בדיקת כמות הנותרת של חומרים מתכלים

באמצעות ההליך הבא, בדוק את הכמות הנותרת במחסניות הטונר. חשוב במיוחד לבדוק אם צריך להכין מחסנית טונר חדשה לפני שתתחיל בעבודת הדפסה גדולה.
<Status Monitor>‏  <Device Information>‏  <Cartridge Information>‏   בדיקת הכמות הנותרת במחסניות הטונר
ניתן להשתמש בתצוגת הכמות הנותרת במחסנית הטונר להכוונה בלבד, והיא עשויה להיות שונה מהכמות בפועל.
6X94-067