<Printer>

כל ההגדרות הקשורות למדפסת מופיעות עם תיאורים. הגדרות ברירת מחדל מסומנות בצלבון ().
כוכביות (*)
הגדרות המסומנות ב-"‎‏‏*1" עשויות שלא להופיע, בהתאם לדגם שבו אתה משתמש, באפשרויות או בפריטי הגדרות אחרים.
לא ניתן לייבא או לייצא הגדרות המסומנות ב-"‎‏‏*2".
עדיפות ההגדרות
אם נקבעה הגדרת הדפסה הן ממנהל המדפסת והן מלוח ההפעלה של המכשיר, ההגדרה שנקבעה ממנהל המדפסת תעקוף את זו שנקבעה מלוח ההפעלה. ההגדרה שנקבעה מלוח ההפעלה תיכנס לתוקף במקרים מסוימים, כגון ביצוע של הדפסת PS/PCL והדפסה מ-UNIX או ממערכת הפעלה אחרת שאינה תומכת במנהלי מדפסות.

<Printer Settings>

קבע הגדרות להדפסה ולפעולות מדפסת.
<Action When Free Paper Size Mismatch>
כאשר גודל הנייר של כל מקורות הנייר מוגדר כ-<Free Size> ב-<Paper Settings>, תוכל לציין את הפעולה שתבוצע כאשר גודל הנייר שנטען שונה משמעותית מההגדרה במנהל המדפסת.
<Multi-Purpose Tray>
<Force Output>
<Display Error>
<Drawer 1>
<Force Output>
<Display Error>
‎<Drawer 2>‎‎‏ ‏*1
<Force Output>
<Display Error>
אם ההגדרות של מנהל המדפסת לא תואמות לגודל ולסוג של הנייר שנטען כאשר נבחרה ההגדרה <On>, תיתכן חסימת נייר או שגיאת הדפסה.
<Copies>
הגדר את מספר העותקים להדפסה.
1 עד 999
<‎2-Sided Printing>
בחר אם לבצע תדפיסים דו-צדדיים.
<Off>
<On>
<Default Paper>
הגדר את ברירת המחדל של גודל וסוג הנייר. ההדפסה תבוצע עם נייר בגודל ובסוג המוגדרים כאן כשתרצה להדפיס מ-OS שאינו תומך במנהלי המדפסת או מהתקן נייד או התקן אחר שאינם תומכים בהגדרות גודל וסוג הנייר. נייר זמין
<Paper Size Override>
בחר אם לעבור בין הדפסה על נייר בגודל A4 ונייר בגודל Letter אם אחד מהגדלים האלה טעון אך השני לא. כשתבחר ב-<On>, אם תציין גודל נייר של A4 להדפסה מהמחשב, אך לא נטען נייר בגודל A4 במכשיר, המסמך יודפס על נייר בגודל Letter.
<Off>
<On>
תוכל לקבוע הגדרות הדפסה, כגון מספר העותקים או הדפסה חד-צדדית/דו צדדית, מתוך יישום או ממנהל המדפסת. עם זאת, את ההגדרה <Paper Size Override> ניתן לקבוע מהמכשיר עצמו בלבד.
<Print Quality>
ניתן לשנות הגדרות הקשורות לאיכות ההדפסה.
‎<Density>‎ ‎‏‏*1
כוונן את צפיפות הטונר.
צהוב/מגנטה/ציאן/שחור
17 רמות
<Fine Adjust>
<Yellow>/<Magenta>/<Cyan>/<Black>
<High>/<Medium>/<Low>
17 רמות
כשהאפשרות <Toner Save> מוגדרת כ-<On>, לא ניתן להגדיר פריט זה.
<Toner Save>
ניתן לחסוך בצריכת הטונר. בחר ב-<On> כאשר ברצועך לבדוק את הפריסה או מאפיינים חזותיים אחרים לפני שתמשיך להדפסה הסופית של עבודה גדולה.
<Off>
<On>
<Gradation>
קבע את שיטת העיבוד שתשמש להפקת מעבר הדרגתי. ההגדרה <High 2> תפיק מעבר הדרגתי עדין יותר מאשר <High 1>
<High 1>
<High 2>
הגדרה זו זמינה רק כשהאפשרות <Resolution> מוגדרת כ-<600 dpi>.
<Density Fine Adjustment>
כאשר טקסט קטן וקווים עדינים דהויים, הגדל את הצפיפות כדי להפיק הדפסה דהויה פחות.
חמש רמות
שינוי הצפיפות ישפיע על אובייקטים שאינם טקסט או קווים ועל איזון הצבעים.
הגדרה זו זמינה רק כשהאפשרות <Resolution> מוגדרת כ-<1200 dpi>.
<Resolution>
קבע את הרזולוציה שתשמש לעיבוד נתוני הדפסה.
<1200 dpi>
<600 dpi>
<Special Smoothing Mode>
קבע את המצב שבו יודפסו נתונים עם גימור חלק. אם איכות התדפיס אינה מספקת ב-<Mode 1> (ברירת מחדל), נסה מצב אחר.
