طرف عقب

درپوش عقب

موقع برداشتن کاغذهای گیر کرده درپوش عقب را باز کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، در وب‌سایت دفترچه راهنمای آنلاین به "عیب یابی (FAQ)" مراجعه کنید.

برچسب رده بندی

برچسب، شماره سریال را نشان می‌دهد که زمان درخواست برای دستگاه لازم است.

سوکت برق

سیم برق را وصل کنید.

درگاه USB (برای اتصال دستگاه USB)

از این درگاه برای اتصال دستگاه هایی مانند صفحه کلید USB شخص ثالث استفاده کنید.

درگاه USB (برای اتصال رایانه))

زمان اتصال رایانه و دستگاه یک کابل USB وصل کنید.

درگاه LAN

زمان اتصال دستگاه به یک روتر LAN بی سیم و سایر موارد، یک کابل LAN وصل کنید. اتصال به LAN سیم دار
6X93-01E