<User Management>

כל ההגדרות הקשורות לניהול משתמשי המכשיר מופיעות עם תיאורים. הגדרות ברירת מחדל מסומנות בצלבון ().

<System Manager Information Settings>

קבע מזהה או PIN בלעדי עבור מנהלי מערכת המקבלים הרשאות גישה אל <Network> ו-<Management Settings>. המזהה הוא <System Manager ID> וה-PIN הוא <System Manager PIN>. ניתן גם לרשום שם מנהל מערכת. הגדרת המזהה וה-PIN של מנהל המערכת
<System Manager ID and PIN>
הזן מספר עבור מזהה מנהל המערכת וה-PIN.
<System Manager ID>
<System Manager PIN>
<System Manager Name>
הזן תווים אלפאנומריים עבור שם מנהל מערכת.

<Department ID Management>

קבע את פונקציית ניהול מזהי המחלקות כך שתשלוט בגישה למכשיר באמצעות מזהים מרובים. הגדרת ניהול מזהה מחלקה
<Department ID Management>
<Off>
<On>
‎<Allow Print Jobs (Unknown IDs)‎>‎
<Off>
<On>
ניתן לבחור <Register/Edit> כדי לרשום מזהי מחלקות ולערוך את ההגדרות של המזהים הרשומים.
ניתן לבחור <Count Mngt.‎> כדי לבדוק את המספר הכולל של דפים לעבודות שבוצעו עד לאותו תאריך לפי מזהה המחלקה.
6X94-05U