בדיקת הסטטוס והיומנים

ייתכן ששם קובץ של מסמך לא יוצג במלואו. ייתכן ששם היישום המודפס יתווסף לשם הקובץ.

בדיקת הסטטוס הנוכחי של מסמכי הדפסה

רשימת המסמכים המודפסים כעת או אלה שממתינים להדפסה מוצגת.
היכנס לממשק המשתמש המרוחק (הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק) [Status Monitor/Cancel]‏  [Job Status] ב-[Print]
ניתן למחוק עבודת מסמך על ידי לחיצה על [Cancel].
ללא קשר להגדרת ניהול מזהי המחלקות, כל מסמכי ההדפסה שמודפסים כעת וממתינים להדפסה יירשמו.
אם הזנת את שם המשתמש שלך כשנכנסת במצב משתמש כללי, שם המשתמש שלך יוצג רק במסמכים שהדפסת.
לחץ על [Job Number] במסמכים המושהים ובמסמכים מאובטחים כדי להציג מידע מפורט. ניתן לבדוק את שם המשתמש ואת ספירת הדפים במסמך המודפס.

בדיקת הסטטוס הנוכחי של מסמכים שהתקבלו

ניתן לעיין ביומנים של מסמכי I-Fax שהתקבלו.
היכנס לממשק המשתמש המרוחק (הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק) [Status Monitor/Cancel]‏  [Job Status] ב-[RX]

בדיקת ההיסטוריה של מסמכים

יומני העבודות של הדפסה או קבלה (RX) מוצגים.
היכנס לממשק המשתמש המרוחק (הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק) [Status Monitor/Cancel]‏  [Job Log]

בדיקת פרטי שגיאה

כאשר מתרחשת שגיאה, דף זה יוצג בלחיצה על ההודעה שמוצגת תחת [Error Information] בדף הפורטל (הדף הראשי). מסך ממשק המשתמש המרוחק
היכנס לממשק המשתמש המרוחק (הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק) [Status Monitor/Cancel]‏  [Error Information]

בדיקת מוצרים מתכלים

גודל הנייר וסוג הנייר של מקור הנייר, מספר הדגם של מחסנית הטונר וכו' מוצגים. ניתן גם ללחוץ על [Check Consumables Details] בדף הפורטל (הדף ראשי) כדי להציג דף זה (מסך ממשק המשתמש המרוחק).
היכנס לממשק המשתמש המרוחק (הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק) [Status Monitor/Cancel]‏  [Consumables]

בדיקת מפרט המכשיר

מהירות ההדפסה המרבית ותכונות המכשיר מוצגות.
היכנס לממשק המשתמש המרוחק (הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק) [Status Monitor/Cancel]‏  [Device Features]

בדיקת פרטי מנהל המערכת

מידע על המכשיר ועל מנהל המערכת מוצג. שם המכשיר ופרטים אחרים של מנהל המערכת מוצגים כאן בהתאם להגדרות ב-[System Manager Information] בדף [User Management] או ב-[Device Information Settings] בדף [Device Management].
היכנס לממשק המשתמש המרוחק (הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק) [Status Monitor/Cancel]‏  [Device Information]

בדיקת מונה ההדפסה הכוללת

מוצג המספר הכולל של דפים שהודפסו.
היכנס לממשק המשתמש המרוחק (הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק) [Status Monitor/Cancel]‏  [Check Counter]

בדיקת ההיסטוריה של מחסניות הטונר

ניתן לבדוק את יומני השימוש של מחסניות הטונר ויומנים אחרים. ניתן לשנות את התצוגה לכל צבע של מחסנית הטונר.
היכנס לממשק המשתמש המרוחק (הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)) [Status Monitor/Cancel]‏ [Cartridge Log]

בדיקת מצב השימוש של המכשיר

הנפח הכולל החודשי של התדפיסים וצריכת החשמל הכוללת החודשית מוצגים. באפשרותך להציג את המסך "מידע סביבתי" ולשנות את ההגדרות כדי לחסוך בנייר ובצריכת החשמל.
היכנס לממשק המשתמש המרוחק (הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)) [Status Monitor/Cancel]‏ [Eco Information]
6X94-04U