<Mode 1>
<Mode 2>
<Mode 3>
<Mode 4>
<Mode 5>
<Mode 6>
כאשר האפשרות <Error Diffusion> מוגדרת כ-<On> ב-<Halftones>, כל מצבי ההדפסה שאינם <Mode 5> יפיקו את אותה התוצאה.
כאשר האפשרות <Resolution> מוגדרת כ-<1200 dpi>, כל ההגדרות מלבד <Mode 6> יפיקו את אותה התוצאה.
<Toner Volume Correction>
כאשר כמות הטונר הדרושה לטקסט או קווים חורגת מערך הגבול של המכשיר, תקן אותה כך שכמות הטונר לא תחרוג מערך הגבול.
<Standard>
<Gradation Priority>
<Text Priority>
<Line Control>
קבע את שיטת העיבוד שתשמש להפקת קווים.
<Resolution Priority>
<Gradation Priority>
<Width Adjustment>
קבע הגדרת תצורה להדפסה מודגשת של טקסט או קווים עדינים.
<Off>
<On>
<Text>
<Line>
<Text and Line>
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, תיתכן האטה של מהירות ההדפסה או השפעה על איכות התמונה.
גם אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, ייתכן שלא תתאפשר הדפסה מודגשת, בהתאם ליישום ההדפסה.
<Advanced Smoothing>
קבע את תצורת ההגדרות להחלקה, כדי להדפיס קווי מתאר של גרפיקה (לדוגמה, איורים שנוצרו באמצעות יישומים) או טקסט עם גימור חלק.
<Advanced Smoothing>
בחר אם לבצע עיבוד החלקה. האפשרות <Level 2> תדפיס מיתאר עם גימור חלק יותר מאשר <Level 1>. תחילה, נסה ב-<Level 1>. 
<Off>
<Level 1>
<Level 2>
‎<Apply to Graphics>‎ ‏*1
קבע אם להחיל עיבוד החלקה על הגרפיקה כאשר האפשרות <Advanced Smoothing> מוגדרת כ-<Level 1> או כ-<Level 2>.
<Off>
<On>
‎<Apply to Text>‎ ‏*1
קבע אם להחיל את תהליך ההחלקה על הטקסט כאשר האפשרות <Advanced Smoothing> מוגדרת כ-<Level 1> או כ-<Level 2>.
<Off>
<On>
ההגדרות של <Apply to Graphics> ו-<Apply to Text> אפקטיביות רק כאשר האפשרות [Advanced Smoothing] מוגדרת כ-[Printer Default] במנהל המדפסת.
<Gradation Smoothing>
קבע את תצורת ההגדרות להחלקה, כדי להדפיס את המעבר ההדרגתי (צפיפות הצבע) של גרפיקה (לדוגמה, איורים שנוצרו באמצעות יישומים) או תמונות של מפת סיביות עם גימור חלק.
<Gradation Smoothing>
בחר אם לבצע עיבוד החלקה. האפשרות <Level 2> תדפיס מיתאר עם גימור חלק יותר מאשר <Level 1>. תחילה, נסה ב-<Level 1>.
<Off>
<Level 1>
<Level 2>
‎<Apply to Graphics>‎ ‏*1
קבע אם להחיל עיבוד החלקה על הגרפיקה כאשר האפשרות <Gradation Smoothing> מוגדרת כ-<Level 1> או כ-<Level 2>.
<Off>
<On>
‎<Apply to Images>‎ ‏*1
קבע אם להחיל את תהליך ההחלקה על תמונות כאשר האפשרות <Gradation Smoothing> מוגדרת כ-<Level 1> או כ-<Level 2>.
<Off>
<On>
האפשרות [Gradation Smoothing] במנהל המדפסת חלה על נתוני גרפיקה בלבד. ההגדרה שתיקבע כאן תחול על עיבוד ההדפסה של נתוני תמונה.
<Enhance Text for B&W Printing>
בעת הדפסת מסמך צבעוני בשחור ולבן, שימוש בפריט זה מכוונן את צפיפות הטקסט כדי שיהיה קריא יותר. אפשרות זאת שימושית ויעילה עבור הדפסת מסמך צבעוני בשחור ולבן המכיל טקסט בגוון בהיר.
<Off>
<On>
פריט זה אינו חל על טקסט שצויר כגרפיקה או כתמונות.
פריט זה אינו משפיע על PDF או על נתוני הדפסה PS.
אם תבחר להגדיר פריט זה למצב <Off> בעת הדפסת מסמכים המכילים טקסט בצבע בהיר, הטקסט ייראה דק יותר מאשר במצב <On> ולכן ייתכן שהוא ייראה פחות קריא.
גם כאשר פריט זה מוגדר למצב <Off>, ייתכן שתוצאת ההדפסה תהיה שהטקסט ייראה מודגש. במקרה זה, הגדר גם את <Advanced Smoothing> למצב <Off> <Advanced Smoothing>
<Layout>
קבע את הגדרות פריסת הדף, כגון מיקום כריכה וערכי שוליים.
