הגבלת הדפסה ממחשב

ניתן להפחית במידה דרסטית את הסיכונים לדליפת מידע על ידי הגבלת המסמכים להדפסה ממחשב למסמכים בהדפסה מאובטחת (הדפסת מסמך המאובטח באמצעות PIN (הדפסה מאובטחת)).
<Menu>‏  <Function Settings>‏  <Secure Print>‏  <Restrict Printer Jobs>‏  <On>‏ <Apply>‏  <OK>‏  הפעל מחדש את המכשיר
6X94-04H