ניקוי סדיר

יש לנקות את המכשיר בקביעות כדי למנוע פגיעה באיכות ההדפסה ועל מנת להבטיח שימוש בטוח וקל.
היכן לנקות
 חלקו החיצוני של המכשיר וחריצי האוורור
 מכלול הקיבוע הפנימי ורצועת ההעברה
6X94-062