<Binding Location>
אם אתה כורך את התדפיסים באמצעות כלי כריכה כגון מהדק, השתמש בפריט זה כדי לציין אם לכרוך בקצה הארוך או בקצה הקצר. קבע הגדרה של פריט זה בשילוב עם <Gutter>, לציון שולי הכריכה שיוחלו על מיקום הכריכה.
<Long Edge>
<Short Edge>
<Gutter>
הזז את מיקום ההדפסה כדי לכוונן את שולי הכריכה שיוחלו על קצה הכריכה שצוין על-ידי ההגדרה <Binding Location>. לערך "00.0" לא תהיה שום השפעה על שולי הכריכה.
‎-50.0 עד 00.0 עד ‎+50.0 (mm)
<Offset Short Edge/Offset Long Edge>
ללא תלות במקור הנייר, תוכל להזיז את מיקום ההדפסה ביחידות של "‏0.5 מ"מ" עבור כל משימות ההדפסה.
‎-50.0 עד 00.0 עד ‎+50.0 (mm)
<Auto Skip Error>
ההדפסה תיעצר אם תתרחש שגיאה מסוימת בתהליך. עם זאת, אם תגדיר פריט זה כ-<On>, המכשיר ידלג על השגיאה המסוימת וההדפסה תוכל להימשך. בדרך כלל, יש להגדיר פריט זה כ-<Off>.
<Off>
<On>
<Timeout>
הגדר את פרק הזמן שאחריו משימת ההדפסה הנוכחית תבוטל באופן אוטומטי במקרה של הפרעה לקליטת נתוני ההדפסה.
‎5 עד 15 עד ‎300 (sec.‎)
<Personality>
קבע מצב לתפעול המכשיר כאשר תבנית נתוני המסמך אינה ידועה.
<Auto>
<PS>
<PCL>
<PDF>
<XPS>
<Imaging>
<Color Mode>
בחר אם להדפיס נתונים בצבע או בשחור-לבן.
<Auto (Color/B&W)>
<Black & White>
<Compressed Image Output>
קבע פעולה לביצוע כאשר איכות התמונה נפגמת בגלל שאין מספיק זיכרון במהלך ההדפסה.
<Output>
<Display Error>
<Escape Tray Mode>
קבע אם להזין נייר מהמגש הרב-תכליתי אם לא נטען נייר מתאים במגירת הנייר כאשר אפשרות בחירת הנייר האוטומטית מופעלת.
<Off>
<On>
<Speed/Prt. Side Priority for 2-Sd>
קבע אם לעבד את הדף האחרון בהדפסה חד-צדדית בעת עיבוד של מסמך המכיל מספר אי-זוגי של דפים בהדפסה דו-צדדית.
<Speed Priority>
<Print Side Priority>
כאשר מסמך המכיל מספר דפים זוגי מסתיים בהדפסה חד-צדדית
בחירה ב-<Speed Priority> תעבד את הדף האחרון שריק או בלתי ניתן להדפסה באמצעות הדפסה חד-צדדית, גם אם המסמך כולל מספר דפים זוגי.
בעת השימוש בנייר שהודפס מראש עם לוגו
בחירה ב-<Speed Priority> כאשר הדף האחרון מעובד בהדפסה חד-צדדית עשויה לגרום להבדל בכיוון הדף או בצד ההדפסה לעומת שאר הדפים. במקרה כזה, בחר <Print Side Priority>.
<Prioritize MP Tray>
קבע אם להזין נייר מהמגש הרב-תכליתי כשאפשרות בחירת הנייר האוטומטית מופעלת. בחירה ב-<On> תזין נייר מהמגש הרב-תכליתי, במקרה שבו נייר באותו הגודל ומאותו הסוג נטען במגש הרב-תכליתי ובמגירת הנייר.
<Off>
<On>
הגדרה זו זמינה רק כשהאפשרות <Escape Tray Mode> מוגדרת כ-<Off>.
<Check Paper Size in Tray>
קבע אם לבטל את ההדפסה כאשר גודל הנייר שנטען שונה מזה שבמנהל המדפסת.
<Off>
<On>
<Recovery Printing>
במקרה של הפסקת ההדפסה עקב שגיאה, כגון חסימת נייר, ההדפסה בדרך כלל מתחילה מחדש מהדף שבו אירעה השגיאה, לאחר פתרון השגיאה. אם האפשרות <Off> נבחרה, המכשיר ידלג על הדף שבו אירעה השגיאה, וההדפסה תתחיל מחדש מהדף הבא.
<Off>
<On>
כשהאפשרות <Off> נבחרת
ייתכן שהדף לא יודפס, בהתאם לתזמון התרחשות השגיאה.
במקרה של שגיאה במהלך הדפסה דו-צדדית, שני הדפים התואמים לא יודפסו.
<UFR II>
ניתן לשנות את ההגדרות שייכנסו לתוקף בעת הדפסה ממנהל המדפסת UFR II.
