צד אחורי

מכסה אחורי

פתח את המכסה האחורי בעת שחרור נייר שנתקע. למידע נוסף, עיין בנושא "פתרון בעיות (FAQ)" באתר האינטרנט של המדריך המקוון.

תווית דירוג

התווית מראה את המספר הסידורי, הנחוץ לבירורים לגבי המכשיר.

שקע חשמל

חבר את כבל החשמל.

יציאת USB (לחיבור התקן USB)

השתמש ביציאה זו לחיבור התקנים כגון מקלדת USB של צד שלישי.

יציאת USB (לחיבור מחשבים)

חבר כבל USB בעת חיבור המכשיר למחשב.

יציאת LAN

חבר כבל LAN בעת חיבור המכשיר לנתב LAN קווי וכדומה. חיבור ל-LAN קווי
6X94-01E