وارد کردن متن

زمان وارد کردن متن یا عدد، از صفحه کلید نشان داده شده روی صفحه استفاده کنید. کلیدهای عددی نشان داده شده روی صفحه فقط برای وارد کردن اعداد است.
تغییر نوع نویسه
روی <a> یا <1/#> ضربه بزنید تا نوع نویسه وارد شده را تغییر دهید.
برای وارد کردن نویسه های با حروف بزرگ، روی ضربه بزنید.
حذف متن
هر بار که روی  ضربه زده می شود یک نویسه حذف می شود. با پایین نگه داشتن می توانید نویسه های متوالی را حذف کنید.
حرکت دادن مکان نما (وارد کردن یک فاصله)
برای حرکت دادن مکان نما روی   یا ضربه بزنید. برای وارد کردن فاصله، مکان نما را به انتهای متن انتقال و روی ضربه بزنید.
زمانی که کلیدهای عددی نشان داده می شوند
وقتی فقط باید یک مقدار عددی وارد کنید، کلیدهای عددی در صفحه نمایش نشان داده می شوند. برای وارد کردن مقدار عددی روی کلیدهای عددی ضربه بزنید.
محدوده مقدار
مقادیر موجود در ( ) که در زیر کادر ورود نشان داده می شود محدوده مقدار قابل ورود است.
زمانی که دکمه هایی به جز کلیدهای عددی نشان داده می شود
زمانی که <+>/<-> یا / شان داده می شود، می توانید روی دکمه ها ضربه بزنید و مقدار عددی را افزایش یا کاهش دهید یا مکان نما را حرکت دهید.

وارد کردن نویسه ها با استفاده از صفحه کلید USB

می توانید صفحه کلیدی را به درگاه USB برای دستگاه های USB روی طرف جلو یا طرف عقب وصل و متن را از صفحه کلید وارد کنید. حتی هنگامی که صفحه کلید وصل است، می توانید از پانل عملیات، متن را وارد کنید.
برخی از کلیدهای صفحه کلید USB، مانند [Backspace]،‏ [Home] و [End] قابل استفاده نیستند. زمانی که کلیدهای غیرقابل استفاده فشار داده می شوند، چیزی وارد نمی شود و تغییری دیده نمی شود.
برای حذف متن روی کلید [Delete] فشار دهید.
فشار دادن کلید [RETURN/ENTER] ورود متن را به همان روش انتخاب <Apply> تکمیل می کند.
می توانید نوع صفحه آرایی صفحه کلید (صفحه آرایی آمریکایی یا صفحه آرایی انگلیسی) را تعیین کنید. <English Keyboard Layout>
می توانید هر زمان خواستید صفحه کلید USB را از دستگاه جدا کنید. برای جدا کردن به عملیات خاصی نیاز نیست.
بسته به زبان نمایشگر، ممکن است نتوانید برخی از نویسه ها را به طور صحیح وارد کنید.
صفحه کلید USB بسته به نوع آن ممکن است به درستی عمل نکند.
6X93-024