عملیات اصلی

نمایشگر یک پانل لمسی است و می توانید مستقیم از روی صفحه عملیات را انجام دهید.
این کارها را انجام ندهید.
ممکن است نمایشگر درست عمل نکند یا آسیب ببیند.
محکم فشار دادن
فشار دادن با اشیای نوک تیز (ناخن، نوک خودکار، مداد و سایر موارد)
کار با دست های مرطوب/کثیف
کار با نمایشگر زمانی که شیئی بر روی آن قرار دارد
قبل از استفاده از نمایشگر صفحه لمسی، نوار محافظ را از نمایشگر جدا کنید.
ضربه زدن
صفحه را به آرامی و به سرعت لمس کنید. از آن برای انتخاب یا به پایان رساندن موارد استفاده کنید.
کشیدن انگشت روی صفحه
با انگشت بر روی نمایشگر بکشید. اثر کشیدن انگشت بسته به صفحه فرق دارد. به عنوان مثال کشیدن انگشت بر روی صفحه Home یک صفحه شما را در جهت حرکت انگشت حرکت می دهد.

انتخاب موارد

برای انتخاب، روی دکمه یا نام مورد ضربه بزنید.
اگر موردی به اشتباه لمس شد
انگشت خود را از مورد بلغزانید سپس آن را از روی صفحه بردارید تا انتخاب لغو شود.
برای برگشت به صفحه قبلی
برای برگشت به صفحه قبلی، روی ضربه بزنید.

پیمایش در صفحه

زمانی که هنوز اطلاعاتی هستند که نشان داده نشده اند نوار پیمایش روی صفحه ظاهر می شود. اگر نوار پیمایش نشان داده شد، انگشت را روی صفحه بکشید تا پیمایش در جهت کشیدن انگشت انجام شود. توجه داشته باشید نوار پیمایش تنها زمانی ظاهر می شود که صفحه لمس شود.

تغییر مقدار تنظیم

برای تغییر تنظیمات بر اساس مقیاس روی <+>/<-> ضربه بزنید. همینطور می توانید با کشیدن لغزنده به چپ یا راست تنظیمات را انجام دهید.
می توانید بسیاری از تنظیمات مربوط به نمایشگر مانند زبان نمایشگر را تغییر دهید: <Display Settings>
می توانید صفحه ای را که زمان غیرفعال بودن دستگاه برای مدت زمان تعیین شده به طور خودکار نشان داده می شود تغییر دهید: <Function After Auto Reset>
می توانید تنظیمات مختلف مربوط به عملکرد مانند روشنایی صفحه را تغییر دهید: <Accessibility>
6X93-023