<Halftones>
ניתן לבחור את שיטת ההדפסה המשמשת להפקת חצאי גוונים (טווח הביניים בין האזורים הכהים והבהירים יותר של תמונה), לקבלת איכות תמונה מיטבית.
<Error Diffusion>
מצב זה מתאים להדפסת נתונים עם טקסט ושורות דקות והקווים המעוקלים של נתוני CAD וכדומה.
<Off>
<On>
הגדרה זו זמינה רק כשהאפשרות <Resolution> מוגדרת כ-<600 dpi>.
יציבות המרקם והטונר המותקן עלולים להיות קטנים יותר כאשר <Error Diffusion> בשימוש.
‎<Resolution/Gradation>‎ ‏*1
בחר שיטה להפקת חצאי גוונים, אם האפשרות <Error Diffusion> מוגדרת כ-<Off>. ניתן לקבוע אפשרות זו עבור כל סוג תמונה בכל מסמך נתון.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
<Matching Method>
קבע את שיטת העיבוד שתשמש לתיקון הצבע.
<General>
<Perceptual>
<Colorimetric>
<Vivid Photo>
<Gray Compensation>
קביעת הגדרה להדפסה של נתוני שחור או אפור עם מידע צבע של "R = G = B" באמצעות הטונר K (שחור) בלבד. בחירה ב-<Off> תדפיס את הנתונים באמצעות טונר ארבעת הצבעים: CMYK. ניתן לקבוע אפשרות זו עבור כל סוג תמונה בכל מסמך נתון.
<Text>
<Off>
<On>
<Graphics>
<Off>
<On>
<Image>
<Off>
<On>
<Paper Save>
קבע אם למנוע פלט של דף ריק בנתוני הדפסה.
<Off>
<On>
<PCL>
קבע הגדרות הדפסה של PCL, כגון פריסת דף ואיכות הדפסה.
<Paper Save>
קבע אם למנוע פלט של דף ריק בנתוני הדפסה.
<Off>
<On>
<Orientation>
בחר <Portrait> או <Landscape> בתור כיוון הדף.
<Portrait>
<Landscape>
<Font Number>
קבע באיזה גופן להשתמש על-ידי בחירה במספר זיהוי תואם של הגופן. ניתן להדפיס את רשימת גופני ה-PCL עם דגימות גופן מלוח ההפעלה. רשימת גופנים ב-PCL
0 עד 104
‎<Point Size>‎ ‎‏‏*1
הגדר את גודל הגופן בנקודות. ניתן לכוונן במרווחים של 0.25. ניתן לקבוע הגדרה זו רק אם נבחר גופן מדורג עם ריווח פרופורציונלי ב-<Font Number>.
‎4.00 עד 12.00 עד ‎999.75 (point)
‎<Pitch>‎ ‎‏‏*1
הגדר את גובה הגופן, או cpi (נקודות לאינץ'). ניתן לכוונן במרווחים של 0.01. ניתן לקבוע הגדרה זו רק אם נבחר גופן מפת סיביות או גופן מדורג עם גובה קבוע ב-<Font Number>.
‎0.44 עד 10.00 עד ‎99.99 (cpi)
‎<Form Lines>‎ ‎‏
הגדר את מספר השורות שיודפסו בדף אחד בין 5 ל-128. הגדרה זו תשתנה באופן אוטומטי בהתאם להגדרות שצוינו תחת <Default Paper Size> ו-<Orientation>.
5 עד 64  עד 128 (lines)
<Character Code>
בחר את קוד התו שהכי מתאים למחשב שממנו אתה שולח את נתוני ההדפסה. המכשיר יתעלם מההגדרה שצוינה כאשר קוד התו נשלט על-ידי הגופן שצוין תחת <Font Number>.
<ARABIC8>
<DESKTOP>
<GREEK8>
<HEBREW7>
<HEBREW8>
<ISO4>
<ISO6>
<ISO11>
<ISO15>
<ISO17>
<ISO21>
<ISO60>
<ISO69>
<ISOCYR>
<ISOGRK>
<ISOHEB>
<ISOL1>
<ISOL2>
<ISOL5>
<ISOL6>
<ISOL9>
<LEGAL>
<MATH8>
<MCTEXT>
<MSPUBL>
<PC775>
<PC8>
<PC850>
<PC851>
<PC852>
<PC858>
<PC862>
<PC864>
<PC866>
<PC8DN>
<PC8GRK>
<PC8TK>
<PC1004>
<PIFONT>
<PSMATH>
<PSTEXT>
<ROMAN8>
<ROMAN9>
<VNINTL>
<VNMATH>
<VNUS>
<WIN30>
<WINARB>
<WINBALT>
<WINCYR>
<WINGRK>
<WINL1>
<WINL2>
<WINL5>
<Custom Paper>
בחר אם להגדיר גודל נייר מותאם אישית. בחר ב-<On> כדי להגדיר את מידות הנייר ב-<X dimension> וב-<Y dimension>.
