<Common>

כל הפריטים הקשורים להגדרות הנפוצות לכל פונקציה מופיעים עם תיאורים. הגדרות ברירת מחדל מסומנות בצלבון ().
כוכביות (*)
הגדרות המסומנות בכוכבית (*) עשויות שלא להופיע, בהתאם לדגם שבו אתה משתמש, באפשרויות או בפריטי הגדרות אחרים.

<Paper Feed Settings>

קבע את תצורת ההגדרות להזנת נייר.
<Paper Source Auto Selection>
הפעל או השבת את תכונת הבחירה האוטומטית במגירה עבור מקורות הנייר. אם בחירת מגירה אוטומטית מוגדרת כ-<On> בעת הדפסת מסמכים, המכשיר יבחר באופן אוטומטי מקור נייר שבו נטען נייר בגודל המתאים. בנוסף, כאשר הנייר אוזל, הגדרה זו מאפשרת את המשך ההדפסה על-ידי מעבר ממקור נייר אחד למקור אחר, שבו נטען אותו גודל נייר. בחירה אוטומטית במקור הנייר המתאים לכל פונקציה
<Printer>
<Multi-Purpose Tray>
<Off>
<On>
<Drawer 1>
<Off>
<On>
‎<Drawer 2>‎*
<Off>
<On>
<Receive>
<Multi-Purpose Tray>
<Off>
<On>
<Drawer 1>
<Off>
<On>
‎<Drawer 2>‎*
<Off>
<On>
<Other>
<Multi-Purpose Tray>
<Off>
<On>
<Drawer 1>
<Off>
<On>
‎<Drawer 2>‎*
<Off>
<On>
<Switch Paper Feed Method>
קבע הגדרה זו בעת הדפסה של מסמך על נייר עם לוגו. בשימוש כללי, להדפסה על נייר עם לוגו, עליך לשנות את כיוון הנייר שנטען במקור הנייר, בהתאם למשימה שאתה מבצע - הדפסה חד-צדדית או דו-צדדית. עם זאת, אם תשנה את ההגדרה ל-<Print Side Priority>, כל שעליך לעשות זה לטעון את הנייר כאשר צד הלוגו פונה כלפי מטה להדפסה חד-צדדית, באופן זהה להדפסה דו-צדדית. למידע נוסף, ראה טעינת נייר מודפס מראש.
<Multi-Purpose Tray>
<Speed Priority>
<Print Side Priority>
<Drawer 1>
<Speed Priority>
<Print Side Priority>
‎<Drawer 2>‎ *
<Speed Priority>
<Print Side Priority>

<Print Settings>

הגדר את הגדרות הפעלת ההדפסה.
<Auto Delete Suspended Jobs>
באפשרותך להגדיר כך שאם המכשיר מפסיק להדפיס משימה עקב שגיאה, המשימה תימחק באופן אוטומטי לאחר פרק הזמן שהוגדר.
<Set This Function>
<Off>
<On>
<Set Time>
0 עד 5 עד 240 (min.)
6X94-05H