jako domyśl.>
WSKAZÓWKI
Określanie górnej i dolnej krawędzi dokumentu
Możesz ustawić zorientowanie dokumentu przed skanowaniem, aby strona górna i dolna były prawidłowo ustawione podczas wyświetlania na monitorze wysłanego/zapisanego pliku.
Naciśnij <Orientacja zawartości oryginału> na ekranie Podstawowe funkcje skanowania  <Góra przy krawędzi dalszej> <OK>.
Określanie wielu odbiorców wraz z numerami faksów
Wybranie w przypadku opcji <Włącz Faks w Skanowaniu i Funkcje Wysyłania> ustawienia <Włącz> umożliwia określenie odbiorców faksu z poziomu ekranu Podstawowych funkcji skanowania (<Wyświetl Funkcje Faksu>). To ustawienie jest szczególnie przydatne do określania wielu odbiorców wraz z numerami faksów, na przykład podczas zapisywania kopii wysłanego faksu na serwerze plików.
Kontrola zeskanowanych obrazów przed wysłaniem/zapisaniem
Przed wysłaniem/zapisaniem możesz sprawdzić zeskanowane obrazy na ekranie podglądu. Kontrola zeskanowanych oryginałów przed wysłaniem/zapisaniem (Podgląd)
Rejestrowanie często wykorzystywanych ustawień
Można połączyć ze sobą często wybieranych odbiorców i często wprowadzane ustawienia skanowania i zapisać je pod jednym przyciskiem. Naciskając na ten przycisk podczas skanowania oryginałów, można szybko wprowadzić wymagane ustawienia. Rejestrowanie kombinacji często używanych funkcji
7WF7-08K