<Off>
<On>
‎<Unit of Measure>‎ ‎‏‏*1
בחר את יחידת המידה להגדרה של גודל נייר מותאם אישית.
<Millimeter>
<Inch>
‎<X dimension>‎ ‎‏‏*1
קבע את הממד האופקי (קצה קצר) של נייר מותאם אישית.
77 עד 216 (mm)
‎<Y dimension>‎ ‎‏‏*1
ציין את הממד האנכי (קצה ארוך) של נייר מותאם אישית.
127 עד 355 (mm)
<Append CR to LF>
בחר אם לצרף החזרת גררה (CR) כאשר המכשיר מקבל קוד הזנת שורה (LF). בחירה באפשרות <Yes> תזיז את מיקום ההדפסה אל תחילת השורה הבאה כאשר המכשיר יקבל קוד LF. בחירה באפשרות <No> תזיז את מיקום ההדפסה אל השורה הבאה, בדיוק מתחת לקוד ה-LF שהתקבל.
<Yes>
<No>
<Enlarge A4 Print Width>
בחר אם להגדיל את הרוחב של שטח ההדפסה בנייר בגודל A4 בהדפסה לאורך, לרוחב של נייר בגודל Letter.
<Off>
<On>
<Halftones>
ניתן לבחור את שיטת ההדפסה המשמשת להפקת חצאי גוונים (טווח הביניים בין האזורים הכהים והבהירים יותר של תמונה), לקבלת איכות תמונה מיטבית.
<Error Diffusion>
מצב זה מתאים להדפסת נתונים עם טקסט ושורות דקות והקווים המעוקלים של נתוני CAD וכדומה.
<Off>
<On>
הגדרה זו זמינה רק כשהאפשרות <Resolution> מוגדרת כ-<600 dpi>.
יציבות המרקם והטונר המותקן עלולים להיות קטנים יותר כאשר <Error Diffusion> בשימוש.
‎<Resolution/Gradation>‎ ‏*1
בחר שיטה להפקת חצאי גוונים, אם האפשרות <Error Diffusion> מוגדרת כ-<Off>. ניתן לקבוע אפשרות זו עבור כל סוג תמונה בכל מסמך נתון.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
<Matching Method>
קבע את שיטת העיבוד שתשמש לתיקון הצבע.
<General>
<Perceptual>
<Colorimetric>
<Vivid Photo>
<Gray Compensation>
קביעת הגדרה להדפסה של נתוני שחור או אפור עם מידע צבע של "R = G = B" באמצעות הטונר K (שחור) בלבד. בחירה ב-<Off> תדפיס את הנתונים באמצעות טונר ארבעת הצבעים: CMYK. ניתן לקבוע אפשרות זו עבור כל סוג תמונה בכל מסמך נתון.
<Text>
<Off>
<On>
<Graphics>
<Off>
<On>
<Image>
<Off>
<On>
‎<BarDIMM>‎ ‎‏‏*1
הגדרה זו מאפשרת להדפיס ברקודים הנתמכים על-ידי ערכה להדפסת ברקודים. בחירה באפשרות <Enable> תגרום למכשיר להפיק ברקודים בעת קבלת פקודות ברקוד מהמחשב המארח. בחירה באפשרות <Disable> תמנע הפקה של ברקודים, גם במקרה של שליחת פקודות ברקוד מהמחשב המארח.
<Disable>
<Enable>
כדי להפעיל את תפריט ה-BarDIMM, יש להפעיל את ערכה להדפסת ברקודים. כשאינך מדפיס ברקודים, הקפד להשבית את תפריט ה-BarDIMM. אחרת, מהירות העיבוד של משימות הדפסה רגילות עלולה לרדת.
הגדרת ברירת המחדל היא <Disable>. אם תפעיל את ערכה להדפסת ברקודים, ההגדרה תשתנה ל-<Enable>.
‎<FreeScape>‎ ‎‏‏*1
ציין AEC‏ (Alternate Escape Code) שישמש עבור פקודות ברקוד כאשר המחשב המארח לא תומך ב-Escape Code הסטנדרטי.
<Off>
<~>
<">
<#>
<$>
</>
<\>
<?‎>
<{>
<}>
<|>
הגדרה זו זמינה רק כאשר <BarDIMM> מופעל.
<PS>
קבע הגדרות הדפסה של PS, כגון פריסת דף ואיכות הדפסה.
<Job Timeout>
הגדרה זו תאפשר לך לקבוע את משך הזמן הקצוב לעבודה. אם העבודה לא תסתיים במגבלת הזמן שהוגדרה, המשימה תבוטל באופן אוטומטי.
0 עד 3600 (sec.‎)
<Print PS Errors>
הגדרה זו קובעת אם יודפס דף שגיאה במקרה של שגיאה.
