תצוגת הודעות

הודעות מוצגות במסך במצבים כגון נייר שאזל או תפוגת חיי השירות של מחסנית הטונר. למידע נוסף, עיין בנושא "פתרון בעיות (FAQ)" באתר האינטרנט של המדריך המקוון.
במקרה של שגיאה
במקרים מסוימים של שגיאה, יוצגו הוראות לגבי אופן התגובה לשגיאה. פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי לפתור את הבעיה. המסך המוצג במקרה של נייר שנתקע מוצג להלן כדוגמה.
6X94-022