اتصال به LAN سیم دار

دستگاه را از طریق یک روتر به رایانه وصل کنید. برای اتصال دستگاه به روتر از یک کابل LAN استفاده کنید.
1
کابل LAN را وصل کنید.
دستگاه را با استفاده از کابل LAN به روتر وصل کنید.
فیش را به داخل فشار دهید تا با صدای کلیک در جای خود قرار بگیرد.
2
چند دقیقه صبر کنید.
آدرس IP به طور خودکار تنظیم می شود.
می توانید آدرس IP را به صورت دستی تنظیم کنید. تنظیم آدرس IP‏
6X93-008