<Off>
<On>
<Pure Black Text>
לקביעת הגדרה כך שטקסט שחור שמידע הצבע שלו הוא "R = G = B = 0%," "C = M = Y = 100%," או "C = M = Y = 0%/K = 100%" יודפס באמצעות הטונר K (שחור) בלבד. אם האפשרות <Off> נבחרה, הטקסט יודפס לפי ההגדרה <Output Profile>.
<Off>
<On>
‎<Black Overprint>‎‏*1
קובע באיזו שיטת הדפסה להשתמש כאשר טקסט שחור חופף לרקע או איור צבעוני. אפשרות זו לא תוצג כשהאפשרות <Pure Black Text> מוגדרת כ-<Off>.
‎<Off>
<On>‎
‎<RGB Source Profile>‎ ‎‏‏*2
בחר את הפרופיל עבור נתוני RGB, בהתאם לצג שבשימוש.
<sRGB>
‎<Gamma 1.5>
<Gamma 1.8>
<Gamma 2.4>
<None>‎
‎<CMYK Simulation Profile>‎ ‎‏‏*2
בחר יעד הדמיה להדפסת נתוני ה-CMYK. בהתאם להדמיה זו, המכשיר ימיר את נתוני ה-CMYK למודל צבע CMYK שתלוי בהתקן.
‎<JapanColor(Canon)‎>‎
‎<U.S. Web Coated v1.00(Canon)‎>‎
‎<Euro Standard v1.00(Canon)‎>‎
<None>‎
אם האפשרות <None> נבחרה, ייתכן מעבר הדרגתי בלתי-אחיד של צבעים כהים, בהתאם לנתונים.
‎<Use Grayscale Profile>‎ ‎‏‏*2
קבע אם להמיר נתונים של אפור לנתוני CMYK באמצעות פרופיל גווני האפור של המכשיר.
<Off>
<On>
גם במקרה של בחירה ב-<On>, הנתונים יודפסו באמצעות הטונר K (שחור) בלבד, בהתאם להגדרה של <Output Profile> או <Pure Black Text>.
‎<Output Profile>‎ ‎‏‏*2
בחר את הפרופיל המתאים לנתוני ההדפסה. ניתן לקבוע אפשרות זו עבור כל סוג תמונה בכל מסמך נתון.
<Text>
‎<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>‎
<Graphics>
‎<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>‎
<Image>
‎<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>‎
ההגדרה של פריט זה אינה זמינה אם נבחרו אחת או יותר מההגדרות הבאות.
<RGB Source Profile> מוגדר כ-<None>
<CMYK Simulation Profile> מוגדר כ-<None>
<Use Grayscale Profile> מוגדר כ-<Off>
<Matching Method>
בחר את הרכיב שיקבל עדיפות בעת ביצוע התאמת צבעים ב-<RGB Source Profile>.
<Perceptual>
‎<Saturation>
<Colorimetric>‎
הגדרת פריט זה אינה זמינה כאשר <RGB Source Profile> מוגדר כ-<None>.
<Halftones>
ניתן לבחור את שיטת ההדפסה המשמשת להפקת חצאי גוונים (טווח הביניים בין האזורים הכהים והבהירים יותר של תמונה), לקבלת איכות תמונה מיטבית.
<Error Diffusion>
מצב זה מתאים להדפסת נתונים עם טקסט ושורות דקות והקווים המעוקלים של נתוני CAD וכדומה.
<Off>
<On>
הגדרה זו זמינה רק כשהאפשרות <Resolution> מוגדרת כ-<600 dpi>.
יציבות המרקם והטונר המותקן עלולים להיות קטנים יותר כאשר <Error Diffusion> בשימוש.
‎<Resolution/Gradation>‎ ‏*1
בחר שיטה להפקת חצאי גוונים, אם האפשרות <Error Diffusion> מוגדרת כ-<Off>. ניתן לקבוע אפשרות זו עבור כל סוג תמונה בכל מסמך נתון.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
‎<Brightness>‎ ‎‏‏*1
כוונן את בהירות התמונה כולה במרווחים של 5%. ככל שערך ההגדרה יהיה קטן יותר, כך התמונה או הטקסט יהיו בהירים יותר. ככל שערך ההגדרה יהיה גדול יותר, כך התמונה או הטקסט יהיו כהים יותר.
85 עד 100 עד 115 (%)
<Composite Overprint>
קובע אם להדפיס מעל נתוני CMYK, תוך ציון הנתונים שיודפסו מעל, כפלט מרוכב.
<Off>
<On>
הדפסת על עם צבעים מיוחדים אסורה.
‎<Grayscale Conversion>‎ ‎‏‏*1
קובע את האופן שבו נתוני צבע יודפסו בשחור-לבן.
‎<sRGB>
<NTSC>‎
<Uniform RGB>
<PS Password Settings>
באפשרותך לציין את הסיסמה המגבילה את השימוש בפקודת הבקרה שהוכנה על ידי מדפסת ה-PS.
<SystemParamsPassword>
<StartJobPassword>
<SystemParamsPassword>היא סיסמה המאפשרת שינויים במאפייני המערכת וגם <StartJobPassword> היא סיסמה המאפשרת את ביצוע מפעיל startjob ו-exitserver. למידע נוסף, בדוק את מפרטי שפת PostScript.
