החלפת מחסנית הטונר

הודעת אזהרה מופיעה בצג כאשר הכמות שנותרה במחסנית הטונר נמוכה או כאשר ההדפסה אינה אפשרית יותר עקב התרוקנות הטונר. שים לב: איכות ההדפסה עלולה להיפגע אם תמשיך בהדפסה מבלי לפתור בעיה זו. ניתן לבדוק את הכמות הנותרת במחסניות הטונר בתצוגה (בדיקת כמות הנותרת של חומרים מתכלים).

כשמופיעה הודעה

ההודעה שתוצג תלויה בכמות הנותרת במחסניות הטונר. בהתאם להודעה המוצגת, יהיה עליך לוודא שיש לך מחסנית טונר מוכנה להחלפה או שעליך להחליף את מחסנית הטונר.
הליך להחלפת מחסנית הטונר
חלקי חילוף
<Prepare cartridge.‎>
<Low Cartridge Level>
<End of Cartridge Lifetime>

כשאיכות התדפיסים גרועה

אם מאפיין כלשהו מהבאים מתחיל להופיע בתדפיסים שלך, פירוש הדבר שאחת ממחסניות הטונר התכלתה. החלף את מחסנית הטונר הריקה כמעט, גם אם לא הופיעה הודעה. הליך להחלפת מחסנית הטונר
פסים מופיעים/הדפסה לא אחידה
דהייה חלקית
צפיפות לא אחידה
מופיעים כתמים לבנים
מופיעות מריחות והתזות טונר
שטחים ריקים במסמכי מקור נעשים אפרפרים בתדפיסים

הליך להחלפת מחסנית הטונר

קרא את אמצעי הזהירות בפרק "‏תחילת העבודה" שסופקו עם המוצר הזה לפני החלפת מחסניות הטונר. מדריכים והתוכן שלהם
1
פתח את המכסה הקדמי.
2
משוך החוצה את מגש המחסניות.
3
משוך את מחסנית הטונר הרצויה כלפי מעלה והחוצה מהמכשיר.
4
הוצא מהאריזה את מחסנית הטונר החלופית.
1
משוך את לשונית האריזה על משטח ישר.
2
משוך החוצה את מחסנית הטונר.
5
נער את מחסנית הטונר 5 או 6 פעמים כמוצג להלן, לפיזור אחיד של הטונר בתוך המחסנית.
אל תיגע בפני התוף שבתחתית מחסנית הטונר.
6
התקן את מחסנית הטונר.
לכל צבע של מחסנית טונר חריץ משלו במגש מחסניות הטונר, ומגש זה מסומן בתווית צבע תואמת (). הכנס את מחסנית הטונר לחריץ התואם לצבע שלה.
צדה התחתון של מחסנית הטונר חשוף, ולכן, הקפד שלא לפגוע עם מחסנית הטונר במסגרת החריץ בעת הכנסתה לחריץ.
7
דחף את מגש מחסניות הטונר בחזרה פנימה, וסגור את המכסה הקדמי.
מיד לאחר סגירת המכסה הקדמי, הכוונון המהיר (כוונון מהיר) יתחיל.
6X94-066