הגדרת אפשרויות תפריט Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)

ניתן לשנות הגדרות מכשיר שונות באמצעות ממשק המשתמש המרוחק. את רוב ההגדרות ניתן לקבוע גם במכשיר, אך חלק מההגדרות ניתן לקבוע רק באמצעות ממשק המשתמש המרוחק. סעיף זה מתאר את הזרימה הבסיסית של שינוי ההגדרות של המכשיר באמצעות ממשק המשתמש המרוחק.
ניתן לשנות חלק מההגדרות רק לאחר כניסה למצב מנהל מערכת.
ייתכן שחלק מההגדרות יצריכו פעולות השונות מההליך המתואר כאן.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעלת Remote UI (ממשק המשתמש המרוחק)
2
לחץ על [Settings/Registration] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
לחץ על ההגדרה שברצונך לקבוע בתפריט בצד שמאל של המסך.
4
לחץ על הקישור כדי להציג את הדף הרצוי, לפי הצורך.
5
לחץ על [Edit].
6
ציין את ההגדרות הנחוצות.
7
לחץ על [OK].
8
הפעל מחדש את המכשיר, לפי הצורך. הפעלת המכשיר מחדש
למידע אם יש צורך להפעיל מחדש את המכשיר, עיין בהודעה שבמסך העריכה.
6X94-04W