אם <StartJobPassword> מוגדרת אך <SystemParamsPassword> אינה מוגדרת, בדיקת סיסמה לא תבוצע במהלך ביצוע מפעיל startjob ו-exitserver.
<Imaging Settings>
ניתן לשנות את הגדרות ההדפסה החלות בהדפסה של קובצי תמונה (JPEG/TIFF).
<Halftones>
ניתן לשנות את שיטת ההדפסה המשמשת להפקת חצאי גוונים (טווח הביניים בין האזורים הכהים והבהירים יותר של התמונה), לקבלת איכות תמונה מיטבית.
<Gradation>
<Error Diffusion>
יציבות המרקם והטונר המותקן עלולים להיות קטנים יותר כאשר <Error Diffusion> בשימוש.
<PDF>
ניתן לשנות הגדרות עבור קובצי PDF.
<Enlarge/Reduce to Fit Paper Size>
קובע האם להגדיל או להקטין את מסמך המקור בהתאם לטווח ההדפסה של הנייר. שים לב שהגדלת/הקטנת הגודל לא תשפיע על יחס הגובה-רוחב של המקור.
<Off>
<On>
<Enlarge Print Area>
ציין אם להרחיב את טווח ההדפסה בהתאם לגודל הנייר.
<Off>
<On>
אם תגדיר כ-<On>, ייתכן שחלקי דף הקרובים לקצה לא יודפסו, או שהתדפיסים יהיו מרוחים חלקית, בהתאם למסמך המקור.
<N on 1>
קבע אם לכווץ דפים מרובים ולהדפיס אותם בדף אחד, כך שהדף הראשון יופיע בפינה השמאלית העליונה. לדוגמה, כדי להדפיס 4 דפים בגיליון יחיד, בחר ‎<4 on 1>‎.
<Off>
‎<2 on 1>‎
‎<4 on 1>‎
‎<6 on 1>‎
‎<8 on 1>‎
‎<9 on 1>‎
‎<16 on 1>‎
<Print Comments>
קבע אם להדפיס הערות. אם תגדיר כ-<Auto>, יודפסו הערות בקובצי PDF.
<Off>
<Auto>
<Pure Black Text>
לקביעת הגדרה כך שטקסט שחור שמידע הצבע שלו הוא "R = G = B = 0%," "C = M = Y = 100%" או "C = M = Y = 0%/K = 100%" יודפס באמצעות הטונר K (שחור) בלבד. אם האפשרות <Off> נבחרה, הטקסט יודפס לפי ההגדרה <Output Profile>.
<Off>
<On>
‎<Black Overprint>‎‏*1
קובע באיזו שיטת הדפסה להשתמש כאשר טקסט שחור חופף לרקע או איור צבעוני. אפשרות זו לא תוצג כשהאפשרות <Pure Black Text> מוגדרת כ-<Off>.
‎<Off>
<On>‎
‎<RGB Source Profile>‎ ‎‏‏*2
בחר את הפרופיל עבור נתוני RGB, בהתאם לצג שבשימוש.
<sRGB>
‎<Gamma 1.5>
<Gamma 1.8>
<Gamma 2.4>
<None>‎
‎<CMYK Simulation Profile>‎ ‎‏‏*2
בחר יעד הדמיה להדפסת נתוני ה-CMYK. בהתאם להדמיה זו, המכשיר ימיר את נתוני ה-CMYK למודל צבע CMYK שתלוי בהתקן.
‎<JapanColor(Canon)‎>‎
‎<U.S. Web Coated v1.00(Canon)‎>‎
‎<Euro Standard v1.00(Canon)‎>‎
<None>‎
אם האפשרות <None> נבחרה, ייתכן מעבר הדרגתי בלתי-אחיד של צבעים כהים, בהתאם לנתונים.
‎<Use Grayscale Profile>‎ ‎‏‏*2
קבע אם להמיר נתונים של אפור לנתוני CMYK באמצעות פרופיל גווני האפור של המכשיר.
<Off>
<On>
גם במקרה של בחירה ב-<On>, הנתונים יודפסו באמצעות הטונר K (שחור) בלבד, בהתאם להגדרה של <Output Profile> או <Pure Black Text>.
‎<Output Profile>‎ ‎‏‏*2
בחר את הפרופיל המתאים לנתוני ההדפסה. ניתן לקבוע אפשרות זו עבור כל סוג תמונה בכל מסמך נתון.
<Text>
‎<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>‎
<Graphics>
‎<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>‎
<Image>
‎<Normal>
<Photo>
<TR Normal>
<TR Photo>‎
ההגדרה של פריט זה אינה זמינה אם נבחרו אחת או יותר מההגדרות הבאות.
<RGB Source Profile> מוגדר כ-<None>
<CMYK Simulation Profile> מוגדר כ-<None>
<Use Grayscale Profile> מוגדר כ-<Off>
<Matching Method>
בחר את הרכיב שיקבל עדיפות בעת ביצוע התאמת צבעים ב-<RGB Source Profile>.
