<Timer/Energy Settings>

همه تنظیمات مربوط به تایمر و انرژی با توضیحات لیست شده اند. تنظیمات پیش فرض با یک علامت خنجر () علامت گذاری شده اند.
ستاره ها (*)
تنظیمات علامت‌گذاری شده با "‎‏‏*1" قابل وارد کردن یا صادر کردن نیستند.
تنظیمات علامت‌گذاری شده با "‎‏‏*2"، ممکن است بسته به کشور یا منطقه شما موجود نباشند یا متفاوت باشند یا پیش فرض‌های متفاوتی داشته باشند.

‎<Current Date/Time Settings>‎ ‎‏‏*1

تاریخ و زمان فعلی را تنظیم کنید. تنظیم تاریخ و زمان
گزینه <Time Zone> را قبل از تنظیم تاریخ و زمان فعلی تنظیم کنید. اگر تنظیم <Time Zone> تغییر کرد، تاریخ و زمان فعلی نیز طبق آن تغییر می کنند.
تاریخ و زمان فعلی در صورت فعال بودن ساعت تابستانی تا 1 ساعت قابل تغییر نیست.

<Date/Time Settings>

استاندارد تاریخ و زمان منطقه ای که دستگاه در آن نصب می شود را مشخص کنید.
‎<Time Zone>‎ ‎‏
منطقه زمانی را انتخاب کنید. اگر تنظیم منطقه زمانی تغییر کند، مقادیر تنظیم شده در <Current Date/Time Settings> نیز طبق آن تغییر می کنند. تنظیم تاریخ و زمان
‎‎<(UTC-12:00)‎ International Date Line West>‎‎ به ‎‎<(UTC)‎ Coordinated Universal Time>‎‎ به ‎‎<(UTC+14:00)‎ Kiritimati Island>‎‎
UTC
زمان هماهنگ جهانی (UTC) یک استاندارد زمان اولیه است که طبق آن جهان ساعت ها و زمان را تنظیم می کند. تنظیم منطقه زمانی UTC صحیح برای ارتباطات اینترنتی لازم است.
‎<Daylight Saving Time Settings>‎ ‏*2
ساعت تابستانی را فعال یا غیرفعال کنید. اگر ساعت تابستانی فعال است، تاریخ شروع و پایان اعمال ساعت تابستانی را مشخص کنید.
<Off>
<On>
شروع: ماه، هفته، روز
پایان: ماه، هفته، روز

‎<Date Format>‎ ‎‏‏*2

فرمت تاریخ را انتخاب کنید (به ترتیب سال، ماه و روز).
<YYYY MM/DD>
<MM/DD/YYYY>
<DD/MM YYYY>

<Time Format>

تنظیم نمایش 12 ساعته یا 24 ساعته را انتخاب کنید.
‎‎<12 Hour (AM/PM)‎>‎‎
<24 Hour>

<Auto Reset Time>

اگر کلید در مدت زمان تعیین شده فشار داده نشد، صفحه و تنظیمات برای نمایش صفحه پیش فرض راه اندازی می شوند (بازنشانی خودکار). فاصله زمانی که در طی آن بازنشانی خودکار انجام می شود را مشخص کنید. بازنشانی خودکار در موارد زیر انجام نمی شود:
منوی تنظیمات نشان داده شود.
دستگاه در حال پردازش داده باشد مانند زمان چاپ اسناد.
یک پیام خطا نشان داده می شود و نشانگر خطا چشمک می زند (با اینحال زمانی که خطا مانع از این نمی شود که کاربر به استفاده از عملکرد ادامه دهد، بازنشانی خودکار انجام می شود.)
<Set This Function>
<Off>
<On>
<Set Time>
1 تا 2 تا 9 (min.)
صفحه ای که بعد از انجام بازنشانی خودکار نشان داده می شود در <Function After Auto Reset> قابل انتخاب است.

<Function After Auto Reset>

انتخاب کنید آیا نمایشگر بعد از انجام بازنشانی خودکار به صفحه پیش فرض برگردد یا خیر. اگر <Default Function> انتخاب شود، صفحه اصلی عملکرد انتخاب شده در <Default Screen After Startup/Restoration> نشان داده می شود (<Default Screen After Startup/Restoration>). اگر <Selected Function> انتخاب شد، نمایشگر به صفحه اصلی عملکردی که انتخاب شده است برمی گردد.
<Default Function>
<Selected Function>

<Auto Shutdown Time>

چون دستگاه وارد حالت خواب شده است، تایمر را تنظیم کنید تا بعد از سپری شدن مدت زمان خاصی از غیرفعال بودن دستگاه آن را به طور خودکار خاموش کند.
<Set This Function>
<Off>
<On>
<Set Time>
1 تا 4 تا 8 (hr.)
قبل از تنظیم <Auto Shutdown Time>
زمانی که تنظیم <Auto Shutdown Time> فعال باشد، ممکن است دستگاه به طور خودکار خاموش شود حتی اگر دستگاه را از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) کنترل و راه اندازی می کنید. ممکن است کارکرد دستگاه مختل شود به ویژه اگر دستگاه زمان وارد شدن داده ها خاموش شود. زمانی که داده ها را با استفاده از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) وارد می کنید، از قبل <Auto Shutdown Time> را روی <Off> یا <0> تنظیم کنید.
اگر وقتی دستگاه در حالت خواب است، هر کدام از تنظیمات [Timer Settings] از Remote UI (واسط کاربر از راه دور) تغییر کند، تایمر تنظیم <Auto Shutdown Time> به مقدار آغازین بازنشانی می شود. چون تایمر بازنشانی شده است دستگاه بعد از سپری شدن مدت زمان خاصی از غیرفعال بودن به طور خودکار خاموش می شود.

<Auto Sleep Time>

اگر برای مدت زمان خاصی دستگاه فعال نباشد یا داده ای برای پردازش نداشته باشد، دستگاه وارد حالت خواب می شود تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود (خواب خودکار). مدت زمانی را مشخص کنید که بعد از آن خواب خودکار انجام شود. زمانی که منوی تنظیمات نشان داده شود خواب خودکار انجام نمی شود. توصیه می کنیم برای بیشترین حالت صرفه جویی از تنظیمات پیش فرض کارخانه استفاده کنید. ورود به حالت خواب
1 تا 60 (min.)

<Auto Sleep Daily Timer>

می توانید زمانی را مشخص کنید که دستگاه به طور خودکار بر روی حالت خواب تنظیم می شود. ورود به حالت خواب
<Set This Function>
<Off>
<On>
(0:00 تا 12:59 ق.ظ/ب.ظ)

<Time Set. for Auto Adjust Grad.‎>

تنظیم درجه بندی خودکار (تنظیم سریع) می تواند هر روز در زمان خاصی انجام شود. زمان را تنظیم کنید تا تنظیم سریع در این گزینه به طور خودکار انجام شود.
<Set This Function>
<Off>
<On>
(0:00 تا 12:59 ق.ظ/ب.ظ)

<Sleep Mode Exit Time Settings>

می توانید زمانی را مشخص کنید که دستگاه از حالت خواب بازیابی می شود. ورود به حالت خواب
<Set This Function>
<Off>
<On>
(0:00 تا 12:59 ق.ظ/ب.ظ)
6X93-056