ניקוי החלק החיצוני

יש לנגב בקביעות את חלקו החיצוני של המכשיר, בייחוד באזור חריצי האוורור, כדי לשמור על מצבו התקין של המכשיר.
1
כבה את המכשיר ונתק את כבל החשמל משקע החשמל.
בעת כיבוי המכשיר, יימחקו הנתונים הממתינים להדפסה.
2
נקה את חלקו החיצוני של המכשיר ואת חריצי האוורור.
יש להשתמש במטלית רכה לחה וסחוטה היטב, עם מים או חומר ניקוי עדין מדולל במים.
לאיתור חריצי האוורור, ראה צד קדמי.
3
יש להמתין עד להתייבשות מלאה של חלקו החיצוני של המכשיר.
4
חבר מחדש את כבל החשמל והפעל את המכשיר.
6X94-063