<Perceptual>
‎<Saturation>
<Colorimetric>‎
הגדרת פריט זה אינה זמינה כאשר <RGB Source Profile> מוגדר כ-<None>.
<Halftones>
ניתן לבחור את שיטת ההדפסה המשמשת להפקת חצאי גוונים (טווח הביניים בין האזורים הכהים והבהירים יותר של תמונה), לקבלת איכות תמונה מיטבית.
<Error Diffusion>
מצב זה מתאים להדפסת נתונים עם טקסט ושורות דקות והקווים המעוקלים של נתוני CAD וכדומה.
<Off>
<On>
הגדרה זו זמינה רק כשהאפשרות <Resolution> מוגדרת כ-<600 dpi>.
יציבות המרקם והטונר המותקן עלולים להיות קטנים יותר כאשר <Error Diffusion> בשימוש.
‎<Resolution/Gradation>‎ ‏*1
בחר שיטה להפקת חצאי גוונים, אם האפשרות <Error Diffusion> מוגדרת כ-<Off>. ניתן לקבוע אפשרות זו עבור כל סוג תמונה בכל מסמך נתון.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
‎<Brightness>‎ ‎‏‏*1
כוונן את בהירות התמונה כולה במרווחים של 5%. ככל שערך ההגדרה יהיה קטן יותר, כך התמונה או הטקסט יהיו בהירים יותר. ככל שערך ההגדרה יהיה גדול יותר, כך התמונה או הטקסט יהיו כהים יותר.
85 עד 100 עד 115 (%)
<Composite Overprint>
קובע אם להדפיס מעל נתוני CMYK, תוך ציון הנתונים שיודפסו מעל, כפלט מרוכב.
<Off>
<On>
הדפסת על עם צבעים מיוחדים אסורה.
‎<Grayscale Conversion>‎ ‎‏‏*1
קובע את האופן שבו נתוני צבע יודפסו בשחור-לבן.
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<XPS>
ניתן לשנות הגדרות עבור קובצי XPS.
<Matching Method>
קבע את שיטת העיבוד שתשמש לתיקון הצבע.
<General>
<Perceptual>
<Colorimetric>
<Vivid Photo>
<Halftones>
ניתן לבחור את שיטת ההדפסה המשמשת להפקת חצאי גוונים (טווח הביניים בין האזורים הכהים והבהירים יותר של תמונה), לקבלת איכות תמונה מיטבית.
<Error Diffusion>
מצב זה מתאים להדפסת נתונים עם טקסט ושורות דקות והקווים המעוקלים של נתוני CAD וכדומה.
<Off>
<On>
הגדרה זו זמינה רק כשהאפשרות <Resolution> מוגדרת כ-<600 dpi>.
יציבות המרקם והטונר המותקן עלולים להיות קטנים יותר כאשר <Error Diffusion> בשימוש.
‎<Resolution/Gradation>‎ ‏*1
בחר שיטה להפקת חצאי גוונים, אם האפשרות <Error Diffusion> מוגדרת כ-<Off>. ניתן לקבוע אפשרות זו עבור כל סוג תמונה בכל מסמך נתון.
<Text>
<Resolution>
<Gradation>
<Graphics>
<Resolution>
<Gradation>
<Image>
<Resolution>
<Gradation>
<Gray Compensation>
קביעת הגדרה להדפסה של נתוני שחור או אפור עם מידע צבע של "R = G = B" באמצעות הטונר K (שחור) בלבד. בחירה ב-<Off> תדפיס את הנתונים באמצעות טונר ארבעת הצבעים: CMYK. ניתן לקבוע אפשרות זו עבור כל סוג תמונה בכל מסמך נתון.
<Text>
<Off>
<On>
<Graphics>
<Off>
<On>
<Image>
<Off>
<On>
‎<Grayscale Conversion>‎ ‎‏‏*1
קובע את האופן שבו נתוני צבע יודפסו בשחור-לבן.
<Text>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Graphics>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Image>
<sRGB>
<NTSC>
<Uniform RGB>
<Paper Save>
קבע אם למנוע פלט של דף ריק בנתוני הדפסה.
<Off>
<On>

‎<PDL Selection (Plug and Play)‎>‎

בחר שפה לתיאור דף, כך שהמכשיר יזוהה בתור מדפסת התואמת לשפה זו כאשר הוא מחובר למחשב באמצעות הכנס-הפעל.
‎<Network>‎‏*2
בחר שפה לתיאור דף, כך שהמכשיר יזוהה בתור מדפסת התואמת לשפה זו כאשר הוא מזוהה דרך הרשת.
<UFR II>
<PCL6>
<PS>
<USB>
בחר שפה לתיאור דף, כך שהמכשיר יזוהה בתור מדפסת התואמת לשפה זו כאשר הוא מחובר למחשב דרך USB.
<UFR II>
<PCL6>
<PS>
6X94-05J