موارد برجسته ویژگی

این بخش نکات مربوط به استفاده از ویژگی های دستگاه بر اساس گروه را توضیح می دهد. می توانید از این ویژگی ها طبق اهداف مورد نظر و محیط عملیاتی خود استفاده کنید.
6X93-06R